dnes je 17.11.2019
Praktické informácie - Vestník
Vestník verejného obstarávania
2019
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
<marec  máj>
Evidenčné číslo (značka) oznámenia: HaMi2019/1
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NÁZOV A ADRESY
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35937874
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka

Slovensko
Kontaktná osoba: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Telefón: +421 220824715
Email: milan.hamala@vszp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.vszp.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3032/summary
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Adresa (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/3032/summary
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Referenčné číslo: HaMi2019/1
Hlavný kód CPV
79341400-0
Druh zákazky
Stručný opis
Online marketingová stratégia, ideamaking a exekúcia kampaní, social media stratégia a komplexná správa sociálnych sietí, návrh a realizácia mediálnej stratégie. Kompletné poskytovanie digitálnych služieb ako nastavenie online marketingovej stratégie, ideamaking a excekúcia kampaní, sociálna stratégia a správa sociálnych sietí, návrh a realizácia mediálnej stratégie a nákup médií. S cieľom: Celoročná komunikácia, ktorá okrem šetrenia nákladov na zdravotnú starostlivosť, podporuje rast/retenciu poistencov a v neposlednom rade aj nárast využívania produktov VšZP ako mobilná aplikácia, newsletter, ePobočka, bude mať taktiež efekt budovania dobrého mena VšZP a spájanie si VšZP so zdravým životným štýlom. Segmenty musia mať stanovene ciele rastúcim smerom, konkrétne kľúčové ukazovatele výkonnosti sa určia na základe konečného stavu zmluvy.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 165 615,00
bez DPH
OPIS
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., č. 315/2016 Z.z. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 33 ods.1 písm. a) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Odôvodnenie podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o VO: predmetná podmienka vyplýva z § 38 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ touto požiadavkou skúma schopnosť uchádzača plniť si svoje finančné záväzky voči veriteľom a očakáva od uchádzačov finančnú stabilitu a spoľahlivosť, čo pokladá za dôležitý prvok v bonite dodávateľa počas plnenia zmluvy. Očakáva sa finančne silný partner vzhľadom na skutočnosť, že verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na plnenie predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad § 33 ods.1 písm. a) Uchádzač predloží vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej spoločne aj len banka), v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky (ďalej len vyjadrenie). Vyjadrenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Vyjadrenie banky musí obsahovať informácie o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, vrátane informácií o tom, či uchádzač bol v nepovolenom debete a či jeho bankový účet bol predmetom exekúcie s tým, že vyjadrenie banky sa bude vzťahovať na obdobie od založenia účtu až po deň vystavenia potvrdenia, najviac však na obdobie troch rokov pred dňom vystavenia potvrdenia. V prípade, že uchádzač má vedené účty vo viacerých bankách, predloží informáciu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankách nemá vedené účty.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zoznam poskytnutých služieb v oblasti digitálnych služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona (§ 34 ods.1 písm. a) ZVO), v minimálnom celkovom objeme 0,4 mil. EUR za obdobie posledných troch rokov ( sumár). Podľa § 34 ods. 1 písm. g) poskytovateľ služieb musí disponovať osobami určenými na plnenie s nasledovným profesionálnym zameraním: social media stratég/manažér, PPC špecialista, ideamaker, grafický dizajnér a account manager - Poskytovateľ služieb predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy, konkrétne , social media stratég/manažér, PPC špecialista, ideamaker, grafický dizajnér a account manager, formou profesných životopisov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ad § 34 ods. 1 písm. a)zoznam poskytnutých služieb v oblasti digitálnych služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávanias uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona (§ 34 ods.1 písm. a) ZVO), v minimálnom celkovom objeme 0,4 mil. EUR za obdobie posledných troch rokov ( sumár). Ad§ 34 ods. 1 písm. g)poskytovateľ služieb musí disponovať osobami určenými na plnenie s nasledovným profesionálnym zameraním: social media stratég/manažér, PPC špecialista, ideamaker, grafický dizajnér a account manager - Poskytovateľ služieb predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy, konkrétne , social media stratég/manažér, PPC špecialista, ideamaker, grafický dizajnér a account manager, formou profesných životopisov s požiadavkami: social media stratég/manažér - s vyznačením minimálne 2-ročných odborných skúseností z oblasti social media stratégie; PPC špecialista - s vyznačením minimálne 2-ročných odborných skúseností z oblasti tvorby a správy PPC kampaní ideamaker - s vyznačením minimálne 2-ročných odborných skúseností z oblasti kreatívy; grafický dizajnér - s vyznačením minimálne 2-ročných odborných skúseností z oblasti grafického dizajnu; account manager - s vyznačením minimálne 2-ročných odborných skúseností z oblasti komunikácie a riadením bežnej agendy s klientom.
Informácie o vyhradených zákazkách
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
Podmienky vykonania zákazky
K termínu podpisu zmluvy, v rámci súčinnosti pred uzatvorením zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať predloženie dôkazov, že: 1.Poskytovateľ služieb je držiteľom platného certifikátu Google Premier Partner - predloženie kópie certifikátu , 2.Poskytovateľ služieb pri plnení zmluvy spolupracuje s dedikovaným account manažérom zo spoločnosti Facebook, ktorého kontaktné údaje a formu spolupráce s poskytovateľom (pracovno- právny vzťah, zmluva o spolupráci...) musí doložiť v písomnej podobe, 3.všetky aktivity, ktoré sú súčasťou mesačného plánu budú realizované osobami určenými na plnenie, ktorých odbornosť a spôsobilosť bola predložená a preukázaná prostredníctvom profesijných životopisov v ponuke, požaduje sa doložiť formou čestného prehlásenia, 4.osoby určené na plnenie, ktoré budú vykonávať všetky vyššie uvedené služby, nevykonávali v danom čase rovnaké alebo obdobné aktivity pre ďalšie zdravotné poisťovne formou čestného prehlásenia
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
V prípade rámcovej dohody ? odôvodnenie trvania presahujúce 4 roky:
Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia (ďalej len eAukcia) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva systémy certifikované podľa § 151 ZVO na predkladanie nových cien upravených smerom nadol. eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom certifikovaného systému PROebiz.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 2019-04-25T10:00:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
Trvanie v mesiacoch: 2
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 2019-04-25T12:00:00
Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
2019-04-09T00:00:00


Darček k Vášmu predplatnému
Tabuľka platov štátnych zamestnancov na rok 2020
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA