PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Účet 014 - Oceniteľné právaGarancia

26.9.2016, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora MBA Na účte 014 - Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zmeny v rozpočtových pravidlách od 1. januára 2016 prešli do druhého čítania

26.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zvyšovanie príjmov rozpočtu verejnej správy napríklad počas jeho prerokúvania v parlamente a následné využívanie týchto dodatočných rozpočtových prostriedkov by sa malo upraviť. Zvyšovanie príjmov rozpočtu verejnej správy napríklad počas jeho prerokúvania v ...
celý článok

Podmienky a nároky zo skráteného pracovného úväzku pre dôchodcuGarancia

23.9.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa 2. marca 2016 dovŕšila dôchodkový vek a poberá starobný dôchodok. Naďalej pracuje bez prerušenia od 3. marca 2016 na plný pracovný úväzok, 8. hodín. Chce pracovať do konca kalendárneho roku 2016. Od 1. januára 2017 chce pracovať na skrátený ...
celý článok

Od 1. januára 2017 sa zvýšia paušálne výdavky, daň z dividend bude nižšia

22.9.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na rokovaní vlády dňa 21. 9. 2016 bola schválená novela zákona o dani z príjmov. Na rokovaní vlády dňa 21. 9. 2016 bola schválená novela zákona o dani z príjmov. Okrem zníženia dane z dividend bolo schválené aj opatrenie, ktoré sa výrazne ...
celý článok

Komentár k ZP § 98 Nočná prácaGarancia

21.9.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 98 Nočná práca (1) Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.   K ods. 1: [ Nočná práca - definícia ] § 98 ods. 1 definuje nočnú prácu. Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - DokumentáciaGarancia

21.9.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dokumentácia Stav do 17.4.2016 - § 21   Stav od 18.4.2016 - § 24   Obsah správy o zákazke   Správa obsahuje najmä a) identifikáciu verejného obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému, b) ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Oznámenia vo verejnom obstarávaníGarancia

21.9.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oznámenia vo verejnom obstarávaní Stav do 17.4.2016 - § 22   Stav od 18.4.2016 - § 26   Lehota na zaslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania   Verejný obstarávateľ do 12 pracovných dní.   Verejný obstarávateľ - do 30 dní po ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov/uchádzačovGarancia

21.9.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov/uchádzačov Stav do 17.4.2016   Stav od 18.4.2016 - § 25   Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov/uchádzačov   Neupravené zákonom č. 25/2006 Z.z.   Upravené   ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Predkladanie dokumentov v inom jazyku ako štátnomGarancia

21.9.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predkladanie dokumentov v inom jazyku ako štátnom Stav do 17.4.2016 - § 19 ods. 3   Stav od 18.4.2016 - § 21 ods. 6   Predkladanie dokladov a dokumentov v inom jazyku ako štátnom (slovenskom)   Doklady preukazujúce splnenie podmienok ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Konflikt záujmovGarancia

21.9.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Konflikt záujmov Stav do 17.4.2016   Stav od 18.4.2016 - § 23   Konflikt záujmov   Neupravené zákonom č. 25/2006 Z.z.   Upravené  ustanoveniami § 23 zákona č. 343/2015 Z.z.  
celý článok
Najčítanejšie

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Daňový bonus na vyživované dieťaArchív

3.7.2012, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus možno v zmysle § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Je teda potrebné splniť podmienky dve, a to že musí ísť o  dieťa vyživované a  musí žiť s daňovníkom v domácnosti , pričom zákon ...
celý článok

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

12.5.2015, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Účet 512 - CestovnéGarancia

11.12.2015, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Ján Šelbacký Na tomto účte sa účtujú prvotné náklady účtovnej jednotky spojené s tuzemskými a zahraničnými pracovnými cestami ako i iné náhrady vyplývajúce zo zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších úprav. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.5.2015, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)
  • 228/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 232/2016 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2016 v čiastke č. 70)
  • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)
  • 242/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 243/2016 Z.z. novela výn. č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004 (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia (vyšlo dňa: 29.8.2016 v čiastke č. 75)
  • 252/2016 Z.z. novela vyhl. č. 410/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)
  • 253/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016 - novela zákona

5.9.2016, Bratislava
Lektor: Bc. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

20.9.2016, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

11.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: