Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Účet 111 - Obstaranie materiálu

30.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1 11 – Materiál

3.2.1.1 Účet 111 – Obstaranie materiálu

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Aktívny účet kalkulačný, nemá začiatočný ani konečný zostatok. Aktívny zostatok sa pri uzatváraní účtovných kníh preúčtuje na účet 119 – Obstaranie materiálu a pasívny zostatok sa preúčtuje na účet 326 – Nevyfakturované dodávky, ak účtovná jednotka vie presnú sumu alebo na účet 323 – Krátkodobé rezervy, ak účtovná jednotka nevie presnú sumu

Na účte 111 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

111

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh

 

neúčtuje sa

 

neúčtuje sa

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Dodanie materiálu v obstarávacej cene

 

111

 

321

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Obstaranie materiálu

-  cena materiálu

-  vedľajšie náklady (provízie, poistné, doprava)

-  clo

-  DPH vyrubená colnicou

-  spotrebná daň, ak nie je nárok na odpočet

 

111

111

111

111

111

 

321, 471

321, 471

379

379

379

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Doprava materiálu vo vlastnej réžii

 

111

 

622

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Vynaložené vlastné náklady súvisiace so spracovaním materiálu vo vlastnej réžii

 

111

 

622

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Nákup potravín do závodnej jedálne

 

111

 

321, 211

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Vyúčtovanie obehových obalov podľa faktúr od dodávateľov

 

111

 

321, 325

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Storno dodávateľskej faktúry pri odmietnutí prevzatia došlej dodávky (súčasne sa účtuje na podsúvahovom účte – Zásoby prijaté do úschovy)

 

321, 325

 

111

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Prevzatie materiálu na základe dodacieho listu, ak účtovná jednotka nemá doklad o cene

 

111

 

323

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Materiál získaný bezodplatne

 

111

 

648

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene:

-  cena obstarania

-  náklady spojené s obstaraním

 

112 AÚ

112 AÚ

 

111

111

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Prevzatie materiálu na sklad v obstarávacej cene:

-  vopred stanovená cena obstarania (tzv. priemerná skladová cena)

-  rozdiel medzi skladovou cenou a skutočnou cenou obstarania

-  náklady spojené s obstaraním

 

112 AÚ

+112 AÚ

112 AÚ

 

111

+111

111

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Prevzatie obehových obalov v obstarávacích cenách

 

112

 

111

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Prevod súm, o ktoré sa zvyšuje cena materiálu po jeho prevzatí zo spracovania na sklad

 

112

 

111

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Sumy reklamácií (kvalitatívnych a kvantitatívnych) uplatnených voči dodávateľom:

-  ak faktúra nebola zaplatená

-  ak faktúra bola zaplatená

 

321, 325

315

 

111

111

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Manká a škody zistené pri prevzatí materiálu na sklad:

-  nezavinené, neprevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov

-  zavinené, ako aj nezavinené, prevyšujúce stanovené normy prirodzených úbytkov

-  zavinené dodávateľom alebo dopravcom

 

501

549

315, 321

 

111

111

111

 

111

 

 

MD

 

D

 

 

Zaúčtovanie aktívneho zostatku účtu pri uzatváraní účtovných kníh (účtovná jednotka obdržala faktúru, ale materiál ešte nebol dodaný)

 

119

 

111

 

111

 

 

MD

 

D

 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: