Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

502/2001 Z.z., Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.11.2014

502/2001 Z.z.
[zrušené č. 357/2015 Z.z.]
ZÁKON
z 18. októbra 2001
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
618/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení, 54 novelizačných bodov
523/2004 Z.z.
1. 1. 2005
ruší čl. IV
165/2008 Z.z.
1. 6. 2008
mení, 37 novelizačných bodov
264/2008 Z.z.
1. 8. 2008
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
57/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
69/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
135/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
292/2014 Z.z.
1. 11. 2014
mení a dopĺňa 59 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu vykonávaných podľa tohto zákona, ktoré sú súčasťou systému verejnej vnútornej finančnej kontroly zabezpečujúceho dodržiavanie osobitných predpisov1
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: