dnes je 22.7.2024

Input:

135/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

135/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. júna 2024,
ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) nariaďuje:
§ 1
Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie podľa § 22 ods. 9 zákona je 5,83 eura.
§ 2
Výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa § 40 ods. 8 zákona pri opatrovaní
a) jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je mesačne 615,50 eura,
b) dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím je mesačne 818,60 eura.
§ 3
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 232/2023 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2024.
 
v z. Robert Kaliňák v. r.