PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2016 - Osobitný odvod finančných inštitúcií

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR 9,80 EUR
Stravné v ČR 600 CZK
ostatné

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Odpočinok medzi zmenamiGarancia

22.7.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, že zamestnanec počas nočnej pohotovosti odpracuje napr. 3 hodiny od 1.00 do 4.00 je potrebné dodržať minimálne 8 hodinový odpočinok medzi dvoma zmenami. Zaujímala by ma praktická realizácia a síce, či má zamestnanec v ten deň prísť na 12.00 do práce? ...
celý článok

Registrácia verejnosti v rámci Elektronického trhoviskaGarancia

21.7.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Posledným typom používateľa Elektronického trhoviska (ET) je Verejnosť . Verejnosťou v rámci ET je akákoľvek osoba, ktorá ho používa v súvislosti s procesmi v oblasti verejného obstarávania. Takáto osoba napr. môže vytvárať a/alebo ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Knižnica, Opisný formulár a KaranténaGarancia

21.7.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predchádzajúce články o Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) a Elektronickom trhovisku (ET) sa zaoberali registrami jednotlivých typov používateľov a procesu ich registrácie, v tomto článku sa budem venovať ďalším registrom, ktoré ET ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Obchodné podmienky elektronického trhoviska a zmluvaGarancia

21.7.2016, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predmetom tohto článku budú Obchodné podmienky elektronického trhoviska (OPET) a všeobecné informácie o zmluve ako výsledku zadávania zákazky na Elektronickom trhovisku (ET). OPET upravujú základné pravidlá fungovania ET a boli vypracované ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Nové opatrenia v oblasti daní v roku 2016

21.7.2016, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo financií SR v júli predstavilo a do medzirezortného pripomienkového konania zaradilo sériu novelizácii daňových zákonov. Novely predložených daňových zákonov, s rozdielnou navrhovanou účinnosťou, menia podmienky podnikania ...
celý článok

Účet 667 - Výnosy z derivátových operáciíGarancia

20.7.2016, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; Ing. Ján Šelbacký Účtovná jednotka na tomto účte účtuje podľa § 18 postupov účtovania. Výsledkový účet - nemá začiatočný zostatok - prírastky sú účtované na strane D, zníženie na strane MD, resp. - mínusom na strane D. Por. číslo   Opis ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Zmeny v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách od 1. júla 2016Garancia

20.7.2016, Mgr. Ladislav Hribik, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (č. 91/2016 Z.z.) zaviedol do zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách od 1. júla 2016 niekoľko noviniek. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (č. 91/ ...
celý článok

Možnosť požiadať o dotáciu z Programu obnovy dediny - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku aj z Environmentálneho fonduGarancia

19.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné žiadať o podporu formou dotácie aj z Programu obnovy dediny - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a aj z Environmentálneho fondu? Áno, je možné požiadať o finančný príspevok aj z „Programu obnovy dediny - Zlepšovanie kvality ...
celý článok

Komentár k ZP § 92 Nepretržitý denný odpočinokGarancia

18.7.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 92 Nepretržitý denný odpočinok (1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Zmena v zákone o samosprávnych krajoch od 1. júla 2016Garancia

18.7.2016, Mgr. Ladislav Hribik, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) prešiel k 1. júlu 2016 menšou novelizáciou. Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) prešiel k ...
celý článok
Najčítanejšie

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

12.5.2015, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

26.2.2016, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Smernica o finančnej kontroleGarancia

11.7.2016, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mestá a obce, tak ako aj ďalšie subjekty verejnej správy, podliehajú zvýšenej kontrole a drobnohľadu pri nakladaní s ich financiami. Keďže prostriedky, ktoré spravujú, predstavujú verejný majetok, v záujme jeho ochrany je potrebné, aby ...
celý článok

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovaniaGarancia

13.5.2015, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s uplatnením akruálneho princípu v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov sú účtovné jednotky v zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/200731 v znení ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

13.5.2015, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
 PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 182/2016 Z.z. novela op. 690/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
  • 186/2016 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona č. 2/1991 Zb. s čl. 1 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (vyšlo dňa: 30.5.2016 v čiastke č. 46)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 195/2016 Z.z. ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 212/2016 Z.z. novela vyhl. č. 418/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2016 v čiastke č. 61)
  • 213/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 416/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 14.7.2016 v čiastke č. 62)
  • 216/2016 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2016 - novela zákona

5.9.2016, Bratislava
Lektor: Bc. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

20.9.2016, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

11.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Burák PhD.
Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: