dnes je 13.6.2021

Input:

Dohoda o brigádnickej práci študentov (§ 227 a 228 ZP)

8.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.2 Dohoda o brigádnickej práci študentov (§ 227 a 228 ZP)

JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei; PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová , Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Stiahnuť dokument

Zamestnávateľ:

Názov :

Sídlo:

IČO:

Bankový účet:

Zastúpený:

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko :

Trvalé bydlisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

OP:

Rodné číslo:

uzatvárajú podľa ustanovenia § 227 a § 228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce”) túto

Dohodu o brigádnickej práci študentov

I.

Predmet dohody

 1. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude pre zamestnávateľa vykonávať tieto práce: ( uviesť druh a charakteristiku práce ) počas trvania platnosti tejto dohody
 2. Dohodnuté práce začne vykonávať dňa:
 3. Zamestnanec je povinný vykonávať práce svedomite, riadne a hospodárne podľa dojednaných podmienok a v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na ich výkon, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 4. Dojednané práce bude vykonávať osobne v dohodnutom rozsahu pracovného času, a to .... hodín týždenne v čase od pondelka do piatka od ...... hod. do ....... hod. v mieste sídla zamestnávateľa.
 5. Vykonané práce odovzdá v požadovanej kvalite a množstve zamestnancovi ..........
 6. Zamestnanec zodpovedá spoločnosti za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere.
 7. Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o výrobných, organizačných a iných skutočnostiach dôvernej povahy, o ktorých sa pri výkone práce v organizácii dozvedel a ktorých vyzradenie by mohlo spôsobiť zamestnávateľovi ujmu.
 8. Zamestnanec sa zaväzuje, že po dobu trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu nebude vykonávať konkurenčnú činnosť, ktorá by mohla poškodiť zamestnávateľa. Rovnako nesmie podnikať v predmete podnikania zamestnávateľa a to ani v prospech, resp. prostredníctvom iných osôb.
 9. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť zamestnancovi pracovné podmienky pre riadny a bezpečný výkon prác.
 10. Zamestnávateľ preukázateľne oboznámil zamestnanca s predpismi vzťahujúcimi sa na výkon jeho práce, najmä s predpismi o ochrane zdravia pri práci.
 11. Za škodu, ktorú utrpí zamestnanec pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ňou, poskytne zamestnávateľ zamestnancovi náhradu škody za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu, ako keby bol uňho v riadnom pracovnom pomere.

II.
Odmena

 1. Zamestnávateľ za vykonanie dohodnutých prác poskytne zamestnancovi odmenu, a to vo výške .......... € (slovom........................ Eur) mesačne.
 2. Táto odmena za vykonanú prácu je splatná a bude vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala na bankový účet zamestnanca, č. účtu:............................
 3. Na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa okrem predchádzajúceho odseku primerane uplatnia ustanovenia § 129 až 132 Zákonníka práce (pri splatnosti odmeny, výplate odmeny a zrážky z odmeny došlo k faktickému zrovnoprávneniu dohodára a zamestnanca v pracovnom pomere)

III.
Platnosť dohody

 1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2021. (samozrejme sa nemusí dohoda uzavrieť na čas do konca kalendárneho roka; dôležité je, že sa musí uzavrieť na dobu určitú a v trvaní maximálne 12 mesiacov, t. j. 1 roka, alebo 365 dní)
 2. Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa sa spravujú ustanoveniami § 227 a § 228 Zákonníka práce.

IV.
Spôsoby skončenia pracovnoprávneho vzťahu

 1. Pracovnoprávny vzťah založený touto dohodou sa končí:
  1. uplynutím doby, na ktorý sa uzatvára,
  2. písomnou dohodou zamestnanca a zamestnávateľa o jej skončení k dohodnutému dňu,
  3. písomnou výpoveďou bez uvedenia výpovedného dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť dňom, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane,
  4. okamžitým skončením pracovnoprávneho vzťahu z dôvodov, ktoré platia pre okamžité skončenie pracovného pomeru podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce, t. j. v prípadoch, ak zamestnanec bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo ak zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu.
 2. Pri skončení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

2. Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

3. Na otázky, touto dohodou neupravené sa vzťahujú ustanovenia prvej časti ZP, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až 95, § 98, § 119 ods. 1, § 122a ods. 1 až 3, § 122b ods. 1 až 3, § 123 ods. 1 a 2, § 124, šiestej časti a deviatej časti Zákonníka práce.

4. Zmluvné