dnes je 13.6.2021

Input:

Dohoda o pracovnej činnosti (§ 228a ZP)

8.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.4 Dohoda o pracovnej činnosti (§ 228a ZP)

JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Stiahnuť dokument

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

....... ( Názov a sídlo zamestnávateľa) ..........................., IČO.................., zastúpený ............. ( uviesť meno, priezvisko a pracovnú funkciu zamestnanca oprávneného zastupovaním vo veciach pracovno-právnych, resp. štatutára ) ...................

( ďalej len „zamestnávateľ” )

a

........ ( Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a trvalé bydlisko zamestnanca ) .........................................

( ďalej len „zamestnanec” )

uzatvárajú podľa § 223 až § 225 a § 228a ZP túto

dohodu o pracovnej činnosti:

1. Dohodnutá práca : ............................................................................................

2. Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na : .......... (vymedziť určitú dobu) ......

3. Dohodnutý rozsah pracovného času v hodinách : ......... (najviac 10 hodín týždenne) ...................................................

4. Zamestnanec vykoná pracovnú úlohu : osobne

5. Dojednaná odmena : ............................ , - € (slovom..................... Eur) mesačne

6. Deň výplaty : ..............................

7. Dohodu o pracovnej činnosti môžu účastníci skončiť spôsobom uvedeným v ustanovení § 228a ods. 3 ZP. Okrem toho účastníci môžu túto dohodu výnimočne okamžite zrušiť, a to :

a) zamestnávateľ len v prípadoch, v ktorých možno okamžite skončiť