dnes je 3.6.2020

Input:

Daňové posúdenie predaja osobného automobilu pri subjekte verejnej správy

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.57 Daňové posúdenie predaja osobného automobilu pri subjekte verejnej správy

Ing. Michaela Vidová

Subjekty verejnej správy v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov pri predaji osobného automobilu účtujú účtovnú zostatkovú cenu (rozdiel medzi cenou predávaného automobilu uvedenou na účte 023-Dopravné prostriedky a vytvorenými oprávkami na účte 083-Oprávky k dopravným prostriedkom) pri jeho vyradení predajom prostredníctvom účtu 541–Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku so súvzťažným zápisom na účte 083 – Oprávky k dopravným prostriedkom.

Pri uplatňovaní daňového výdavku podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) pri predaji osobného automobilu subjektu verejnej správy je potrebné vychádzať z viacerých ustanovení. Ustanovenie § 17 ods. 16 ZDP rieši uplatnenie daňového výdavku (nákladu) pri predaji majetku, a to v závislosti od skutočnosti, či predávaný majetok bol alebo nebol používaný na činnosti, z ktorej príjmy boli zdaniteľné (podnikateľská činnosť) alebo boli oslobodené od dane (hlavná činnosť):

-ak bol majetok používaný na činnosť, z ktorej príjmy boli predmetom dane a podliehali zdaneniu (napr. prenájom majetku), pri predaji tohto majetku sa do základu dane zahrnie rozdiel, o ktorý príjem z jeho predaja prevyšuje cenu stanovenú podľa § 25 zvýšenú o vykonané technické zhodnotenie a zníženú o odpisy uplatnené v daňových výdavkoch vypočítané rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom odpisovania podľa § 27 alebo § 28 ZDP,

-ak majetok nebol používaný na činnosť, z ktorej príjmy boli predmetom dane (napr. jej hlavná činnosť), súčasťou základu dane je rozdiel, o ktorý príjem z jeho predaja prevyšuje cenu, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve pri jeho nadobudnutí, zvýšenú o náklady preukázateľne vynaložené na jeho technické zhodnotenie.

Zo znenia ustanovenia vyplýva, že sa posudzuje každý predaj majetku samostatne, t. j., nie je možné uplatniť úhrn daňových zostatkových cien voči úhrnu príjmu z predaja majetku za príslušné zdaňovacie obdobie.

Okrem ustanovenia § 17 ods. 16 ZDP je pri uplatňovaní daňových výdavkov pri predaji potrebné postupovať aj v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) ZDP, podľa ktorého je možné uplatniť daňovú zostatkovú cenu predávaného majetku len do výšky príjmu dosiahnutého z predaja tohto majetku (na stratu z predaja majetku sa neprihliada).

V nadväznosti na obmedzenie uplatnenia daňovej zostatkovej ceny pri predaji osobného automobilu do výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP je možné v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k predaju a vyradeniu automobilu z užívania, uplatniť daňový odpis do daňových výdavkov podľa § 22 ods. 12 ZDP, a to vo výške pomernej časti ročného odpisu, ktorá pripadá na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník o tomto majetku účtoval.

Subjekt verejnej správy pri uplatňovaní pomernej časti daňového odpisu vyčíslenej podľa § 22 ods. 12 ZDP do základu dane, musí zohľadňovať skutočnosť, na akú činnosť sa daný osobný automobil používal, t. j., či z danej činnosti subjektu plynuli príjmy, ktoré sú oslobodené od dane alebo ktoré sú zdaniteľné. Pomernú časť daňového odpisu vyčíslenú podľa § 22 ods. 12 ZDP je možné uplatniť pri zohľadnení ustanovenia § 21 ods. 1 písm. j) ZDP, t. j. iba v pomere, v akom sa osobitný automobil používal na činnosť, z ktorej príjmy podliehali zdaneniu. Ak subjekt verejnej správy používal osobný automobil na činnosti, z ktorých plynuli zdaniteľné aj nezdaniteľné príjmy, vo svojej internej smernici si určí rozvrhový kľúč, na základe ktorého bude deliť daňové výdavky súvisiace s používaním osobného automobilu na daňové a nedaňové výdavky.

Príjem z predaja osobného automobilu sa pri subjektoch verejnej správy považuje za príjem podliehajúci zdaneniu, ku ktorému si môže subjekt uplatniť daňovú zostatkovú cenu do výšky príjmov z predaja. Osobitným prípadom je obec, VÚC a rozpočtová organizácia, v ktorých je takýto príjem oslobodený od dane v súlade s § 13 ZDP, a preto v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. j) ZDP sa daňová zostatková cena považuje za nedaňový výdavok.

Príklad

Príspevková organizácia v roku 2017 obstarala a zaradila do užívania (2. 5. 2017) osobný automobil v hodnote 38 000 eur, pričom tento automobil využívala na 70 % na svoju hlavnú činnosť a