dnes je 10.7.2020

Input:

Elektromobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac pri subjekte verejnej správy

7.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.80 Elektromobily so vstupnou cenou 48 000 eur a viac pri subjekte verejnej správy

Ing. Michaela Vidová

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) stanovuje pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48 000 eur a viac na účely uplatnenia daňových odpisov v plnej výške testovanie základu dane. Na účely uplatnenia daňového odpisu v plnej výške by daňovník mal vykázať základ dane najmenej vo výške násobku počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 eur. Vzhľadom na skutočnosť, že s účinnosťou od 1. 1. 2020 s vplyvom už aj za zdaňovacie obdobie 2019 je elektromobil zaradený do odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky, ročný daňový odpis elektromobilu zo vstupnej ceny 48 000 eur je vo výške 24 000 eur. Testovanie základu dane sa vzťahuje aj na subjekt verejnej správy ako daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie a to v prípade, že elektromobil používa okrem hlavnej (nezdaňovanej) činnosti aj na vedľajšiu (zdaňovanú) činnosť alebo výlučne na podnikateľskú činnosť.

Podľa § 17 ods. 34 ZDP, ak základ dane je nižší ako násobok počtu elektromobilov a ročného daňového odpisu z elektromobilu so vstupnou cenou 48 000 eur, potom je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z elektromobilov zaradených do odpisovej skupiny 0 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac podľa § 19 ods. 3 písm. a) a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur spôsobom podľa § 27.

V súvislosti s preradením elektromobilov do odpisovej skupiny 0 vzniká rozdiel pri zvyšovaní základu dane podľa § 17 ods. 34 v poslednom roku uplatňovania daňových odpisov, a to v závislosti od toho, kedy bol elektromobil zaradený do užívania. V prípade elektromobilu zaradeného do užívania:

- od 1. 1. 2019 – môže sa uplatniť odpis elektromobilu v plnej výške, ak daňovník vykáže základ dane aspoň vo výške ročného odpisu zo sumy 48 000 eur, tzn. vo výške 24 000 eur (48 000 / 2). Ak základ dane nedosiahne minimálne výšku 24 000 eur, daňovník zvýši základ dane o rozdiel medzi skutočne uplatnenými odpismi v pomernej časti a odpismi z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur rovnako v pomernej časti,

- pred 31. 12. 2018 – ide o elektromobily, ktoré boli obstarané a uvedené do užívania do 31. 12. 2018 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, pri ktorých sa najskôr uplatňovali odpisy s použitím doby odpisovania 4 roky a následne sa doba odpisovania znížila na 2 roky. V tomto prípade dochádza k zmene podmienok uplatňovania daňových odpisov z dôvodu legislatívnej zmeny ZDP. V takomto prípade sa v poslednom roku odpisovania za odpis z limitovanej vstupnej ceny bude považovať ročný odpis vo výške 24 000 eur, nehľadiac na skutočnosť, za koľko mesiacov sa počítal odpis v prvom roku odpisovania, v ktorom sa automobil odpisoval v odpisovej skupine 1, a to z dôvodu, že v poslednom roku odpisovania nedochádza iba k doodpisovaniu neuplatnenej časti daňového odpisu z roku 2018, ale súčasťou je aj časť daňového odpisu, ktorý vyplýva zo zmeny spôsobu výpočtu daňového odpisu.


Príklad

Obec obstarala elektromobil v hodnote 50 400 eur, ktorý používa iba v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ako bude odpisovať automobil, ak k obstaraniu a zaradeniu automobilu došlo:

a) 1. 9. 2018,

b) 1. 9. 2019.

a) 1. 9. 2018

ZO OS Daňový odpis zo CV Daňový odpis z LVC 48 000 € Testovanie ZD Úprava ZDAk ZD < 12 000, resp. 24 000 
2018 1  4 200 4 000 12 000  +200 
2019 0 25 200 24 000 24 000 +1 200 
2020 0 21 000 24 000 24 000 +3 000 
Spolu 50 400 - - +4 400 

V roku 2018 bol automobil zaradený v odpisovej skupine 1 s dobou odpisovania 4 roky, pričom si mohol uplatniť daňové odpisy vo výške 4/12 ročného odpisu. Ak by základ dane daňovníka bol nižší ako 12 000 eur, daňovník by bol povinný zvýšiť základ dane o sumu 200 eur, čo predstavuje rozdiel medzi výškou pomernej časti daňového odpisu vypočítaného z ceny 50 400 eur (4 200 eur) a pomernej časti daňového odpisu vypočítaného z limitovanej ceny vo výške 48 000 eur (4 000) eur.

V roku 2019 už bol automobil zaradený v odpisovej skupine 0 s dobou odpisovania 2 roky. Ak by daňovník vykázal základ dane nižší ako 24 000 eur (48000/2), bol by povinný zvýšiť základ dane