Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Cudzie zdroje

29.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2 Cudzie zdroje

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký

Bankové úvery

Na účtoch účtovej skupiny 46 – Bankové úvery sa účtujú bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter. Dlhodobým charakterom bankového úveru sa rozumie obdobie dohodnutej doby splatnosti dlhšie ako jeden rok. Rovnako sa tu účtujú dlhodobé bankové úvery, ktoré sa poskytujú pri eskonte zmeniek. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých úverov poskytnutých účtovnej jednotke a podľa jednotlivých bánk. (Par. 55, ods. 1 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Bankové úvery sa vykazujú v súvahe na strane pasív z časového hľadiska ako položka cudzích zdrojov v časti B. V. Bankové úvery a výpomoci v riadku B. V.1 alebo B. V.2.

Bežné bankové úvery

Na účtoch účtovej skupiny 23 sa účtujú krátkodobé bankové úvery poskytnuté bankami účtovnej jednotke najdlhšie na dobu jedného roka najmä preklenovacie úvery, ak sa neúčtovali v rámci bežného účtu, krátkodobé úvery poskytnuté na základe eskontovaných zmeniek, postúpených hypotekárnych záložných listov. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých účtovnou jednotkou otvorených účtov bankových úverov. (Par. 39, ods. 4 postupov účtovania).

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia pri dodržaní účtovných zásad má podávať verný a pravdivý obraz o situácii účtovnej jednotky, a preto musí byť vypočítaný z výnosov a nákladov, ktoré vecne a časovo súvisia s bežným účtovným obdobím. Náklady a výnosy musia byť priradené k správnemu účtovnému obdobiu. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov znamená, že medzi výnosmi a nákladmi bežného účtovného obdobia sú vykázané len tie výsledkové operácie, ktoré s bežným účtovným obdobím časovo a vecne súvisia. Súčasne sú medzi výnosmi a nákladmi bežného účtovného obdobia vykázané aj tie účtovné prípady, ktoré sa ako príjem a výdavok prejavia až v budúcich účtovných obdobiach, ale vecne súvisia s bežným účtovným obdobím.

Položky časového rozlíšenia majú takúto štruktúru:

1. položky časového rozlíšenia nákladov (náklady budúcich období, komplexné náklady budúcich období, výdavky budúcich období).

2. položky časového rozlíšenia výnosov (výnosy budúcich období, príjmy budúcich období).

Náklady a výdavky, ktoré spolu súvisia a patria do toho istého účtovného obdobia (bežné účtovné obdobie) sa časovo nerozlišujú, pretože už sú časovo rozlíšené. Ak vznikne časový nesúlad medzi výdavkami a nákladmi na prelome účtovných období, tieto náklady je potrebné časovo rozlišovať. Ak výdavok časovo predchádza vzniku nákladu, ide o náklady budúcich období, t. j. náklady zaplatené vopred. Ak vznik nákladu časovo predchádza vzniku výdavku, ide o výdavky budúcich období, t. j. náklady zaplatené pozadu. Ak výdavok sčasti súvisí s nákladom budúcich účtovných období a sčasti s nákladom bežného účtovného obdobia, takýto výdavok sa rozdelí na časť výdavkov súvisiacu s nákladom bežného účtovného obdobia a časť výdavkov súvisiacu s nákladom budúcich účtovných období.

Výnosy a príjmy, ktoré spolu súvisia a patria do toho istého účtovného obdobia (bežné účtovné obdobie), v ktorom sú zaúčtované aj náklady súvisiace s dosiahnutými výnosmi, sa časovo nerozlišujú, pretože už sú časovo rozlíšené. Ak vznikne časový nesúlad medzi príjmami a výnosmi vo vzťahu k bežnému účtovnému obdobiu, tieto výnosy je potrebné časovo rozlišovať. Ak príjem časovo predchádza vzniku výnosu, ide o výnosy budúcich období, t. j. výnosy zaplatené vopred. Ak vznik výnosu časovo predchádza vzniku príjmu, ide o príjmy budúcich období, t. j. výnosy zaplatené pozadu. Ak príjem sčasti súvisí s výnosom budúcich účtovných období a sčasti s výnosom bežného účtovného obdobia, takýto príjem sa rozdelí na časť príjmov súvisiacu s výnosom bežného účtovného obdobia a časť príjmov súvisiacu s výnosom budúcich účtovných období.

Daň z pridanej hodnoty

Na ťarchu účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje vznik povinnosti účtovnej jednotky zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení alebo zvýšení dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daň z pridanej hodnoty v účtovej jednotke, ktorá je povinná sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu (Par. 7 zákona č. 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty) so súvzťažným zápisom na príslušný účet v účtovej triede 0 a 1. (Par. 46, ods. 3 postupov účtovania).

Pri prijatí služby, pri ktorej nevzniká nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu (Par. 49 ods. 1 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty), sa daň z pridanej hodnoty účtuje v prospech príslušného účtu záväzkov so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu nákladov. (Par. 46, ods. 4 postupov účtovania)

Pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu (Par. 8 zákona č. 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 651/2004 Z. z.), pri ktorom nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu (Par. 49 ods. 1 zákona 222/2004 Z. z.o dani z pridanej hodnoty), je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny majetku. (Par. 46, ods. 5 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Daň z pridanej hodnoty sa vykazuje v súvahe podľa charakteru zostatku na strane aktív ako pohľadávka v časti B. IV. Krátkodobé pohľadávky v riadku B. IV.14. alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.17.

Daň z príjmov

Na účte 341 – Daň z príjmov sa účtujú preddavky na daň z príjmov. Pri uzavieraní účtovných kníh sa tu účtuje záväzok účtovnej jednotky za splatné dane voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 –Splatná daň z príjmov. (Par. 46, ods. 1 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Daň z príjmov sa vykazuje v súvahe podľa charakteru zostatku na strane aktív ako pohľadávka v časti B. IV. Krátkodobé pohľadávky v riadku B. IV.12. alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.15.

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

Na účte 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, napríklad nevyfakturované dodávky, poskytnuté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná presnú výšku záväzku. (Par. 55, ods. 9 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Dlhodobé nevyfakturované dodávky sa vykazujú v súvahe na strane pasív z časového hľadiska ako položka cudzích zdrojov v časti B. III. Dlhodobé záväzky v riadku B. III.6. alebo v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.5.

Dlhodobé prijaté preddavky

Na účte 475 – Dlhodobé prijaté preddavky sa účtujú prijaté preddavky od odberateľov. (Par. 55, ods. 8 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Dlhodobé prijaté preddavky sa vykazujú v súvahe na strane pasív z časového hľadiska ako položka cudzích zdrojov v časti B. III. Dlhodobé záväzky v riadku B. III.2. alebo v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.3.

