Darček mesiaca
Rezervy v samospráve

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.1.2018 - Daň z pridanej hodnoty
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2018
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<december  február>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Opatrenie MF SR týkajúce sa výdavkov, ktoré môžu štátne ROPO uhrádzať zo svojho rozpočtuGarancia

17.1.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V ustanovení § 2 sú stanovené a špecifikované výdavky na reprezentačné účely. Opatrením sa mení a dopĺňa práve ustanovenie § 2 ods. 3 výnosu, kde sa za písm. b) vkladá nový bod. Dňa 22. novembra 2017 vydalo Ministerstvo financií Slovenskej ...
viac

Tvorba rezerv, účtovanie a rozpustenie rezerv v príspevkovej organizáciiGarancia

15.1.2018, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tvorbu rezerv, účtovanie a rozpustenie rezerv upravuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, ...
viac

Novinky v právnej úprave neziskových organizácií od 15. januára 2018Garancia

15.1.2018, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou k 15.1.2018 dochádza k novele zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách. Primárnym dôvodom na zmenu právnej úpravy je v zmysle dôvodovej správy k tejto ...
viac

Výzva zameraná na rozvoj sektorových zručnostíGarancia

12.1.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 21.12.2017 zverejnila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na rozvoj sektorových zručností s kódom OP ĽZ DOP 2017/ ...
viac

Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - § 193a - Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2018Garancia

12.1.2018, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 193a Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2018 Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 126 ods. 4 , vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy a ...
viac

Smernica obce o verejnom obstarávaníGarancia

12.1.2018, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť Vzor SMERNICA OBCE .......................... č. xxx/20xx O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky) Obec .............. (ďalej len verejný obstarávateľ) ako ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - Odkazy v texte zákonaGarancia

12.1.2018, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer
1 ) Zákon č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov. Zákon č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2 ) Zákon č. 151/2010 Z.z. o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017

Nové účtovné výkazy pre verejnú správu od 1. januára 2018Garancia

11.1.2018, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 19. decembra 2017 bolo vydané opatrenie k finančným výkazom č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob termín a miesto predkladanie informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely ...
viac

Komentár k zákonu o RPVS - § 6 - Štátny rozpočetGarancia

11.1.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 6 Štátny rozpočet (1) Štátny rozpočet je základnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a zabezpečuje sa ním financovanie hlavných funkcií štátu v príslušnom rozpočtovom roku. Štátny rozpočet na príslušný rozpočtový rok obsahuje ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k zákonu o RPVS - § 7 - Príjmy štátneho rozpočtuGarancia

11.1.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 7 Príjmy štátneho rozpočtu (1) Príjmy štátneho rozpočtu sú a) dane, pokuty a iné sankcie spojené s daňou (ďalej len daň ) od právnických osôb a fyzických osôb, ktorých sídlo alebo bydlisko je na území Slovenskej republiky, okrem daní, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Podsúvahové účtyGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovaniaGarancia

30.6.2017, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s uplatnením akruálneho princípu v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov sú účtovné jednotky v zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/200731 v znení ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Formulár vzájomných vzťahov pre obce a ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zaradené do konsolidácie za rok 2012Garancia

30.6.2017, Ing. Peter Ivánek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Obce a účtovné jednotky územnej samosprávy zahrnuté do súhrnného celku sú povinné aj za rok 2012 vypracovať formulár vzájomných vzťahov. Deje sa tak na základe platného metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky pre ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2018 Z.z. o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatku (vyšlo dňa: 5.1.2018 v čiastke č. 1)
  • 4/2018 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. a č. 213/1997 Z. z. (vyšlo dňa: 8.1.2018 v čiastke č. 2)
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 12/2018 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.1.2018 v čiastke č. 6)
  • 13/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 640/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 15.1.2018 v čiastke č. 7)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

30.1.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Zadávanie zákaziek na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET)

27.3.2018, Bratislava
Lektorka: JUDr. Anna Karasová
Seminár je určený pre všetkých registrovaných používateľov elektronického trhoviska, ktorí majú záujem zadávať zákazky na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET) a chcú mať prehľad o jednotlivých krokoch ako postupovať pri zadaní zákaziek na tovary a služby postupom verejnej súťaže... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: