Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 117 ZVO Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami - praktický príklad obstarania stravných lístkov

21.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.2.1 § 117 ZVO Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami - praktický príklad obstarania stravných lístkov

JUDr. Simona Laktišová


§ 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

Praktický príklad

Môže verejný obstarávateľ vyhlásiť cez elektronické trhovisko obstaranie stravných lístkov pre zamestnancov v nominálnej hodnote 4,20 na jeden rok - od 1.1.2018 do 31.12.2018, pričom predpokladaná hodnota zákazky (maximálna výška použitých zdrojov) je 198.000,- EUR s DPH?

Obstaranie stravných lístkov chce verejný obstarávateľ zaradiť pod CPV kód 55520000-1 Služby hromadného stravovania.

Postup a pravidlá, ktoré verejný obstarávateľ použije na zadávanie konkrétnej zákazky, závisia od predpokladanej hodnoty predmetu zákazky, ktorej pravidlá výpočtu upravuje § 6 zákona. Na základe stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky a finančných limitov podľa § 5 zákona verejný obstarávateľ určí, či ide o nadlimitnú zákazku, podlimitnú zákazku alebo zákazku s nízkou hodnotou a vo vzťahu na to zvolí postup zadávania zákazky podľa príslušných ustanovení zákona.

Medzi sociálne a iné osobitné služby sú v prílohe č. 1 k zákonu okrem iného uvedené: 55520000-1 Služby hromadného stravovania. Podľa Metodického usmernenia č.17314-5000/2017 vydaného Úradom možno obstarávanie stravných poukážok (gastrolístkov) na zabezpečenie stravovania zamestnancov podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce zahrnúť, v závislosti od konkrétneho prípadu, pod uvedený CPV kód.

Podľa § 5 ods. 3 písm. c) zákona podlimitná civilná zákazka na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 200.000,- Eur.

Podľa § 5 ods. 4 zákona civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 rovnakého ustanovenia v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Z uvedeného vyplýva, že v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky sa pri zadávaní zákaziek na poskytnutie služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu uplatňuje:

a) postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona, ak predpokladaná hodnota je nižšia ako 200.000,- EUR,

b) v prípade, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: