dnes je 22.7.2024

Input:

132/2024 Z.z., Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete v znení vyhlášky č. 491/2023 Z. z.

132/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
zo 6. júna 2024,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete v znení vyhlášky č. 491/2023 Z. z.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 40 ods. 4 písm. a), d) až g), m), q) a ab) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a podľa § 95 ods. 2 písm. d) a e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 256/2022 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete v znení vyhlášky č. 491/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 sa dopĺňa písmenami u) a v), ktoré znejú:
„u) postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, formu a obsah uchovávaných údajov podľa § 69 ods. 2 písm. i) zákona o energetike,
v) spôsob, rozsah a štruktúru poskytovania meraných a vyhodnotených údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu v závislosti od typu merania na odbernom mieste a štruktúry merania a uchovávania údajov o spotrebe prevádzkovateľom prepravnej siete a prevádzkovateľom distribučnej siete podľa § 49 ods. 7 písm. j) a § 64 ods. 7 písm. i) zákona o energetike.”.
2. V § 2 písm. l) sa slová „je objem” nahrádzajú slovami „časť objemu”.
3. V § 2 písm. af) sa slová „zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu” nahrádzajú slovami „žiadosti o prístup do prepravnej siete a preprave plynu, rámcovej zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu a potvrdenia o pridelení požadovanej prepravnej kapacity prevádzkovateľom prepravnej siete”.
4. V § 3 odsek 8 znie:
„(8) Pred pridelením prepravnej kapacity uzatvorí prevádzkovateľ prepravnej siete s účastníkom trhu s plynom rámcovú zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu. Na základe pridelenia prepravnej kapacity na základe rámcovej zmluvy o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu a žiadosti o prístup do prepravnej siete a preprave plynu možno uzavrieť zmluvu o prístupe do prepravnej siete a preprave plynu.”.
5. V § 13 ods. 2 sa slová „účastníkom trhu s plynom” nahrádzajú slovami „užívateľom distribučnej siete”.
6. V § 19 odsek 12 znie:
„(12) Ak si koncový odberateľ plynu mimo domácnosti uplatní právo na dodávku plynu za cenu