PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.8.2016 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné
PDF na stiahnutie

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Pohyblivá pracovná doba a nárok na platené prekážky v práciGarancia

24.8.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcem sa spýtať na zamestnancov, ktorí majú pohyblivú pracovnú dobu, či majú nárok na platené prekážky v práci /návšteva u lekára, úmrtie rodinného príslušníka a pod./ len na 5 hodín alebo na celý deň? § 143 Zákonníka práce zakotvuje špeciálnu ...
celý článok

Účtovanie odstúpených nevymožiteľných pohľadávok

24.8.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Subjekt verejnej správy v postavení účtovnej jednotky účtuje odstúpenie nevymožiteľnej pohľadávky v zmysle opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
celý článok

26 - Prevody medzi finančnými účtamiGarancia

23.8.2016, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Táto účtová skupina obsahuje účet na zachytávanie pohybu peňažných prostriedkov a to tak hotovostných, ako aj bezhotovostných. Opis účtovného prípadu   MD   D   Prevod začiatočného stavu ak je kladný   261   701   prevod začiatočného ...
celý článok

Environmentálne vzdelávanie samospráv

22.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pokračuje aj v tomto roku v projekte Environmentálne vzdelávanie samospráv podporovanom z prostriedkov Environmentálneho fondu. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pokračuje aj v tomto roku v projekte Environmentálne ...
celý článok

Účasť na pohrebe a náhrada mzdyGarancia

19.8.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Má nárok zamestnanec, ktorý sa zúčastnil pohrebu maminej sestry manžela, nárok na náhradu mzdy v deň pohrebu? Konkrétne životné situácie, na základe ktorých je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy sú vymedzené v  ...
celý článok

Nárok primátora na odmenu za sobášenie, pohreby a účasť na spoločenských akciáchGarancia

17.8.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Má primátor mesta nárok na odmenu za sobášenie, pohreby a odmenu za účasť na spoločenských akciách ZPOZ-u, ako sú festivaly, stretnutia s maturantmi, verejné akcie ako výročie oslobodenia a pod.? Má primátor mesta nárok na odmenu za ...
celý článok

Účet 221 - Bankové účtyGarancia

16.8.2016, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; Ing. Štefan Fabian PhD. Na tomto účte sa účtuje stav a pohyb peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v bankách v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej, resp. vedľajšej činnosti. Účet 221 - Bankový účet - je aktívny, začiatočný stav ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Od 1. augusta 2016 platí nová vyhláška o cenovej regulácii výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzaní a čistení odpadovej vody verejnou kanalizáciouGarancia

16.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 27. júla 2016 bola v Zbierke zákonov pod číslo 225/2016 Z.z. zverejnená vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody ...
celý článok

Akú hodnotu má na Slovensku titul MBA, LL.M. Oplatí sa ich vyštudovať?Garancia

15.8.2016, PaedDr. Mgr. Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
MBA (Master of Business Administration) je manažérsky vzdelávací program, je určený pre riadiacich pracovníkov, ktorí majú záujem o prehĺbenie už dosiahnutých vedomostí a získanie profesného vzdelania prierezom všetkými odbormi. Na Slovensku vnímaný ako titul ...
celý článok

Pripravujú sa zmeny v základných pojmoch zákona o dani z príjmovGarancia

15.8.2016, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR pripravilo a do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (medzirezortné pripomienkové konanie je ...
celý článok
Najčítanejšie

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - RO, POGarancia

25.5.2016, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora MBA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

12.5.2015, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Formulár vzájomných vzťahov pre obce a ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zaradené do konsolidácie za rok 2012Garancia

12.5.2015, Ing. Peter Ivánek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Obce a účtovné jednotky územnej samosprávy zahrnuté do súhrnného celku sú povinné aj za rok 2012 vypracovať formulár vzájomných vzťahov. Deje sa tak na základe platného metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky pre ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2013

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.5.2015, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 212/2016 Z.z. novela vyhl. č. 418/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2016 v čiastke č. 61)
  • 213/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 416/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 14.7.2016 v čiastke č. 62)
  • 216/2016 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)
  • 228/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 229/2016 Z.z. o ročných správach a polročných správach predkladaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou (vyšlo dňa: 5.8.2016 v čiastke č. 69)
  • 232/2016 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.8.2016 v čiastke č. 70)
  • 241/2016 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 23.8.2016 v čiastke č. 73)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016 - novela zákona

5.9.2016, Bratislava
Lektor: Bc. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

20.9.2016, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

11.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: