PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.6.2016 - Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Sadzby NBS
2T Repo sazba % platnost od 30.6.2016
Diskontní sazba % platnost od 30.6.2016
Lombardní sazba % platnost od 30.6.2016
vývoj
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Účet 085 - Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastovGarancia

29.6.2016, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Účet je určený na sledovania oprávok k pestovateľským celkom trvalých porastov Pestovateľské celky a trvalé porasty sa odpisujú nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov. Zostatková cena sa zisťuje pomocou oprávok ako ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Centrálny register exekúcií začne od 1. júla 2016 fungovať pre verejnosťGarancia

29.6.2016, Zdroj: Slovenská komora exekútorov
Do registra zatiaľ môžu nahliadať štátne orgány, databáza sa už vyše roka plní konkrétnymi záznamami od súdnych exekútorov. Verejnosť bude môcť v tomto roku prvýkrát nahliadnuť do centrálneho registra exekúcií. Od 1. júla 2016 v ňom občania nájdu údaje o súde, ...
celý článok

Princípy účtovania a vykazovania dlhodobého nehmotného majetkuGarancia

27.6.2016, Ing. Lucia Kašiarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
ACCA; Mgr. Jozef Sýkora MBA Oceňovanie dlhodobého nehmotného majetku Dlhodobý nehmotný majetok sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňuje: obstarávacou cenou, reálnou (trhovou) cenou vlastnými nákladmi. Obstarávacia cena Obstarávacia ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Schválenie záverečného účtu obce s výhradamiGarancia

27.6.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavný kontrolór obce zistil pri kontrole záverečného účtu, že obec počas predchádzajúceho rozpočtového roku použila prostriedky ostatných peňažných fondov na krytie svojho kapitálového rozpočtu bez schválenia obecným zastupiteľstvom. Je ...
celý článok

Podlimitné zákazky - Zadávanie podlimitných koncesiíGarancia

24.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Postup verejného obstarávateľa pri zadávaní podlimitných koncesií určujú ustanovenia § 118 ZVO. Cieľom je zabezpečiť, aby aj v prípade podlimitných koncesií boli dodržané základné princípy verejného obstarávania, vrátane primeraných ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Podlimitné zákazky - Možné problémy a odporúčania pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviskaGarancia

24.6.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na prvý pohľad sa môže zdať, že postup zadávania podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska uplatňovaný od 18.4.2016 je totožný s postupom zadávania takýchto zákaziek uplatňovaným do 17.4.2016, nie je to však pravda. Dávam ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Komentár k ZP § 89 Pružný pracovný čas a pracovná cestaGarancia

23.6.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 89 Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny.   K § 89: [ Pružný pracovný čas a pracovná cesta ] V § 89 sa ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Súdni exekútori budú s bankami od 1. augusta 2016 komunikovať výlučne elektronickyGarancia

22.6.2016, Zdroj: Slovenská komora exekútorov
Slovenská komora exekútorov, Slovenská banková asociácia a spoločnosť CRIF SK podpísali zmluvu o spolupráci a technickej podpore, na základe ktorej budú exekútori s bankami komunikovať elektronicky počas celého exekučného konania a využívať túto formu ...
celý článok

Zmluva na vykonávanie zberu odpadu na území obceGarancia

21.6.2016, Ing. Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu ...
celý článok

Vymedzenie dlhodobého nehmotného majetkuGarancia

20.6.2016, Ing. Lucia Kašiarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
ACCA; Mgr. Jozef Sýkora MBA Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtujú: aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľné práva, drobný dlhodobý nehmotný majetok, ostatný dlhodobý nehmotný majetok. Účtovná jednotka účtuje o dlhodobom nehmotnom ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.5.2015, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - RO, POGarancia

25.5.2016, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora MBA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Podsúvahové účtyGarancia

12.5.2015, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

12.5.2015, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 159/2016 Z.z. novela op. č. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.4.2016 v čiastke č. 34)
  • 162/2016 Z.z. novela výn. č. 327/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2016 v čiastke č. 37)
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 171/2016 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 6.5.2016 v čiastke č. 40)
  • 174/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.5.2016 v čiastke č. 41)
  • 182/2016 Z.z. novela op. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
  • 186/2016 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona č. 2/1991 Zb. s čl. 1 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (vyšlo dňa: 30.5.2016 v čiastke č. 46)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 195/2016 Z.z. ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016 - novela zákona

5.9.2016, Bratislava
Lektor: Bc. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

20.9.2016, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

11.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: