dnes je 22.1.2022

Input:

Podsúvahové účty

12.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4.2 Podsúvahové účty

Ing. Jana Vršková

Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty

Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku dôležitý, pretože ovplyvňuje jej majetkovo-právnu situáciu a podáva obraz o jej ďalších ekonomických zdrojoch. Jednotlivé čísla a názvy účtov si stanoví účtovná jednotka sama. Účtuje sa na nich takisto podvojne vždy súvzťažne s účtom 799 - Vyrovnávací účet k podsúvahovým účtom.

Vykazuje sa tu predovšetkým:

  • prenajatý majetok, ktorý odpisuje prenajímateľ,

  • prijaté depozitá a zábezpeky,

  • majetok zverený do úschovy,

  • zásoby prijaté na spracovanie,

  • prísne zúčtovateľné tlačivá,

  • materiál, ktorého obstaranie, uchovanie, udržovanie a vykazovanie vyplýva z osobitných predpisov, napríklad materiál v skladoch civilnej obrany a ostatný materiál na