Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Elektronický kontraktačný systém a Elektronické trhovisko a ich používatelia

14.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1 Elektronický kontraktačný systém a Elektronické trhovisko a ich používatelia

Mgr. Martina Galabová

Novelizácia zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1.7.2013 priniesla do verejného obstarávania nový postup zadávania podlimitných zákaziek za účelom obstarania tovarov, stavebných prác a služieb bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska.

Za účelom zabezpečenia zadávania zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska zriadilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) Elektronický kontraktačný systém.

Elektronický kontraktačný systém (EKS) je elektronicky informačný systém verejnej správy, ktorý bude slúžiť a slúži na zabezpečenie a podporu oblasti verejného obstarávania.

EKS bol zriadený ku dňu 1.7.2014 a obsahuje tri hlavné funkcionality:

1. Elektronické trhovisko (ET) je systém plne elektronizovaného zadávania zákaziek a predkladania ponúk pre predmety plnenia bežne dostupné na trhu. To znamená, že v súlade s § 92 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákona) je ET informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov (T), stavebných prác (SP) alebo služieb (S), bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom ET je MV SR.

2. Dynamický nákupný systém je elektronický nástroj pre realizáciu otvorených dodávateľských kvalifikačných systémov.

3. Elektronická podpora procesov predstavuje elektronickú podporu procesov verejného obstarávania v oblastiach poskytovania informácií, komunikácie, vysvetľovania, elektronického doručovania.

EKS a jeho funkcionalita ET sú pre všetkých používateľov dostupné na internetových adresách www.eks.sk a www.minv.sk.

Ostrá prevádzka ET, a tým povinnosť zadávať zákazky prostredníctvom tohto nástroja, bola spustená k 1.2.2015.

Vzhľadom na prijatie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. (zákon) došlo s účinnosťou od 18.4.2016 k úprave postupov zadávania podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska oproti predchádzajúcej právnej úprave t.j. zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spôsob zadávania zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska je upravený v ustanoveniach § 109 a 110 zákona.

Bežná dostupnosť na trhu

Podľa § 2 ods. 5 písm. o) zákona bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré

a) nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,

b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň

c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

V zmysle § 2 ods. 6 a 7 zákona bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a tovary a služby spotrebného charakteru.

Finančné limity pre podlimitné zákazky bežne dostupné na trhu:

Predmet zákazky

 

Postup zadávania podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa §§ 109 a 110 ZVO

 

 

Tovary (okrem potravín)

Služby (okrem služieb podľa prílohy č. 1 ZVO)

 

≥ 5 000 EUR

< 135 000 EUR

< 209 000 EUR

 

 

Stavebné práce

 

≥ 30 000 EUR

< 5 225 000 EUR

 

 

Potraviny

 

≥ 40 000 EUR

< 135 000 EUR

< 209 000 EUR

 

 

Ciele a prínosy ET:

Cieľom zavedenia ET je zvýšenie transparentnosti a verejnej kontroly pri zadávaní zákaziek, odstránenie administratívnej záťaže a finančnej náročnosti spojených s uskutočňovaním procesu verejného obstarávania, minimalizácia diskriminačného konania ako aj eliminácia korupčného správania sa pri zadávaní zákaziek. Medzi očakávané prínosy tiež patrí očakávané zlepšenie hospodárskej súťaže, podpora hospodárskeho rastu a zamestnanosti a to najmä prostredníctvom zapojenia sa vyššieho počtu malých a stredných podnikateľov do procesu obstarávania.

Výhody ET:

ET prináša svojim používateľom niekoľko výhod. Pre používateľov, ktorí budú prostredníctvom ET zabezpečovať nákup svojich potrieb ako objednávatelia, nimi budú najmä zníženie nákladov na zabezpečenie zadávania zákaziek ako aj administratívne zrýchlenie a zjednodušenie procesu zadávania zákaziek. Pre používateľov, ktorí sa budú prostredníctvom ET zúčastňovať na zadávaní zákaziek ako dodávatelia, to budú najmä zjednodušenie prístupu k zákazkám a zníženie náročnosti predkladania ponúk. Významnou výhodou, ktorú ET pre dodávateľov prináša, je odstránenie možného ovplyvňovania procesu zadávania zákaziek resp. iných zásahov do tohto procesu.

Používatelia EKS a ET

Používateľom EKS a ET môže byť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá pri ich používaní vystupuje ako Objednávateľ, Dodávateľ alebo Verejnosť (odborná i laická). EKS zároveň umožňuje, aby jedna osoba bola registrovaná ako viacero typov používateľov. EKS vedie registre používateľov (Objednávatelia, Dodávatelia, Verejnosť), ktoré sú verejne dostupné na stránke EKS, funkcionalite ET.

Objednávateľ

V rámci ET sa používa pojem „Objednávateľ“ a nie pojem

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: