dnes je 10.7.2020

Input:

Balanced Scorecard v podniku

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.02.1.1 Balanced Scorecard v podniku

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert.

Balanced Scorecard (BSC) - metóda pre strategické hodnotenie výkonnosti firmy - finančné i nefinančné. Využíva sa pre tvorbu, zavedenie aj aktualizáciu stratégie, vyváženie požiadaviek záujmových skupín, pre rýchly a jasný prehľad o podnikaní. K hodnoteniu sa využívajú ukazovatele výkonnosti KPI. Ide vlastne o merateľný spôsob zabezpečenia stratégie pri dodržaní princípu príčina - následok.

Prečo implementovať strategický manažérsky systém Balanced Scorecard (BSC)

Realizácia firemnej stratégie nutne potrebuje správny systém riadenia (strategické prostredie), sústavu ukazovateľov výkonnosti a ich vzájomné prepojenie. Slabinou väčšiny doterajších modelov riadenia je zásadná orientácia iba na finančné ukazovatele. To súvisí s tlakom majiteľov a investorov na vysokú návratnosť vloženého kapitálu a rýchly vysoký rast hodnoty firmy. Tento tlak, bohužiaľ, veľmi často preferuje krátkodobý výkon na úkor dlhodobého rastu alebo stability.

Systém Balanced Scorecard (ďalej aj BSC) je jedným z najkomplexnejších modelov strategického systému merania výkonnosti. Metódu definovali Robert S. Kaplan a David P. Norton. V rámci svojej praxe vo firmách pochopili obmedzenú schopnosť jednoduchých len finančných ukazovateľov na stanovenie, meranie a kontrolu úspešnosti realizácie firemnej stratégie. Spoznali tiež potrebu vytvorenia komplexného modelu, ktorý umožní skutočné objektívne meranie.

Model BSC pomáha previesť stratégiu firmy do konkrétnych plánov a meradiel a vytvára strategickú spätnú väzbu s informáciou o úspešnosti realizovanej stratégie. Plne zachováva finančné mierky (metriky), ale dopĺňa ich o ďalšie 3 tzv. perspektívy, tvoriace nový rámec systému merania výkonnosti.

Štyri perspektívy podľa autorov dostatočne popisujú kľúčové oblasti strategického prostredia firmy a umožňujú tak kontrolu všetkých strategických cieľov. Tieto perspektívy sú:
- Finančná - zisk, ziskovosť, cash flow, výnos kapitálu, návratnosť kapitálu...
- Zákaznícka - počet zákazníkov, podiel na trhu, ziskovosť zákazníkov...
- Interné procesy - procesné náklady, doba cyklu, počet nezhôd, obrátka zásob...
- Učenia sa a rastu - počet školení, počet nových znalostí, počet nových produktov...

BSC nastavuje merateľné ukazovatele do rovnováhy v jednotlivých perspektívach. Meradlá sú ukazovateľmi rovnováhy, medzi výstupnými (výsledky predchádzajúceho úsilia) a hnacími silami budúcej výkonnosti. Z tohto pohľadu je BSC vhodný nástroj na riadenie dlhodobej stratégie.

Ako sa model BSC vytvára?

Modely BSC sa tvoria zhora dolu, teda od úrovne strategickej jednotky (SBU - Strategy Business Unit) ako celku nadol cez jednotlivé časti, útvary až po jednotlivca. SBU je základom, pretože každá SBU musí mať stanovenú a zdokumentovanú svoju stratégiu. Implementovaný model strategického prostredia BSC je pre okolie firmy signálom, že firma je strategicky riadená. To v prípade skutočného vykonávania akcií znamená, že má perspektívu dlhodobého rozvoja a rastu.

Postup zavedenia BSC má tieto základné kroky:

1. Vytvorenie tímu - tímu, ktorý potom následne riadi model BSC v jednotlivých SBU.

2. Objasnenie firemnej stratégie a scenárov stratégie.

3. Definovanie cieľov, ukazovateľov (KPI).

4. Premietnutie cieľov do 4 perspektív BSC.

5. Kontrola vzťahov príčina - následok.

6. Rozpad cieľov a ukazovateľov do organizačne nižšie zložky až na jednotlivca.

7. Prenos cieľov do grafickej podoby - mapa stratégie.

8. Prevod cieľov a stratégie do taktických plánov a operatívnych úloh.

9. Spätná väzba - analyzovanie ukazovateľov výkonnosti firmy a uplatnenie novo získaných znalostí.

Je jasné, že vytváranie funkčného modelu BSC je tímová práca riadená vrcholovým manažmentom a dotýkajúci sa všetkých pracovníkov firmy. Tí musia princípy modelu pochopiť ako konkrétny prínos plnenia svojich úloh pre naplnenie firemnej stratégie. Model okrem prenesenia cieľov do reálneho života nastavuje