Dlhodobé zmenky na úhradu

Na účte 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu sa účtujú zmenky vlastné a akceptované cudzie zmenky. (Par. 55, ods. 10 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Dlhodobé zmenky na úhradu sa vykazujú v súvahe na strane pasív z časového hľadiska ako položka cudzích zdrojov v časti B. III. Dlhodobé záväzky v riadku B. III.3. alebo v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.2.

Dodávatelia

Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Na tomto účte sa neúčtujú zmenkové záväzky. (Par. 44, ods. 1 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Dodávatelia sa vykazujú v súvahe na strane pasív ako položka cudzích zdrojov v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.1.

Eskontné úvery

Na účte 232 – Eskontné úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na eskontované zmenky alebo iné cenné papiere, ktoré do času ich splatnosti prevzala banka na inkaso. Na ťarchu účtu 232 po obdržaní avíza od banky o úhrade zmenky alebo iného cenného papiera dlžníkom sa účtuje úhrada úveru so súvzťažným zápisom v prospech účtu 313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere. Na ťarchu účtu 232 sa účtuje aj vrátenie neuhradenej zmenky alebo iného cenného papiera bankou a to so súvzťažným zápisom v prospech účtu 221 – Bankové účty. (Par. 40, ods. 9 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Eskontné úvery sa vykazujú v súvahe na strane pasív ako položka cudzích zdrojov v časti B. V. Bankové úvery a výpomoci v riadku B. V.2.

Iné krátkodobé finančné výpomoci

Na účty účtovej skupiny 24 sa účtujú krátkodobé finančné výpomoci (záväzky), ktoré poskytli účtovnej jednotke iné osoby ako banky. Ďalej sa v tejto účtovej skupine účtujú poskytnuté peňažné prostriedky na základe účtovnou jednotkou vystavených krátkodobých dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok. (Par. 39, ods. 5 postupov účtovania).

Iné záväzky

Na účte 379 – Iné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch záväzkov v účtovej triede 3, napríklad:

- záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, súvzťažne k účtu 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, ak tento záväzok nemá charakter rezervy,

- záväzok voči colnému orgánu z dôvodu cla, dane z pridanej hodnoty a záväzok zo spotrebných daní pri dovoze. Na analytických účtoch sa sleduje osobitne zúčtovanie ciel a zúčtovanie dane z pridanej hodnoty a jednotlivých spotrebných daní pri dovoze. V nadväznosti na daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a spotrebnej dani je evidovanie na analytických účtoch k účtu 379 – Iné záväzky usporiadané tak, aby sa preukázalo platenie dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane colnému orgánu a nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a na vrátenie spotrebnej dane voči daňovému úradu. (Par. 49, ods. 1 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Iné záväzky sa vykazujú v súvahe na strane pasív z časového hľadiska ako položka cudzích zdrojov v časti B. III. Dlhodobé záväzky v riadku B. III.9. alebo v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.9.

Krátkodobé bankové úvery

Na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na čas jedného roka a kratšie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221 – Bankové účty. Ak uhradí banka platobný doklad priamo z bankového úveru, účtuje sa poskytnutý úver vo výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku, napríklad účtu 321 – Dodávatelia. (Par. 40, ods. 8 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Krátkodobé bankové úvery sa vykazujú v súvahe na strane pasív ako položka cudzích zdrojov v časti B. V. Bankové úvery a výpomoci v riadku B. V.2.

Krátkodobé rezervy

Na účte 323 – Krátkodobé rezervy sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, napríklad za nevyfakturované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku. (Par. 44, ods. 3 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Krátkodobé rezervy sa vykazujú v súvahe na strane pasív z časového hľadiska ako položka cudzích zdrojov v časti B. I. Rezervy v riadku B. I.3 alebo v riadku B. I.4.

Nevyfakturované dodávky

Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. (Par. 44, ods. 6 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Nevyfakturované dodávky sa vykazujú v súvahe na strane pasív ako položka cudzích v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.5.

Obsah účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy

V účtovej triede 3 sa účtujú (Par. 42, ods. 1 postupov účtovania):

- dlhodobé pohľadávky a krátkodobé pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad voči odberateľom; poskytnuté preddavky dodávateľom účtované v účtovej skupine 31– Pohľadávky okrem preddavkov na dlhodobý majetok; rozlíšenie na dlhodobé pohľadávky a krátkodobé pohľadávky vo vzťahu k dohodnutej a zostatkovej dobe splatnosti sa vykoná na analytických účtoch k jednotlivým účtom (ÚS 31 – Pohľadávky),

- krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad krátkodobé záväzky voči dodávateľom (ÚS 32 – Záväzky),

- prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov (ÚS 32 –Záväzky),

- pohľadávky a záväzky voči zamestnancom, zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (ÚS 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia),

- priame dane, nepriame dane, poplatky (ÚS 34 – Zúčtovanie daní a poplatkov),

- zúčtovanie v rámci účtovných jednotiek, ktoré sú subjektmi verejnej správy (ÚS 35 – Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy),

- krátkodobé záväzky a pohľadávky voči združeniu a záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (ÚS 36 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, záväzky a pohľadávky voči združeniu),

- pohľadávky z emisie dlhopisov, zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami a so subjektmi mimo verejnej správy ako i iné pohľadávky a záväzky, ktoré nie sú účtované na účtoch predchádzajúcich účtových skupín (ÚS 37 – Iné pohľadávky a záväzky),

- účtovné prípady časového rozlíšenia nákladov a výnosov na zabezpečenie nezávislosti jednotlivých účtovných období (ÚS 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov),

na účte 391 – Opravná položka k pohľadávkam, na účte 395 – Vnútorné zúčtovanie, vnútorné vzťahy v rámci účtovnej jednotky a na účte 396 – Spojovací účet pri združení vzájomné vzťahy medzi účastníkmi združenia podľa zmluvy o združení (ÚS 39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie).

Ostatné dane a poplatky

Na účte 345 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje (Par. 46, ods. 6 postupov účtovania):

- v prospech účtu podľa daňových dokladov daňová povinnosť účtovnej jednotky zo spotrebných daní (napr. zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v z. n. p., zákon č. 105/2004Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v z. n. p.) za zdaňovacie obdobie voči colnému úradu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 311 – Odberatelia, 315 –Ostatné pohľadávky, 335 – Pohľadávky voči zamestnancom, 378 – Iné pohľadávky alebo na ťarchu účtov v účtových triedach 0,1 a 5, ak sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo v prospech iných osôb,

- na ťarchu tohto účtu odvod dane alebo preddavkové sumy a vyrovnanie daňovej povinnosti zo spotrebných daní (napr. zákon č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína v z. n. p., zákon č. 105/2004 Z. z.o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v z. n. p.),

- na ťarchu tohto účtu podľa daňových dokladov nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie voči colnému úradu so súvzťažným zápisom v prospech účtov 321 – Dodávatelia, 325 – Ostatné záväzky, 379 – Iné záväzky, 474 – Záväzky z nájmu, 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, tak, aby sa pri účtovaní spotrebných daní na podklade tohto účtu preukázal colnému úradu, v nadväznosti na daňové priznanie, daňový záväzok za zdaňovacie obdobie, nárok na vrátenie dane za zdaňovacie obdobie, zúčtovanie spotrebných daní, ktorým sa vyjadrí celkový výsledný vzťah voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie,

- daň podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.),

- poplatky v analytickom členení podľa príslušného prijímateľa poplatkov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 538 – Ostatné dane a poplatky.

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Ostatné dane a poplatky sa vykazujú v súvahe podľa charakteru zostatku na strane aktív ako pohľadávka v časti B. IV. Krátkodobé pohľadávky v riadku B. IV.15. alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.18.

Ostatné dlhodobé záväzky

Na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtoch účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet. (Par. 55, ods. 11 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Ostatné dlhodobé záväzky sa vykazujú v súvahe na strane pasív z časového hľadiska ako položka cudzích zdrojov v časti B. III. Dlhodobé záväzky v riadku B. III.1. alebo v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.4.

Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

Na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci sa účtuje o prijatých krátkodobých výpomociach poskytnutých účtovnej jednotke od iných osôb, s výnimkou bánk. Na tomto účte sa účtuje na základe zmlúv alebo účtovnou jednotkou vydaných cenných papierov, okrem krátkodobých dlhopisov účtovaných na účte 241– Vydané krátkodobé dlhopisy. (Par. 40, ods. 11 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Ostatné krátkodobé finančné výpomoci sa vykazujú v súvahe na strane pasív ako položka cudzích zdrojov v časti B. V. Bankové úvery a výpomoci v riadku B. V.4.

Ostatné priame dane

Na účte 342 – Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov, ku ktorej odvod daňovému úradu zabezpečuje účtovná jednotka ako platiteľ dane za daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi, napríklad zamestnancovi. (Par. 46, ods. 2 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Ostatné priame dane sa vykazujú v súvahe podľa charakteru zostatku na strane aktív ako pohľadávka v časti B. IV. Krátkodobé pohľadávky v riadku B. IV.13. alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.16.

Ostatné rezervy

Na účte 459 – Ostatné rezervy sa účtujú ostatné rezervy tvorené v súlade so zásadou opatrnosti v súlade s Par. 14. (Par. 54, ods. 3 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Ostatné rezervy sa vykazujú v súvahe na strane pasív z časového hľadiska ako položka cudzích zdrojov v časti B. I. Rezervy v riadku B. I.2 alebo v riadku B. I.4.

Ostatné záväzky

Na účte 325 – Ostatné záväzky sa účtujú ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad odberateľmi uplatnené reklamácie, záväzok voči obchodnému partnerovi, ktorý preberá záručné záväzky za predané výkony. (Par. 44, ods. 5 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Ostatné záväzky sa vykazujú v súvahe na strane pasív ako položka cudzích zdrojov v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.4.

Ostatné záväzky voči zamestnancom

Na účte 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú rôzne záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov. (Par. 45, ods. 2 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Ostatné záväzky voči zamestnancom sa vykazujú v súvahe na strane pasív ako položka cudzích zdrojov v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.13.

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku

Na účte 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku sa účtuje o vzťahoch s rozpočtom obce a vyššieho územného celku z titulu transferu, ktorý je súčasťou rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku, poskytnutého inou účtovnou jednotkou pre rozpočtovú a príspevkovú organizáciu obce alebo vyššieho územného celku a z titulu zúčtovacieho vzťahu z mimorozpočtových príjmov. (Par. 47, ods. 7 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku sa vykazuje podľa charakteru zostatku v súvahe na strane aktív ako pohľadávka v časti B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v riadku B. II.5 alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v riadku B. II.5.

Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

Na účte 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií sa účtuje podľa Par. 18. (Par. 49, ods. 3 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií sa vykazujú v súvahe podľa charakteru zostatku a z časového hľadiska na strane aktív ako pohľadávka v časti B. III. Dlhodobé pohľadávky v riadku B. III.7. alebo v časti B. IV. Krátkodobé pohľadávky v riadku B. IV.17. alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. III. Dlhodobé záväzky v riadku B. III.7 alebo v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.7.

Predané opcie

Na účte 377 – Predané opcie sa účtuje podľa Par. 18 – Zásady pre členenie derivátov a ich účtovanie. K tomuto účtu sa vedú analytické účty členené na kúpne opcie a predajné opcie. (Par. 49, ods. 8 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Predané opcie sa vykazujú v súvahe na strane pasív z časového hľadiska ako položka cudzích zdrojov v časti B. III. Dlhodobé záväzky v riadku B. III.8. alebo v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.8.

Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy

Na účte 273 – Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy sa účtujú návratné finančné výpomoci prijaté účtovnou jednotkou od účtovnej jednotky, ktorej rozpočet tvorí súčasť verejného rozpočtu. (Par. 41, ods. 3 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy sa vykazujú v súvahe na strane pasív z časového hľadiska ako položka cudzích zdrojov v časti B. V. Bankové úvery a výpomoci v riadku B. V.5 alebo v riadku B. V.6.

Prijaté preddavky

Na účte 324 – Prijaté preddavky sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov. (Par. 44, ods. 4 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Prijaté preddavky sa vykazujú v súvahe na strane pasív ako položka cudzích zdrojov v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.3.

Rezervy

Obsahové vymedzenie rezerv upravuje zákon o účtovníctve v Par. 26 ods. 5.takto: „Rezervy predstavujú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou.”

Spôsob účtovania rezerv upravujú postupy účtovania v Par. 14 takto:

- Rezerva sa tvorí v súlade s Par. 26 zákona o účtovníctve. Rezerva je záväzok s neistým časovým vymedzením alebo výškou predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí. Je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Záväzok s určitým časovým vymedzením a určitou výškou sa neúčtuje na účte rezerv, ale na príslušnom účte záväzku.

- Spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, pričom rezerva sa použije len na účel, na ktorý bola vytvorená. Pri tvorbe rezerv na vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov sa môžu použiť poistno – matematické metódy a hodnota týchto rezerv sa upravuje na ich hodnotu v čase účtovania a vykazovania.

- Tvorba rezerv sa účtuje na ťarchu nákladov, ich použitie a zrušenie v prospech výnosov. Tvorba rezerv súvisiaca s obstaraním majetku, napr. nevyfakturovaná dodávka materiálu, nevyfakturovaná dodávka dlhodobého majetku sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu majetku a jej použitie so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu záväzkov, napríklad po obdržaní faktúry od dodávateľa.

- Zostatky rezerv sa prevádzajú do nasledujúceho účtovného obdobia. Rezervy nemajú aktívny zostatok.

- Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov účtuje tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška.

- Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov, z uzavretých zmlúv, z dobrovoľného rozhodnutia účtovnej jednotky splniť si povinnosť voči tretím stranám, napr. ak na základe konania účtovnej jednotky v minulosti, zverejnenia pravidiel alebo oznámenia o uznaní zodpovednosti účtovnej jednotky tretia strana očakáva, že takáto povinnosť bude splnená.

Rezervy sa vytvárajú na:

a) rekultiváciu pozemkov, uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí,

b) zamestnanecké požitky,

c) náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov alebo obalov,

d) nevyfakturované dodávky a služby,

e) náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky alebo výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia,

f) prebiehajúce a hroziace súdne spory,

g) iné významné riziká a straty súvisiace s činnosťou účtovnej jednotky.

h) náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu.

Rezervy sa členia na zákonné a ostatné. Zákonné rezervy upravuje Par. 20 ods. 9zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v z. n. p. (ďalej len „ZDP”). Daňovým výdavkom je tvorba rezerv na:

- nevyfakturované dodávky a služby (neplatí u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva),

- zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a na zostavenie daňového priznania (neplatí u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva),

- rezervy na vyprodukované emisie v zmysle osobitného predpisu (neplatí u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva),

- lesnú pestovnú činnosť vykonávanú podľa osobitného zákona, tvorba rezervy na lesnú pestovnú činnosť sa určuje v projekte lesnej pestovnej činnosti na obdobie do doby zabezpečenia mladého lesného porastu potvrdenom odborným lesným hospodárom (aj u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva),

- likvidáciu hlavných banských diel, lomov a odpadov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a na rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou alebo činnosťou vykonávanou banským spôsobom (neplatí u daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva),

- uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok po ich uzavretí (aj u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva),

- nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak výška rezervy vypočítaná a preukázaná daňovníkom zodpovedá nákladom spojeným s nakladaním s elektroodpadom (aj u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva).

Rezervy zákonné

Na účte 451 – Rezervy zákonné sa účtujú dlhodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu (Zákon č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v z. n. p.). (Par. 54, ods. 2 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Rezervy zákonné sa vykazujú v súvahe na strane pasív z časového hľadiska ako položka cudzích zdrojov v časti B. I. Rezervy v riadku B. I.1 alebo v riadku B. I.3.

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy

Na účte 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy sa účtuje prijatie transferov na určený účel od subjektov mimo verejnej správy a ich zaúčtovanie. (Par. 49, ods. 2 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy sa vykazujú v súvahe podľa charakteru zostatku na strane aktív ako pohľadávka v časti B. IV. Krátkodobé pohľadávky v riadku B. IV.24. alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.20.

Účtovanie dlhodobých záväzkov

Na účtoch účtovej skupiny 47 – Dlhodobé záväzky sa účtujú záväzky z obchodného a neobchodného styku s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých veriteľov. (Par. 55, ods. 2 postupov účtovania).

Účtovanie rezerv

Na účtoch účtovej skupiny 45 – Rezervy sa účtuje tvorba, použitie a zrušenie rezerv. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých rezerv. (Par. 54, ods. 1 postupov účtovania).

Zákon o účtovníctve upravuje účtovné zobrazenie rezerv v účtovníctve účtovných jednotiek (v našom prípade v účtovníctve vymedzených subjektov verejnej správy) takto:

- Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je účtovná jednotka povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami (Par. 26, ods. 3).

- Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa zrušia alebo sa zmení ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty (Par. 26, ods. 4).

Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti sa účtuje na ťarchu účtu 552 – Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo 451 – Rezervy zákonné. Použitie a zrušenie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti sa účtuje v prospech účtu 652 – Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo 451 – Rezervy zákonné.

Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti sa účtuje na ťarchu účtu 553 – Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo 459 – Ostatné rezervy. Použitie a zrušenie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti sa účtuje v prospech účtu 653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo 459 – Ostatné rezervy.

Tvorba rezerv z finančnej činnosti sa účtuje na ťarchu účtu 554 – Tvorba rezerv z finančnej činnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo 459 – Ostatné rezervy. Použitie a zrušenie rezerv z finančnej činnosti sa účtuje v prospech účtu 654 – Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo 459 – Ostatné rezervy.

Tvorba rezerv na náklady charakteru mimoriadnych nákladov sa účtuje na ťarchu účtu 574 – Tvorba rezerv so súvzťažným zápisom v prospech účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo účtov účtovej skupiny 45 – Rezervy. Položky charakteru mimoriadnych výnosov z titulu použitia a zrušenia rezerv sa účtujú v prospech účtu 674 – Zúčtovanie rezerv so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 323 – Krátkodobé rezervy alebo 451 – Rezervy zákonné.

Vlastné dlhopisy

Na účte 255 – Vlastné dlhopisy sa účtujú vlastné dlhopisy, ktoré môže účtovná jednotka držať podľa osobitného predpisu (Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v z. n. p.) a štátne pokladničné poukážky. (Par. 40, ods. 14 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Vlastné dlhopisy sa vykazujú v súvahe na strane pasív z časového hľadiska ako položka cudzích zdrojov v časti B. III. Dlhodobé záväzky v riadku B. III.10. ako korekčná položka k vydaným dlhodobým dlhopisom alebo v časti B. V. Bankové úvery a výpomoci v riadku B. V.3 ako korekčná položka k vydaným krátkodobým dlhopisom.

Vydané dlhopisy

Na účte 473 – Vydané dlhopisy sa účtujú v účtovníctve emitenta dlhopisov vydané dlhopisy vo výške emisie so súvzťažným zápisom s účtom 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov. (Par. 55, ods. 6 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Vydané dlhopisy sa vykazujú v súvahe na strane pasív z časového hľadiska v časti B. III. Dlhodobé záväzky v riadku B. III.10. alebo v časti B. V. Bankové úvery a výpomoci v riadku B. V.3.

Vydané krátkodobé dlhopisy

Na účte 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy sa účtujú krátkodobé dlhopisy, ktoré účtovná jednotka vydala so splatnosťou do jedného roka a štátne pokladničné poukážky. (Par. 40, ods. 10 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Vydané krátkodobé dlhopisy sa vykazujú v súvahe na strane pasív ako položka cudzích zdrojov v časti B. V. Bankové úvery a výpomoci v riadku B. V.3.

Výdavky budúcich období

Účtuje sa tu časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týka výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu, úroky z úverov platené pozadu. Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykoná pri uskutočnení výdavku. (Par. 50, ods. 7 postupov účtovania).

Vplyv na výsledok hospodárenia – náklad ovplyvní výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období, výdavok vzniká v budúcom účtovnom období.

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Výdavky budúcich období sa vykazujú v súvahe na strane pasív v časti C. Časové rozlíšenie v riadku C.1.


ÚJ BETA uzatvorila nájomnú zmluvu na obdobie jedného roka od mája 200x do apríla 200x+1 s tým, že celkovú sumu ročného nájomného v sume 4 200 € zaplatí na konci doby nájmu. Mesačné nájomné predstavuje sumu 350 €.

Účtovanie v bežnom účtovnom období (rok 200x):

1. Zúčtovanie nákladov pripadajúcich na nájomné v bežnom účtovnom období (máj – december) v sume 2 800 € sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby so súvzťažným zápisom v prospech účtu 383.

Účtovanie v budúcom účtovnom období (rok 200x+1):

2. Prijatá faktúra za prenájom nebytových priestorov v sume 4 200 €:

a. Zúčtovanie podielu výdavkov súvisiacich s nákladmi bežného účtovného obdobia v sume 2 800 €, sa účtuje na ťarchu účtu 383 so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov zúčtovacích vzťahov v ÚS 32 – Záväzky.

b. Zúčtovanie nákladov pripadajúcich na nájomné v danom účtovnom období (január – apríl) v sume 1 400 € sa účtuje na ťarchu účtu 518 so súvzťažným zápisom v prospech príslušných účtov zúčtovacích vzťahov v ÚS 32 – Záväzky.

3. Výpis z bankového účtu o úhrade faktúry za prenájom nebytových priestorov v sume 4 200 € sa účtuje na ťarchu príslušných účtov zúčtovacích vzťahov v ÚS 32 – Záväzky so súvzťažným zápisom v prospech príslušných finančných účtov v ÚS 22.

Výnosy budúcich období

Účtujú sa tu príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, vopred prijaté predplatné, licenčné poplatky prijaté vopred, vopred prijaté servisné paušály na zabezpečenie servisných služieb. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým časovo rozlíšené výnosy vecne súvisia. (Par. 50, ods. 9 postupov účtovania).

Vplyv na výsledok hospodárenia – v bežnom účtovnom období vzniká príjem, výnos ovplyvní výsledok hospodárenia v budúcom účtovnom období.

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Výnosy budúcich období sa vykazujú v súvahe na strane pasív v časti C. Časové rozlíšenie v riadku C.2.


ÚJ GAMA inkasuje nájomné za prenájom nebytových priestorov v máji bežného roka (rok 200x) na rok vopred. Mesačné nájomné predstavuje sumu 170 €, ročné nájomné sumu 2040 €.

Účtovanie v bežnom účtovnom období (rok 200x):

1. Výpis z bankového účtu – prijatie sumy nájomného za nebytové priestory na 12 mesiacov vopred v sume 2040 € sa účtuje na ťarchu príslušných finančných účtov v ÚS 22 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384.

2. Zúčtovanie podielu výnosov, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím (máj – december) v sume 1 360 € sa účtuje na ťarchu účtu 384 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.

Účtovanie v budúcom účtovnom období (rok 200x+1):

3. Zúčtovanie podielu výnosov, ktoré súvisia s daným účtovným obdobím (január – apríl), v sume 680 € sa účtuje na ťarchu účtu 384 so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648.

Ďalšie účtovné prípady účtované na účte 384:

- Inventarizačné rozdiely sa účtujú podľa charakteru na príslušné účty nákladov alebo výnosov s výnimkou prebytku dlhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku a v prospech účtu 384 v reprodukčnej obstarávacej cene [Par. 13, ods. 2, písm. c) postupov účtovania].

- Dlhodobý nehmotný majetok a odpisovaný dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý darom sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384, pričom účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov, zostatkovej ceny a opravnej položky. Neodpisovaný dlhodobý hmotný majetok získaný darom sa účtuje ako výnosy bežného obdobia v ÚJ, ktorou je obec, vyšší územný celok, príspevková organizácia, MF SR alebo ako zúčtovací vzťah k zriaďovateľovi. (Par. 26 ods. 4 postupov účtovania).

- Prijaté úhrady za vykonané preložky rozvodných zariadení podľa osobitného predpisu (zákon č. 656/2004 Z. z.o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.) sa časovo rozlišujú vo výške odpisov týchto zariadení. (Par. 50, ods. 11 postupov účtovania).

- Transfery na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Transfer na nákup pozemku, ktorého poskytnutie je podmienené výstavbou na tomto pozemku, sa rozpustí do výnosov počas určenej doby odpisovania stavby. (Par. 50, ods. 12 postupov účtovania).

- Pri účtovnej závierke sa zúčtovanie bežného transferu od iných subjektov ako od zriaďovateľa vo výške nespotrebovaných prostriedkov účtuje v prospech účtu 384. (Par. 50 ods. 13 postupov účtovania).

- Transfer poskytnutý ÚJ iným subjektom verejnej správy, ktorý nie je jej zriaďovateľ, sa účtuje na ťarchu účtu ÚS 22 a v prospech účtu ÚS 35 – Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy. Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtu 693 – Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy, ak ide o ÚJ, ktorá je obcou, vyšším územným celkom, príspevkovou organizáciou, rozpočtovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, alebo sa zaúčtuje v prospech účtu 683 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy, ak ide o štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie v časovej a vecnej súvislosti s nákladmi a v prospech účtu 384 vo výške výdavkov, ktoré neboli zúčtované do nákladov, ak ide o bežný transfer. Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku sa postupne rozpúšťa do výnosov na účet 694 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy, ak ide o ÚJ, ktorá je obcou, vyšším územným celkom, príspevkovou alebo rozpočtovou organizáciou obce alebo vyššieho územného celku, alebo sa zaúčtuje v prospech účtu 684 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy, ak ide o štátnu rozpočtovú alebo štátnu príspevkovú organizáciu. (Par. 19 ods. 9 postupov účtovania).

- Transfer poskytnutý účtovnej jednotke subjektom, ktorý nie je subjektom verejnej správy, sa účtuje na ťarchu účtov ÚS 22 a v prospech účtu 371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami alebo v prospech účtu 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy. Zúčtovanie výnosov sa účtuje v prospech účtov 685 – Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev alebo 687 – Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy, ak ide o štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie a v prospech účtov 695 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev alebo 697 – Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy, ak ide o obce, vyššie územné celky, príspevkové alebo rozpočtové organizácie obcí alebo vyšších územných celkov v časovej a vecnej súvislosti s nákladmi a v prospech účtu 384 vo výške výdavkov, ktoré neboli zúčtované do nákladov, ak ide o bežný transfer. Kapitálový transfer sa účtuje v prospech účtu 384 a vo výške odpisov, opravných položiek a zostatkovej ceny pri vyradení dlhodobého majetku sa postupne rozpúšťajú do výnosov na účty 686 – Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev alebo 688 – Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy, ak ide o štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie a na účty 696 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev alebo 698 – Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy, ak ide o obce, vyššie územné celky, príspevkové alebo rozpočtové organizácie obcí alebo vyšších územných celkov. (Par. 19 ods. 12 postupov účtovania).

- Pri prevodovom mostíku sa zostatok účtu 901 – Fond dlhodobého majetku podľa charakteru preúčtuje na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov alebo na účet 384 alebo na príslušné účty ÚS 35. (Par. 80 postupov účtovania).

- Pri prevodovom mostíku sa zostatok účtu 902 – Fond obežného majetku preúčtuje na účet 428 alebo na účet 384. (Par. 80 Postupov účtovania).

- Pri prevodovom mostíku sa zostatok účtu 914 – Fond rezervný podľa charakteru preúčtuje na účet 421 – Zákonný rezervný fond alebo na účet 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy alebo na účet 384. (Par. 80 postupov účtovania).

- Pri prevodovom mostíku sa zostatok účtu 918 – Ostatné finančné fondy podľa charakteru preúčtuje na účet 384 alebo na príslušné účty ÚS 35 a 37 – Iné pohľadávky a záväzky. (Par. 80 postupov účtovania).

Zamestnanci

Na účte 331 – Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, vrátane záväzkov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, podľa analytickej evidencie vedenej účtovnou jednotkou podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch. (Par. 45, ods. 1 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Zamestnanci sa vykazujú v súvahe na strane pasív ako položka cudzích zdrojov v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.12.

Záväzky voči združeniu

Na účte 368 – Záväzky voči združeniu sa účtujú záväzky účtovnej jednotky pri združovaní, kde nevzniká právnická osoba podľa osobitného predpisu (Par. 829 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.). Na tomto účte sa neúčtujú záväzky účtovnej jednotky, ak je jeden z účastníkov určený ako správca združenia. (Par. 48, ods. 2 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Záväzky voči združeniu sa vykazujú v súvahe na strane pasív ako položka cudzích zdrojov v časti v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.11.

Záväzky z nájmu

Na účte 474 – Záväzky z nájmu sa v účtovníctve nájomcu účtujú dlhodobé záväzky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu. (Par. 55, ods. 7 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Záväzky z nájmu sa vykazujú v súvahe na strane pasív z časového hľadiska ako položka cudzích zdrojov v časti B. III. Dlhodobé záväzky v riadku B. III.5. alebo v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.6.

Záväzky zo sociálneho fondu

Na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu. Povinný prídel do sociálneho fondu podľa osobitného predpisu 32 sa účtuje v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu účtu 527 – Zákonné sociálne náklady. (Par. 55, ods. 3 postupov účtovania).

Ďalšie zdroje sociálneho fondu podľa osobitného predpisu (Par. 3 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p.) sa účtujú v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 21 a 22. (Par. 55, ods. 4 postupov účtovania).

Príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu (Par. 4 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p.) sa účtuje v prospech účtu 472 – Záväzky zo sociálneho fondu a na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. (Par. 55, ods. 5 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Záväzky zo sociálneho fondu sa vykazujú v súvahe na strane pasív ako položka cudzích zdrojov v časti B. III. Dlhodobé záväzky v riadku B. III.4.

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

Na účte 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov sa účtujú záväzky účtovnej jednotky ako akcionára alebo spoločníka obchodnej spoločnosti za prevzaté a doteraz nezaplatené akcie alebo dočasné listy a nesplatené vklady do obchodnej spoločnosti. (Par. 48, ods. 1 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov sa vykazujú v súvahe na strane pasív ako položka cudzích zdrojov v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.10.

Zmenky na úhradu

Na účte 322 – Zmenky na úhradu sa účtujú vydané vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči dodávateľovi, pri ktorom zmenkový záväzok pre účtovnú jednotku je najviac jeden rok. (Par. 44, ods. 2 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Zmenky na úhradu sa vykazujú v súvahe na strane pasív ako položka cudzích zdrojov v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.2.

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

V prospech účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú záväzky zo sociálneho zabezpečenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni, vo výške ustanovenej osobitným predpisom (Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p., Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.) a sumy dobrovoľne hradené zamestnávateľom, a to so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 524 – Zákonné sociálne poistenie alebo na ťarchu účtu 525 – Ostatné sociálne poistenie. Suma poistného hradená zamestnancom sa účtuje na ťarchu účtu 331 – Zamestnanci. (Par. 45, ods. 4 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa vykazujú v súvahe podľa charakteru zostatku na strane aktív ako pohľadávka v časti B. IV. Krátkodobé pohľadávky v riadku B. IV.11. alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.14.

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa

Na účte 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou vznik záväzku z titulu odvodu predpísaných príjmov do rozpočtu príslušného zriaďovateľa. (Par. 47, ods. 1 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa sa vykazujú podľa charakteru zostatku v súvahe na strane aktív ako pohľadávka v časti B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v riadku B. II.1 alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v riadku B. II.1.

Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu

Na účte 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je MF SR alebo inou rozpočtovou organizáciou a zároveň rozpočtovou kapitolou alebo v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, účtovný prípad vyjadrujúci čerpanie rozpočtových prostriedkov na úhradu výdavkov rozpočtových organizácií. (Par. 47, ods. 2 postupov účtovania).

Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu

Na účte 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu sa účtuje o zúčtovaní kapitálového transferu poskytnutého zo štátneho rozpočtu. (Par. 47, ods. 3 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu sa vykazuje podľa charakteru zostatku v súvahe na strane aktív ako pohľadávka v časti B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v riadku B. II.2 alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v riadku B. II.2.

Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku

Na účte 354 – Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou alebo vyšším územným celkom o prijatí transferu poskytnutého z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku. (Par. 47, ods. 4 postupov účtovania).

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku

Na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou alebo vyšším územným celkom o zúčtovaní kapitálového transferu poskytnutého z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku. (Par. 47, ods. 51 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku sa vykazuje podľa charakteru zostatku v súvahe na strane aktív ako pohľadávka v časti B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v riadku B. II.3 alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v riadku B. II.3.

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku

Na účte 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku sa účtuje o vzťahoch voči štátnemu rozpočtu v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou a zároveň zriaďovateľom inej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii pri poskytnutí kapitálového alebo bežného transferu štátnej príspevkovej organizácii v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy. (Par. 47, ods. 6 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku sa vykazuje podľa charakteru zostatku v súvahe na strane aktív ako pohľadávka v časti B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v riadku B. II.4 alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v riadku B. II.4.

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom

Na účte 358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom sa účtuje o vzťahoch voči štátnemu rozpočtu v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou a zároveň zriaďovateľom inej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie z titulu poskytnutia kapitálového alebo bežného transferu poskytnutého iným subjektom verejnej správy. (Par. 47, ods. 8 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom sa vykazuje podľa charakteru zostatku v súvahe na strane aktív ako pohľadávka v časti B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v riadku B. II.6 alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v riadku B. II.6.

Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy

Na účte 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy sa účtujú transfery neuvedené v predchádzajúcich odsekoch. (Par. 47, ods. 9 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy sa vykazuje podľa charakteru zostatku v súvahe na strane aktív ako pohľadávka v časti B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v riadku B. II.7 alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. II. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v riadku B. II.7.

Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami

Na účte 371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami sa účtuje prijatie prostriedkov z rozpočtu Európskych spoločenstiev na osobitné účty podľa osobitného predpisu (Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.) a ich zúčtovanie. (Par. 49, ods. 1 postupov účtovania).

Vykazovanie v účtovnej závierke:

Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami sa vykazuje v súvahe podľa charakteru zostatku na strane aktív ako pohľadávka v časti B. IV. Krátkodobé pohľadávky v riadku B. IV.23. alebo na strane pasív ako záväzok v časti B. IV. Krátkodobé záväzky v riadku B. IV.19.

Účtová trieda 2 – Finančné účty

Bežné bankové úvery

Účtová skupina 23 – Bežné bankové úvery

Na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery sa účtujú bankové úvery, ktoré majú krátkodobý charakter, t. j. dohodnutú dobu splatnosti jeden rok a kratšiu.

Na účte 232 –Eskontné úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na eskontované zmenky alebo iné cenné papiere, ktoré do času ich splatnosti prevzala banka na inkaso.

Iné krátkodobé finančné výpomoci

Účtová skupina 24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci

Na účte 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy sa účtujú krátkodobé dlhopisy, ktoré účtovná jednotka vydala so splatnosťou do jedného roka a štátne pokladničné poukážky.

Na účte 249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci sa účtuje o prijatých krátkodobých výpomociach poskytnutých účtovnej jednotke od iných osôb, s výnimkou bánk.

Návratné finančné výpomoci

Účtová skupina 27 – Návratné finančné výpomoci

Na účte 273 – Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy sa účtujú návratné finančné výpomoci prijaté účtovnou jednotkou od účtovnej jednotky, ktorej rozpočet tvorí súčasť verejného rozpočtu.

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

Záväzky

Účtová skupina 32 – Záväzky

Na účte 321 – Dodávatelia sa účtuje záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku.

Na účte 322 – Zmenky na úhradu sa účtujú vydané vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky pri ich použití na uspokojenie záväzku voči dodávateľovi, pri ktorom zmenkový záväzok pre účtovnú jednotku je najviac jeden rok.

Na účte 323 – Krátkodobé rezervy sa účtujú rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok, , nevyfakturované dodávky, ak je neurčité časové vymedzenie alebo výška záväzku.

Na účte 324 – Prijaté preddavky sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od odberateľov.

Na účte 325 – Ostatné záväzky sa účtujú ostatné krátkodobé záväzky z obchodných vzťahov, napríklad odberateľmi uplatnené reklamácie, záväzok voči obchodnému partnerovi, ktorý preberá záručné záväzky za predané výkony.

Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú nevyfakturované dodávky so splatnosťou do jedného roka, ktoré vznikajú, ak ÚJ prevzala do skladu materiál (tovar), ale faktúra zaň neprišla v tom istom účtovnom období a je známa presná výška záväzku.

Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Účtová skupina 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Na účte 331 – Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, vrátane záväzkov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie.

Na účte 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom sa účtujú rôzne záväzky voči zamestnancom, napríklad nárok zamestnancov na náhradu cestovných výdavkov.

V prospech účtu 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sa účtujú záväzky zo sociálneho zabezpečenia voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni, sumy dobrovoľne hradené zamestnávateľom a suma poistného hradená zamestnancom.

Zúčtovanie daní a poplatkov

Účtová skupina 34 – Zúčtovanie daní a poplatkov

Na účte 341 – Daň z príjmov sa pri uzavieraní účtovných kníh sa tu účtuje záväzok účtovnej jednotky za splatné dane voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 591 –Splatná daň z príjmov.

Na účte 342 – Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov, ku ktorej odvod daňovému úradu zabezpečuje účtovná jednotka ako platiteľ dane za daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi, napríklad zamestnancovi.

V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje vznik povinnosti účtovnej jednotky zaplatiť daň z pridanej hodnoty.

V prospech účtu 345 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky zo spotrebných daní za zdaňovacie obdobie voči colnému úradu, daňový záväzok za zdaňovacie obdobie, daň podľa osobitných predpisov, poplatky podľa prijímateľa poplatku.

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

Účtová skupina 35 – Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy

Na účte 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou organizáciou vznik záväzku z titulu odvodu predpísaných príjmov do rozpočtu príslušného zriaďovateľa.

Na účte 352 – Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je MF SR alebo inou rozpočtovou organizáciou a zároveň rozpočtovou kapitolou alebo v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou, účtovný prípad vyjadrujúci čerpanie rozpočtových prostriedkov na úhradu výdavkov rozpočtových organizácií. V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou, sa na účte 352 účtuje prijatý bežný transfer a kapitálový transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu. Pri uzavieraní účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok, preúčtuje sa na účet 353, z ktorého sa v nasledujúcich obdobiach zúčtováva.

Na účte 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou alebo štátnou príspevkovou organizáciou, zúčtovanie kapitálového transferu poskytnutého zo štátneho rozpočtu. V účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou, sa na účte 353 účtuje aj nevyčerpaný a neodvedený transfer k 31. decembru bežného účtovného obdobia prijatý zo štátneho rozpočtu.

Na účte 354 – Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou alebo vyšším územným celkom o prijatí transferu poskytnutého z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku. Pri uzatváraní účtovných kníh nevykazuje tento účet zostatok, preúčtuje sa na účet 355, z ktorého sa v nasledujúcich obdobiach zúčtováva.

Na účte 355 – Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku sa účtuje v účtovnej jednotke, ktorá je rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou alebo vyšším územným celkom o zúčtovaní kapitálového transferu poskytnutého z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku a o nevyčerpanom a neodvedenom transfere z rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku k 31. decembru bežného účtovného obdobia do rozpočtu zriaďovateľa

Na účte 356 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku sa účtuje o vzťahoch voči štátnemu rozpočtu v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou a zároveň zriaďovateľom inej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie pri poskytnutí kapitálového alebo bežného transferu štátnej príspevkovej organizácie v rámci konsolidovaného celku ústrednej správy.

Na účte 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku sa účtuje o vzťahoch s rozpočtom obce a vyššieho územného celku z titulu transferu, ktorý je súčasťou rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku, poskytnutého inou účtovnou jednotkou pre rozpočtovú a príspevkovú organizáciu obce alebo vyššieho územného celku a z titulu zúčtovacieho vzťahu z mimorozpočtových príjmov.

Na účte 358 – Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom sa účtuje o vzťahoch voči štátnemu rozpočtu v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou rozpočtovou organizáciou z titulu poskytnutia kapitálového alebo bežného transferu poskytnutého iným subjektom verejnej správy.

Na účte 359 – Zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy sa transfery neúčtované na ostatných účtoch ÚS 35.

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, záväzky a pohľadávky voči združeniu

Účtová skupina 36 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, záväzky a pohľadávky voči združeniu

Na účte 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov sa účtujú záväzky účtovnej jednotky ako akcionára alebo spoločníka obchodnej spoločnosti za prevzaté a doteraz nezaplatené akcie alebo dočasné listy a nesplatené vklady do obchodnej spoločnosti.

Na účte 368 – Záväzky voči združeniu sa účtujú záväzky účtovnej jednotky pri združovaní, kde nevzniká právnická osoba podľa osobitného predpisu (Par. 829 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.).

Iné pohľadávky a záväzky

Účtová skupina 37 – Iné pohľadávky a záväzky

Na účte 371 – Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami sa účtuje prijatie prostriedkov z rozpočtu Európskych spoločenstiev na osobitné účty podľa osobitného predpisu (Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.) a ich zúčtovanie.

Na účte 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy sa účtuje prijatie transferov na určený účel od subjektov mimo verejnej správy a ich zúčtovanie. Na tomto účte sa účtuje aj o poskytnutých transferoch subjektu mimo verejnej správy na určený účel.

Na účte 373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií sa účtuje podľa Par. 18 postupov účtovania.

Na účte 377 – Predané opcie sa účtuje podľa Par. 18 – Zásady pre členenie derivátov a ich účtovanie.

Na účte 379 – Iné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch záväzkov v ÚT 3, napríklad záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, záväzok voči colnému orgánu z dôvodu cla, dane z pridanej hodnoty a záväzok zo spotrebných daní pri dovoze.

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Účtová skupina 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Na účte 383 – Výdavky budúcich období sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týka výdavkov v určitých budúcich obdobiach, napríklad nájomné platené pozadu, úroky z úverov platené pozadu.

Na účte 384 – Výnosy budúcich období sa účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach, napríklad nájomné prijaté vopred, vopred prijaté predplatné, licenčné poplatky prijaté vopred, vopred prijaté servisné paušály na zabezpečenie servisných služieb.

Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

Na účte 395 – Vnútorné zúčtovanie sa účtujú najmä vzťahy medzi jednotlivými organizačnými útvarmi účtovnej jednotky v závislosti na organizácii účtovného systému účtovnej jednotky a hlavnou činnosťou a podnikateľskou činnosťou vykonávanou obcou alebo vyšším územným celkom.

Na účte 396 – Spojovací účet pri združení sa v účtovníctve správcu združenia a v účtovníctve účastníkov združenia účtuje o vložených prostriedkoch a iných účtovných prípadoch.

Účtová trieda 4 – Vlastné imanie a dlhodobé záväzky

Rezervy

Účtová skupina 45 – Rezervy

Na účte 451 – Rezervy zákonné sa účtujú dlhodobé rezervy, ktorých tvorba vyplýva z osobitného predpisu (Zákon č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v z. n. p.).

Na účte 459 – Ostatné rezervy sa účtujú ostatné rezervy tvorené v súlade so zásadou opatrnosti.

Bankové úvery

Účtová skupina 46 – Bankové úvery

Na účte 461– Bankové úvery sa účtujú bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter, t. j. dohodnutú dobu splatnosti dlhšiu ako jeden rok.

Dlhodobé záväzky

Účtová skupina 47 – Dlhodobé záväzky

Na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu.

Na účte 473 – Vydané dlhopisy sa účtujú v účtovníctve emitenta dlhopisov vydané dlhopisy vo výške emisie.

Na účte 474 – Záväzky z nájmu sa v účtovníctve nájomcu účtujú dlhodobé záväzky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

Na účte 475 – Dlhodobé prijaté preddavky sa účtujú prijaté preddavky od odberateľov.

Na účte 476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky sa účtujú nevyfakturované dodávky so splatnosťou nad jeden rok, ktoré vznikajú, ak ÚJ prevzala do skladu materiál (tovar), ale faktúra zaň neprišla v tom istom účtovnom období a je známa presná výška záväzku.

Na účte 478 – Dlhodobé zmenky na úhradu sa účtujú zmenky vlastné a akceptované cudzie zmenky.

Na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtoch ÚS 47 určený samostatný syntetický účet.


Účtovanie zúčtovacích vzťahov so zamestnancami v štátnej rozpočtovej organizácii

Štátna rozpočtová organizácia mala na začiatku účtovného obdobia mala takého stavy na vybraných účtoch:

221 –   Bankové účty   10 810 €   
331 –   Zamestnanci   6 090 €   
336 –   Záväzky voči orgánom sociálneho poistenia a zdravotného poistenia   3 890 €   
342 –   Ostatné priame dane   830 €   

V priebehu účtovného obdobia nastali v štátnej rozpočtovej organizácii tieto vybrané účtovné prípady:

   Popis účtovného prípadu    Suma v €    MD    D    
1.   Výber peňažných prostriedkov v hotovosti do pokladnice na základe výpisu z bankového účtu   1 000   261   225   
2.   Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov vo výške výdavkov   1 000   352   681   
3.   Príjem peňažných prostriedkov do pokladnice na základe príjmového pokladničného dokladu   1 000   211   261   
4.   Poskytnutý preddavok zamestnancovi na pracovnú cestu v hotovosti   500   335   211   
5.   Zamestnanec predložil cestový príkaz   450   512   335   
6.   Zamestnanec vrátil nevyužitý preddavok do pokladnice   50   211   335   
7.   Poskytnutý preddavok zamestnancovi na drobný nákup v hotovosti   300   335   211   
8.   Zamestnanec predložil doklady o drobnom nákupea) suma nákupub) zúčtovanie preddavkuc) záväzok voči zamestnancovi   32030020   501--   -335333   
9.   Úhrada rozdielu medzi poskytnutým preddavkom na drobný nákup a skutočne vynaloženými nákladmi v hotovosti   20   333   211   
10.   Na konci roka odvod nepoužitého zostatku peňažných prostriedkov z pokladnice na bankový účet na základe výdavkového pokladničného dokladu   230   261   211   
11.   Výpis z bankového účtu o znížení bežných výdavkov o sumu vrátených peňazí z pokladnice   230   225   261   
12.   Korekcia zúčtovania bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov   230   681   352   
13.   Výplata decembrových miezd z minulého roka zamestnancom z bankového účtu   6 090   331   221   
14.   Úhrada záväzkov voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia   3 890   336   221   
15.   Úhrada preddavkov na daň z príjmov zamestnancov   830   342   221   
16.   Priznané hrubé mzdy za mesiac november bežného účtovného obdobia   10 000   521   331   
17.   Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnávateľom   3 495   524   336   
18.   Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancom   1 340   331   336   
19.   Preddavky na daň z príjmov zamestnancov   1 100   331   342   
20.   Zrážky zo mzdy na pôžičky a sporenie   2000   331   379   
21.   Výplata miezd zamestnancom z bankového účtu   5 560   331   225   
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: