Zaradenie zrealizovaného projektu do majetku obce
 
Najnovšie
 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Pedagogickí a odborní zamestnanci - získavanie kreditov a atestačná skúška

27.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Profesijný rozvoj zamestnanca je podľa § 25, ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti. Profesijný rozvoj sa v kariérovom systéme uskutočňuje prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania, tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odborných činností a sebavzdelávania.

Za karierový systém sa v medziach zákona považuje súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa a na kariérovú pozíciu. Kariérový stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým zamestnancom a náročnosť vykonávania odbornej činnosti odborným zamestnancom (§ 26-27). Zamestnanci sú zaradení do príslušných kariérnych stupňov, ak spĺňajú kvalifikačný predpoklad na výkon pedagogickej/odbornej činnosti stanovený zákonom a toto zaradenie je smerodajné pre určenie platovej triedy zamestnanca.

Kariérové stupne

1. začínajúci pedagogický/odborný zamestnanec

- vykonáva pedagogickú/odbornú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca pri nástupe do prvého pracovného pomeru alebo pracovného pomeru s iným zamestnávateľom, ak neúspešne ukončil adaptačné vzdelávanie u predchádzajúceho zamestnávateľa,

...
Koniec ukážky
...

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu vsonline.sk.

 

Som už registrovaný na vsonline.sk:

=> Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

 

Nie som registrovaný:

=> Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to veľa výhod:

  • každé dva týždne dostanete ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad aktualít, zaujímavé články, zodpovedané otázky pre verejnú správu
  • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a otázok na portáli www.vsonline.sk
  • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.vsonline.sk

Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.