dnes je 13.6.2021

Input:

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účty

10.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.2 Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účty

Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA

Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty

Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku dôležitý, pretože ovplyvňuje jej majetkovo-právnu situáciu a podáva obraz o jej ďalších ekonomických zdrojoch. Jednotlivé čísla a názvy účtov si stanoví účtovná jednotka sama. Účtuje sa na nich takisto podvojne vždy súvzťažne s účtom 799 - Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom.

Vykazuje sa tu predovšetkým:

- prenajatý majetok, ktorý odpisuje prenajímateľ,

- prijaté depozitá a zábezpeky,

- majetok zverený do úschovy,

- zásoby prijaté na spracovanie,

- prísne zúčtovateľné tlačivá,

- materiál, ktorého obstaranie, uchovanie, udržovanie a vykazovanie vyplýva z osobitných predpisov, napríklad materiál v skladoch civilnej obrany a ostatný materiál na špecifické použitie,

- zmenky na inkaso použité na úhradu do doby ich splatnosti, ručenie neskorším majiteľom zmenky, ktoré vzniklo z dôvodu prevodu (indosamentu) zmenky, s výnimkou eskontu, a to odo dňa prevodu do dňa splatnosti zmenky; ručenie sa znižuje o splatné sumy pri čiastočnom splácaní,

- deriváty, ktorými sú forwardy, futurity a swapy,

- opcie v členení na kúpené opcie a predané opcie,

- virtuálna mena nadobudnutá ťažbou.


Popis účtovného prípadu  MD   
Majetok zverený do úschovy v účtovnej jednotke  771  799  
Majetok civilnej obrany  772  799  
Prenajatý majetok  773  799