dnes je 22.7.2024

Input:

131/2024 Z.z., Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 19/2018 z 24. apríla 2024 vo veci vyslovenia súladu ustanovenia § 9 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov

131/2024 Z. z.
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
PL. ÚS 19/2018-59
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a zo sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka, Miloša Maďara, Petra Straku (sudca spravodajca), Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského prerokoval návrh Mestského súdu Bratislava IV (pôvodne Okresného súdu Bratislava II) na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 9 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov s Ústavou Slovenskej republiky, za účasti vlády Slovenskej republiky ako vedľajšieho účastníka konania, a takto
rozhodol:
Návrhu nevyhovuje.
Odôvodnenie:

I. Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov
1. Ústavnému súdu bol 6. augusta 2018 doručený návrh Okresného súdu Bratislava II (ďalej len „okresný súd” alebo „navrhovateľ”) na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava”) o súlade § 9 ods. 7 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o náhrade za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia”) s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 40 ústavy.
2. Navrhovateľ v konaní vedenom pod sp. zn. 13C/22/2017 rozhoduje o žalobe Petra Rusnáka (ďalej len „žalobca”) proti Slovenskej kancelárii poisťovateľov (ďalej len „žalovaný”) vo veci náhrady škody na zdraví z titulu bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia. K poškodeniu zdravia došlo pri dopravnej nehode, pri ktorej žalobca utrpel mnohopočetné poranenia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu a podrobenie sa náročnej a bolestivej liečbe.
3. Sporným sa v súdnom konaní stalo stanovenie výšky bolestného znalcom týkajúce sa poranenia pravej dolnej končatiny.
4. Znalec obodoval jednotlivé položky poranenia podľa časti I prílohy č. 1 k zákonu o