Darček mesiaca
Ako postupovať pri návrhu na zápis údajov do RPVS

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
21.8.2017 - DPH (registrácia)
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2017
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
<júl  september>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Účet 261 - Peniaze na cesteGarancia

16.8.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte sa účtujú peniaze na ceste. Používa sa na preklenutie časového nesúlade medzi vkladmi, výbermi peňazí, šekov a prijatím bankových výpisov účtovnou jednotkou a na účtovanie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 566 - Náklady na krátkodobý finančný majetokGarancia

16.8.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD. ; Ing. Ján Šelbacký ; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte účtujú účtovné jednotky o zmene reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených na obchodovanie v zmysle § 27 ods. 1, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierky, ako ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zvýšenie platov vo verejnej správe v roku 2017Garancia

16.8.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Koncom roka 2016 podpísala vláda Slovenskej republiky, predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska a samosprávnych krajov a zástupcovia odborárov Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre verejný sektor a Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre ...
viac

Rozpočtový informačný systém (Systém RISSAM)

15.8.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stretli ste sa s doteraz neznámym pojmom RISSAM? Neviete čo to je, na čo slúži a koho sa týka? V nasledujúcom texte Vám prinášame stručný prehľad základných informácii o tomto centrálnom systéme. Stretli ste sa s doteraz neznámym pojmom ...
viac

Pričlenenie obce a iné navrhované zmeny zákona o obecnom zriadení od 1. januára 2018Garancia

14.8.2017, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Návrh novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa aktuálne nachádza v rámci legislatívneho procesu v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Návrh novely prináša okrem aktualizácia citácií všeobecne ...
viac

Zmeny v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1. januára 2018Garancia

14.8.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1.januára 2018 sa zmení spôsob rozpočtovania u rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a tiež spôsob vykonávania podnikateľskej činnosti u rozpočtových organizácií a u príspevkových organizácií. Ide o novelu ...
viac

VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školáchGarancia

14.8.2017, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ..... č. ..... o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto ..... Čl. I. Preambula Mestské zastupiteľstvo v .... ...
viac

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyGarancia

14.8.2017, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Všeobecne záväzné nariadenie č. ..... o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Čl. I. Preambula Mestské zastupiteľstvo v ..... na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 ...
viac

VZN o určení školských obvodov pre základné školyGarancia

14.8.2017, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ..... č. ..... o určení školských obvodov pre základné školy Čl. I. Preambula Mestské zastupiteľstvo v ......., v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom ...
viac

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rokGarancia

14.8.2017, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ..... č. ..... o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok Čl. I. Preambula Mestské zastupiteľstvo ...
viac
Najčítanejšie

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podsúvahové účtyGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Účet 512 - CestovnéGarancia

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ing. Ján Šelbacký Na tomto účte sa účtujú prvotné náklady účtovnej jednotky spojené s tuzemskými a zahraničnými pracovnými cestami ako i iné náhrady vyplývajúce zo zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších úprav. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 182/2017 Z.z. novela zák. č. 597/2003 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 183/2017 Z.z. novela zák. č. 2/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 185/2017 Z.z. novela vyhl. č. 64/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 186/2017 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 195/2017 Z.z. ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 198/2017 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 1.8.2017 v čiastke č. 82)
  • 202/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 366/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 9.8.2017 v čiastke č. 85)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2017 - novela zákona

13.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

7.9.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

21.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: