Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Elektronický kontraktačný systém a Elektronické trhovisko a ich používatelia

18.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.1 Elektronický kontraktačný systém a Elektronické trhovisko a ich používatelia

Mgr. Martina Galabová

Novelizácia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) účinná od 1. 7. 2013 priniesla do verejného obstarávania nový postup zadávania podlimitných zákaziek za účelom obstarania tovarov, stavebných prác a služieb bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska. Spôsob zadávania zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska je upravený v ustanoveniach § 92 až 99 zákona.

Za účelom zabezpečenia zadávania zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska zriadilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) Elektronický kontraktačný systém.

Elektronický kontraktačný systém (EKS) je elektronicky informačný systém verejnej správy, ktorý bude slúžiť a slúži na zabezpečenie a podporu oblasti verejného obstarávania.

EKS bol zriadený ku dňu 1. 7. 2014 a obsahuje tri hlavné funkcionality:

1. Elektronické trhovisko (ET) je systém plne elektronizovaného zadávania zákaziek a predkladania ponúk pre predmety plnenia bežne dostupné na trhu. To znamená, že v súlade s § 92 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákona) je ET informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov (T), stavebných prác (SP) alebo služieb (S), bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom ET je MV SR.

2. Dynamický nákupný systém je elektronický nástroj pre realizáciu otvorených dodávateľských kvalifikačných systémov.

3. Elektronická podpora procesov predstavuje elektronickú podporu procesov verejného obstarávania v oblastiach poskytovania informácií, komunikácie, vysvetľovania, elektronického doručovania.

EKS a jeho funkcionalita ET sú pre všetkých používateľov dostupné na internetových adresách www.eks.sk a www.minv.sk.

V súčasnej dobe (november 2014) je s účinnosťou od 16. 9. 2014 sprístupnená funkcionalita ET pre účely testovacieho obchodovania na ET, pričom všetky realizované obchody počas tohto obdobia, vyhlásené zákazky a zmluvy z nich uzatvorené, sú v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET) platné. Obdobie testovacieho obchodovania bude ukončené najneskôr na konci roka 2014, môže však byť ukončené skôr. Skutočný dátum ukončenia tohto obdobia a vznik zákonnej povinnosti používania ET podľa § 155m ods. 13 zákona pre verejných obstarávateľov, ktorí budú musieť podľa § 91 ods. 1 zákona povinne používať ET pri zadávaní podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu, bude zverejnený na portáli EKS a oznámený MV SR.

Bežná dostupnosť na trhu

Podľa § 9b zákona bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré:

a) nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,

b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň

c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

V zmysle tohto, bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami, sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa a tovary a služby spotrebného charakteru.

Finančné limity pre podlimitné zákazky bežne dostupné na trhu:

Tovary/služby: od 1 000 EUR bez DPH do 134 000 EUR/207 000 EUR bez DPH

Stavebné práce: od 1 000 EUR bez DPH do 5 186 000 EUR bez DPH.

Ciele a prínosy ET:

Cieľom zavedenia ET je zvýšenie transparentnosti a verejnej kontroly pri zadávaní zákaziek, odstránenie administratívnej záťaže a finančnej náročnosti spojených s uskutočňovaním procesu verejného obstarávania, minimalizácia diskriminačného konania ako aj eliminácia korupčného správania sa pri zadávaní zákaziek. Medzi očakávané prínosy tiež patrí očakávané zlepšenie hospodárskej súťaže, podpora hospodárskeho rastu a zamestnanosti, a to najmä prostredníctvom zapojenia sa vyššieho počtu malých a stredných podnikateľov do procesu obstarávania.

Výhody ET:

ET prináša svojim používateľom niekoľko výhod. Pre používateľov, ktorí budú prostredníctvom ET zabezpečovať nákup svojich potrieb ako objednávatelia, nimi budú najmä zníženie nákladov na zabezpečenie zadávania zákaziek ako aj administratívne zrýchlenie a zjednodušenie procesu zadávania zákaziek. Pre používateľov, ktorí sa budú prostredníctvom ET zúčastňovať na zadávaní zákaziek ako dodávatelia, to budú najmä zjednodušenie prístupu k zákazkám a zníženie náročnosti predkladania ponúk. Významnou výhodou, ktorú ET pre dodávateľov prináša, je odstránenie možného ovplyvňovania procesu zadávania zákaziek resp. iných zásahov do tohto procesu.

Používatelia EKS a ET

Používateľom EKS a ET môže byť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá pri ich používaní vystupuje ako objednávateľ, dodávateľ alebo verejnosť (odborná i laická). EKS zároveň umožňuje, aby jedna osoba bola registrovaná ako viacero typov používateľov. EKS vedie registre používateľov (objednávatelia,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: