Darček mesiaca
Zúčtovacie vzťahy medzi subjektmi verejnej správy

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.11.2017 - Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,50 €

12 - 18 hodín

6,70 €

nad 18 hodín

10,30 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
november 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
<október  december>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Zaúčtovanie preplatku z ročného zúčtovania zdravotnej poisťovne v rozpočtovej organizáciiGarancia

22.11.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je upravené zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ...
viac

Novela Obchodného zákonníka od 1. januára 2018 a 1. septembra 2018Garancia

20.11.2017, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
V októbri 2017 bola prijatá novela Obchodného zákonníka, v ktorej sa doplňuje právna úprava ochrany obchodného tajomstva a prijali sa opatrenia na zamedzenie fúzií obchodných spoločností zlučovaním alebo splynutím, ktoré boli ...
viac

Účet 511 - Opravy a udržiavanieGarancia

16.11.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Účet 511 - Opravy a udržiavanie Nákladový účet, konečný zostatok na strane MD (prevod zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh na účet 710 - Účet ziskov a strát). P. č.   Opis účtovného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pracovná disciplína zamestnanca a jej porušenie v roku 2017Garancia

16.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonník práce nám pojem ani obsah pracovnej disciplíny jednoznačne nedefinuje a aj v právnej teórii sa k obsahu tohto pojmu viažu viaceré koncepcie. V § 47 ZP , ktorý vyjadruje pojmové znaky pracovného pomeru sa deklaruje, že ...
viac

Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutímGarancia

15.11.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 3.11.2017 výzvu zameranú na vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so ...
viac

Komentár k ZP § 180 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škoduGarancia

15.11.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 180 Zamestnanec, ktorý je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ním spôsobenú, len ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť následky svojho konania. Zamestnanec, ktorý sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Elektronický kontraktačný systém a elektronické trhovisko a ich používateliaGarancia

15.11.2017, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novelizácia zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1.7.2013 priniesla do verejného obstarávania nový postup zadávania podlimitných zákaziek za účelom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Plnenie uznesení obecného zastupiteľstvaGarancia

15.11.2017, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obecné zastupiteľstvo predstavuje spolu so starostom obce jeden z dvoch orgánov obce. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Tomuto kolektívnemu orgánu prináleží osobitný význam, keďže do jeho kompetencie patrí rozhodovanie o ...
viac

Zastupovanie zamestnanca na kratší pracovný čas v roku 2017Garancia

14.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 13. 11. 2017 končí pracovný pomer zamestnankyni, uzatvorený na sezónne práce, ktorý trval 8 mesiacov. Mohli by sme túto istú zamestnankyňu prijať od 14. 11. 2017 na zastupovanie inej zamestnankyne, ktorá je na PN? Legislatívna úprava: ...
viac

Výdavky na reprezentáciu a propagáciu vo verejnej správeGarancia

14.11.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Subjekt verejnej správy môže použiť verejné prostriedky iba na účely, ktoré ustanovujú osobitné predpisy. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy uvádza, že môže použiť výdavky na reprezentáciu a propagáciu. Zákonné oprávnenie ...
viac
Najčítanejšie

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovaniaGarancia

30.6.2017, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s uplatnením akruálneho princípu v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov sú účtovné jednotky v zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/200731 v znení ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Podsúvahové účtyGarancia

30.6.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva - RO, POGarancia

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Terézia Urbanová; Mgr. Jozef Sýkora MBA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyGarancia

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 264/2017 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 266/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.11.2017 v čiastke č. 115)
  • 267/2017 Z.z. novela zák. č. 563/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 10.11.2017 v čiastke č. 116)
  • 272/2017 Z.z. novela zák. č. 199/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2017 v čiastke č. 118)
  • 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 275/2017 Z.z. novela zák. č. 431/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 276/2017 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 277/2017 Z.z. novela zák. č. 136/2000 Z. z. a č. 364/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 278/2017 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2018 (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 279/2017 Z.z. novela zák. č. 483/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2017 v čiastke č. 120)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Výkon finančnej kontroly v prostredí verejnej správy v roku 2017 - novela zákona

13.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jozef Sýkora, MBA
Cieľom školenia je priblížiť účastníkom kontrolný mechanizmus vo verejnej správe zameraný na hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Školenie je koncipované na objasnení základných pravidiel vykonávania predbežnej finančnej kontroly zamestnancami v prostredí verejnej správy. Na základe modelových príkladov vybraných z praxe je účastníkom školenia prezentovaný postup pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v pripravovanej fáze finančnej operácie. Záujemcovia o školenie si môžu pripraviť vopred otázky, či príklady z praxe vykonávania finančnej kontroly, pričom tieto budú počas školenia im ozrejmené v skupine alebo individuálne... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

24.11.2017, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

 

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: