PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.10.2016 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Všeobecné metodické usmernenie ÚVO k novému inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôbGarancia

21.10.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“ alebo „UVO“) zverejnil dňa 12.08.2016 v poradí už šieste všeobecné metodické usmernenie, ktorého predmetom je nový inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb v spojení s ustanovením §32 ...
celý článok

Komentár k ZDPH § 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovareGarancia

20.10.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
66/1 Na účely tohto ustanovenia a) umeleckými dielami a zberateľskými predmetmi sú predmety uvedené v prílohe č. 5, b) starožitnosťami sú predmety iné ako umelecké diela alebo zberateľské predmety, ktoré sú staršie ako sto rokov, c) ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Dokumenty v personálnom spiseGarancia

20.10.2016, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké dokumenty od zamestnanca musia byť založené v personálnom spise? Neexistuje žiaden samostatný predpis či zákon, ktorý by špecifikoval obsah osobnej zložky. Musíme však brať do úvahy povinnosti vedenia dokladov v zmysle zákonov týkajúcich sa ...
celý článok

Účet 021 - StavbyGarancia

20.10.2016, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová ; PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora MBA Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD. Na účte 021 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 021         MD     D         Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Účet 023 - Dopravné prostriedkyGarancia

20.10.2016, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová ; PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora MBA Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD Na účte 023 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: 023     MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   023   701   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Príklady účtovania dlhodobého majetkuGarancia

19.10.2016, Ing. Miriam Majorová PhD., Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová PhD. ; Ing. Terézia Urbanová ; Mgr. Jozef Sýkora MBA Účtovanie v obci Popis účtovného prípadu     Suma v EUR     MD     D     Obstaranie DNM dodávateľským spôsobom na základe FA     8 000     041     321     Náklady súvisiace s obstaraním ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Vyhodnocovanie ponúk, mimoriadne nízka ponuka, vylúčenieGarancia

19.10.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhodnocovanie ponúk, mimoriadne nízka ponuka, vylúčenie Stav do 17.4.2016 - § 42   Stav od 18.4.2016 - § 53   Vyhodnocovanie a vysvetľovanie ponúk   Vyhodnocovanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Uzavretie zmluvy, súčinnosť, rámcová dohodaGarancia

19.10.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uzavretie zmluvy, súčinnosť, rámcová dohoda Stav do 17.4.2016 - § § 64   Stav od 18.4.2016 - § § 83   Uzavretie zmluvy   v lehote viazanosti ponúk , najskôr šestnásty deň odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 resp. ods. 3 až 5 zákona ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - KomisiaGarancia

19.10.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Komisia Stav do 17.4.2016 - § 40   Stav od 18.4.2016 - § 51   Počet členov komisie   - min. 3 členovia - ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej hodnota je najmenej 10 miliónov eur, min. 5 členov   - min. 3 členovia   Osoby vylúčené z členstva ...
celý článok

Rozdiely medzi zákonom č. 343/2015 Z.z. a 25/2006 Z.z. - Predkladanie a otváranie ponúkGarancia

19.10.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predkladanie a otváranie ponúk Stav do 17.4.2016 - § 39, § § 100   Stav od 18.4.2016 - § § 52   Výnimka z predkladania ponúk dvojobálkovým systémom (časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“)   V prípade podlimitných zákaziek bez využitia ...
celý článok
Najčítanejšie

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

12.5.2015, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Daňový bonus na vyživované dieťaArchív

3.7.2012, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňový bonus možno v zmysle § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov uplatniť na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Je teda potrebné splniť podmienky dve, a to že musí ísť o  dieťa vyživované a  musí žiť s daňovníkom v domácnosti , pričom zákon ...
celý článok

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.5.2015, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - RO, POGarancia

25.5.2016, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora MBA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 232/2016 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2016 v čiastke č. 70)
  • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)
  • 242/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 243/2016 Z.z. novela výn. č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004 (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia (vyšlo dňa: 29.8.2016 v čiastke č. 75)
  • 252/2016 Z.z. novela vyhl. č. 410/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)
  • 253/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)
  • 269/2016 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 (vyšlo dňa: 11.10.2016 v čiastke č. 89)
  • 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu zákon o dôveryhodných službách (vyšlo dňa: 18.10.2016 v čiastke č. 92)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016 - novela zákona

5.9.2016, Bratislava
Lektor: Bc. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

20.9.2016, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

11.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: