dnes je 29.3.2023

Input:

Daň z nehnuteľností a nabíjacie stanice pre elektromobily

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.2 Daň z nehnuteľností a nabíjacie stanice pre elektromobily

Ing. Klára Klabníková


Otázka:

Ako sa zdaňujú daňou z nehnuteľností nabíjacie stanice pre elektromobily?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

a) Právne hľadisko dane z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní, ktoré upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach” alebo „zákon”).

 Daň z nehnuteľností upravuje § 4 zákona a zahŕňa: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

 Vo všeobecnosti na účely zdanenia, napr. pri dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty a rovnako aj pri dani z nehnuteľnosti, je dôležité správne posúdiť, čo je predmetom dane podľa príslušného daňového zákona. 

Pri dani z nehnuteľnosti predmet dane zo stavieb upravuje