PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.5.2016 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie

Výkladové stanovisko ÚVO č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávaniaGarancia

23.5.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pod číslom 3/2016 bolo Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) zverejnené Výkladové stanovisko k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom verejného obstarávania ( ...
celý článok

Výkladové stanovisko ÚVO č. 4/2016 k povinnosti verejného obstarávateľa odôvodniť nezrušenie použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ak bola predložená len jedna ponukaGarancia

23.5.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vydal Výkladové stanovisko č. 4/2016 k povinnosti verejného obstarávateľa odôvodniť nezrušenie použitého postupu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ak bola ...
celý článok

Výdavky na investičnú akciu

23.5.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže obecné zastupiteľstvo obce rozhodnúť v máji, že výdavky na investičnú akciu, ktorá bola uskutočnená v januári, budú financované z prostriedkov ostatných peňažných fondov? Môže obecné zastupiteľstvo obce rozhodnúť v máji, že výdavky ...
celý článok

Komentár k zákonu o RPVS - § 16 - Presuny rozpočtových prostriedkovGarancia

19.5.2016, Bc. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
MBA § 16 Presuny rozpočtových prostriedkov Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte kapitoly zabezpečené potrebné prostriedky, môže ich správca kapitoly zabezpečiť predovšetkým presunom rozpočtových prostriedkov v rámci svojho ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015

Pracovná pohotovosť v roku 2016Garancia

18.5.2016, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Poprosím info, aké odôvodnené prípady určuje zákon pre nariadenie pracovnej pohotovosti zamestnancovi? Pracovnú pohotovosť upravuje § 96 a § 96a Zákonníka práce. Pracovnou pohotovosťou rozumieme ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na ...
celý článok

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - ObecGarancia

18.5.2016, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora MBA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZDP § 8 - Ostatné príjmyGarancia

18.5.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 8 (1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7 , sú najmä: a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Vykonávanie základnej finančnej kontroly

18.5.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme sa opýtať na konkrétne príklady, kedy nie je potrebné vykonať základnú finančnú kontrolu. Konkrétne nás zaujíma rozhodnutie o pridelení štipendia. Chceli by sme sa opýtať na konkrétne príklady, kedy nie je potrebné vykonať ...
celý článok

Výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2016 k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 11 zákona ZVO č. 343/2015 Z. z.Garancia

16.5.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Po nadobudnutí účinnosti nového zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) dňa 18. apríla 2016 začal Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ ...
celý článok

Výkladové stanovisko ÚVO č. 2/2016 ku konfliktu záujmovGarancia

16.5.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vydal k novému zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) hneď po nadobudnutí jeho účinnosti (18. ...
celý článok
Najčítanejšie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.5.2015, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Vlastné imanie - účtovné prípadyGarancia

6.8.2013, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Členenie zdrojov majetku na vlastné a cudzie je v účtovníctve účtovnej jednotky určujúce a vyjadruje, akým spôsobom a od koho si účtovná jednotka obstarala majetok potrebný na svoju činnosť. Vlastné zdroje majetku sa v účtovníctve označujú pojmom vlastné imanie. ...
celý článok

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedyGarancia

13.4.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mám učiteľku s 5 ročnou pedagogickou praxou v platovej triede 10. Dokončila "veľký" doktorát. Do akej platovej triedy ju tre ba zaradiť. 11. alebo 12.? Pedagogického zamestnanca zaraďujeme do kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s prvou ...
celý článok

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

12.5.2015, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 152/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 153/2016 Z.z. ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 155/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 156/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky na účely vyhotovenia referencie (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 157/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 159/2016 Z.z. novela op. č. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.4.2016 v čiastke č. 34)
  • 162/2016 Z.z. novela výn. č. 327/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2016 v čiastke č. 37)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 171/2016 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 6.5.2016 v čiastke č. 40)
  • 174/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.5.2016 v čiastke č. 41)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016 - novela zákona

15.6.2016, Bratislava
Lektor: Bc. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

30.5.2016, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

15.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: