Darček mesiaca
Finančné výkazy subjektov verejnej správy od 1.1.2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
28.2.2018 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2018
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
<január  marec>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Účtovanie nákladov na pracovné cesty zamestnancovGarancia

23.2.2018, Ing. Jana Hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Základným právnym predpisom upravujúcim poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách zamestnancov v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, fyzickým osobám činným na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo ...
viac

Posúdenie závažnosti porušenia povinnosti uchádzačaGarancia

22.2.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Podľa § 32 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. ...
viac

Príklad vyplnenia daňového priznania dane z pridanej hodnotyGarancia

21.2.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument  
viac

Zásada časovosti použitia verejných prostriedkov a jej systémová výnimkaGarancia

21.2.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Ustanovenia § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „rozpočtové pravidlá verejnej správy”) sú ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Outsoursing a factoring vo verejnej správeGarancia

21.2.2018, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Outsourcing a factoring sú nástrojmi finančného riadenia, ktoré sú bežné pre podnikateľskú prax a sú podnikateľskými subjektmi aj intenzívne využívané. V poslednom období možno pozorovať snahy o využitie týchto ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účet 532 - Daň z nehnuteľnostiGarancia

21.2.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na tomto účte účtuje účtovná jednotka, ktorá je platiteľom dane z nehnuteľnosti v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. § 4 (t.j. daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov), na základe daňového priznania a výmeru na zaplatenie dane. ...
viac

Podielové cenné papiere a podiely samosprávy v príkladochGarancia

21.2.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dlhodobý finančný majetok obstaráva ÚJ za účelom zhodnotenia voľných peňažných prostriedkov a dosiahnutia výnosov (tzn. dividendy, úroky). V zmysle „Postupov účtovania“ (t.j. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej ...
viac

Komentár k ZP § 192 Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škoduGarancia

20.2.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman , PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 192 Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu (1) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Sklad v rozpočtovom účtovníctve obceGarancia

19.2.2018, Ing. Mária Pročková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obec nakupuje naftu na sklad, pričom v rámci roka pri úhrade faktúry ju v rozpočte účtuje na EK 634 001, tzn. samostatnej analytike. Na konci mesiaca na základe skladových výdajok skutočnú spotrebu nafty preúčtuje v rozpočte z EK 634 001 do ...
viac

Účtovanie členských príspevkov v roku 2018Garancia

19.2.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie výdavku je podpoložka 642006 Na členské príspevky. Na podpoložke 642006 Na členské príspevky sa klasifikuje platenie členských príspevkov za členstvo v záujmových a iných združeniach v ...
viac
Najčítanejšie

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - RO, POGarancia

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora MBA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Formulár vzájomných vzťahov pre obce a ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zaradené do konsolidácie za rok 2012Garancia

30.6.2017, Ing. Peter Ivánek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Obce a účtovné jednotky územnej samosprávy zahrnuté do súhrnného celku sú povinné aj za rok 2012 vypracovať formulár vzájomných vzťahov. Deje sa tak na základe platného metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky pre ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 4/2018 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. a č. 213/1997 Z. z. (vyšlo dňa: 8.1.2018 v čiastke č. 2)
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 12/2018 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.1.2018 v čiastke č. 6)
  • 13/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 640/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 15.1.2018 v čiastke č. 7)
  • 17/2018 Z.z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 23/2018 Z.z. novela výn. č. 410/2008 Z.z. (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
  • 31/2018 Z.z. novela vyhl. č. 437/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 6.2.2018 v čiastke č. 16)
  • 34/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 296/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.2.2018 v čiastke č. 18)
  • 42/2018 Z.z. ustanovuje na rok 2018 hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (vyšlo dňa: 22.2.2018 v čiastke č. 24)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

13.3.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Zadávanie zákaziek na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET)

27.3.2018, Bratislava
Lektorka: JUDr. Anna Karasová
Seminár je určený pre všetkých registrovaných používateľov elektronického trhoviska, ktorí majú záujem zadávať zákazky na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET) a chcú mať prehľad o jednotlivých krokoch ako postupovať pri zadaní zákaziek na tovary a služby postupom verejnej súťaže... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: