Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

400/2009 Z.z., Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2017

400/2009 Z.z.
[zrušené č. 55/2017 Z.z.]
zákon
zo 16. septembra 2009
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
151/2010 Z.z.
10. 4. 2010
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
151/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
500/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa § 99
505/2010 Z.z.
30. 12. 2010
dopĺňa § 61
547/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení §2, §9, §13
33/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení § 2 a § 9
48/2011 Z.z.
1. 4. 2011
mení a doplňa 10 novelizačných bodov
257/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
220/2011 Z.z.
1. 10 2011
mení § 2
220/2011 Z.z.
1. 11. 2011
mení § 9 a § 13
257/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení § 67 a§ 120
503/2011 Z.z.
1. 2. 2012
mení a dopĺňa § 5, § 40 a § 120
252/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 140a
345/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
361/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 67 a § 120
392/2012 Z.z.
1. 1. 2013
dopĺňa § 140b
122/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení § 6
305/2013 Z.z.
1. 11. 2013
dopĺňa § 120a a poznámku pod čiarou
402/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení poznámku pod čiarou
462/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 140c a poznámku pod čiarou
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
322/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
325/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
362/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 108, § 140d a poznámku pod čiarou
281/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 62
338/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 140e a poznámku pod čiarou
375/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení § 61
301/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
340/2016 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 140f a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Predmet a pôsobnosť zákona
§ 1
(1) Tento zákon upravuje štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami.
(2) Štátna služba podľa tohto zákona je budovaná na princípe
a) profesionality,
b) politickej neutrality,
c) nestrannosti,
d) efektivity,
e) stability štátnozamestnaneckého pomeru,
f) etiky.
(3) Štátna služba sa vykonáva v štátnozamestnaneckom pomere k štátu.
(4) Na štátnozamestnanecké vzťahy sa vzťahuje Zákonník práce, len ak to ustanovuje tento zákon.
§ 2
(1) Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy justičných čakateľov a súdnych úradníkov,2) ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(2) Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy štátnych zamestnancov v zahraničnej službe a na právne vzťahy štátnych zamestnancov v služobnom úrade, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí”), ak osobitný predpis neustanovuje inak.2a)
(3) Tento zákon sa vzťahuje na právne vzťahy právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátora, ak osobitný predpis neustanovuje inak.3) .
(4) Na štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, príslušníkov
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: