dnes je 8.8.2020

Input:

Daň z motorových vozidiel u príspevkovej organizácie

29.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.2 Daň z motorových vozidiel u príspevkovej organizácie

Ing. Peter Horniaček

Za určitých okolností môžu aj subjekty verejnej správy, resp. ich rozpočtové a príspevkové organizácie podliehať dani z motorových vozidiel. Ide najčastejšie o situácie, kedy je vozidlo využívané na hlavnú (tzv. nezdaňovanú) činnosť a časť zdaňovacieho obdobia aj na podnikateľskú (tzv. vedľajšiu, alebo zdaňovanú) činnosť. V takýchto situáciách vzniká otázka, akým spôsobom prerušiť platenie dane z motorových vozidiel, resp. dokedy platiť daň z motorových vozidiel. Pripomeňme si, že povinnosť podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel je do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1, ak odseky 4 a 5 neustanovujú inak. Zákon o dani z motorových vozidiel v § 8 ods. 2 upravuje zánik daňovej povinnosti. Podľa predmetného ustanovenia daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

- vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,

- Ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,

- zániku daňovníka bez likvidácie,

- zmene držiteľa vozidla,

- ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e).

Podľa § 8 ods. 6 zákona o dani z motorových vozidiel daňová povinnosť zaniká 31. decembra predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, ak v zdaňovacom období neboli splnené rozhodujúce skutočnosti podľa § 2 ods. 1 zákona o dani z motorových