Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

§ 169 ZVO Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného - praktický príklad

8.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.6.4.7.1 § 169 ZVO Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného - praktický príklad

JUDr. Simona Laktišová


§ 169 ods. 3 písm. b) ZVO + § 170 ods. 8 písm. a) ZVO, zákona o verejnom obstarávaní

Praktický príklad

Verejný obstarávateľ sa rozhodol obstarať kancelársky nábytok v hodnote 55.000,- Eur prostredníctvom elektronického trhoviska, nakoľko sa jedná podlimitnú zákazku na bežne dostupný tovar.

Najskôr zverejnil verejný obstarávateľ opisný formulár zákazky v rámci elektronického kontrakčného systému (EKS) v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET). Opisný formulár zákazky bol v karanténe 48 hodín pred vyhlásením samotnej zákazky. Bez tohto kroku nemohla byť zákazka vyhlásená. V rámci karantény mohli záujemcovia taktiež registrovaný v systéme EKS podať návrhy na zmenu formulára v rámci rozporového konania. Žiadny záujemca túto možnosť nevyužil a opisný formulár sa po uplynutí 48 hodín presunul do Knižnice opisných formulárov.

Po vyhlásení zákazky sa chcel do elektronickej aukcie zapojiť výrobca kancelárskeho nábytku. V rámci podmienok zákazky však chýbali viaceré podstatné informácie potrebné na kalkuláciu a predloženie ponuky, a to miesto dodania (doprava mala byť súčasťou ceny) a bližšie špecifikovaná lehota dodania (uvedené iba časové rozpätie 3-6 týždňov). Bez uvedených informácií nebolo možné podľa záujemcu predložiť cenovú ponuku. Nakoľko už zákazka bola vyhlásená, nebolo už ani možné navrhnúť zmenu opisného formulára v rámci rozporového konania. Záujemca sa domnieval, že žiadny iný záujemca nebude vedieť predložiť cenovú ponuku a elektronická aukcia sa bude musieť opakovať kvôli nepresne stanoveným podmienkam. Jeden záujemca sa však aukcie zúčastnil a predložil cenovú ponuku, ktorá sa zhodovala s predpokladanou hodnotou zákazky stanovenou verejným obstarávateľom. Ako jediný uchádzač zákazku získal.

Záujemca, ktorý cenovú ponuku nepredložil z dôvodu nemožnosti kalkulácie ceny, považoval predmetnú elektronickú aukciu na obstaranie kancelárskeho nábytku cez elektronické trhovisko za diskriminačnú a v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Záujemca sa rozhodol, že podnikne kroky voči tomuto, z pohľadu záujemcu, protiprávnemu konaniu verejného obstarávateľa.

Jedinou možnosťou ako poukázať na porušenie princípu diskriminácie v rámci predmetného verejného obstarávania je podanie podnetu na začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy. Podnet môže v zmysle § 169 ods. 3 ZVO podať:

  1. Úrad z vlastného podnetu,
  2. osoba, ktorá nebola oprávnená podať námietky,
  3. orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.

Vzhľadom na skutočnosť, že podanie námietok pri podlimitnej zákazke s využitím elektronického trhoviska nie je možné, záujemca je oprávnenou osobou na podanie podnetu v zmysle § 169 ods. 3 písm. b) ZVO. V prípade podania podnetu sa neskladá kaucia ako v prípade podania námietok. Analogicky by mal však podnet obsahovať náležitosti vyžadované pri podaní námietok v zmysle § 170 ods. 5 ZVO.

Výsledkom rozhodnutia v konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: