Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Elektronický kontraktačný systém a elektronické trhovisko a ich používatelia

6.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1 Elektronický kontraktačný systém a elektronické trhovisko a ich používatelia

Mgr. Martina Galabová

Novelizácia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1. 7. 2013 priniesla do verejného obstarávania nový postup zadávania podlimitných zákaziek za účelom obstarania tovarov, stavebných prác a služieb bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska.

Za účelom zabezpečenia zadávania zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska zriadilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) Elektronický kontraktačný systém.

Elektronický kontraktačný systém (EKS) je elektronický informačný systém verejnej správy, ktorý bude slúžiť a slúži na zabezpečenie a podporu oblasti verejného obstarávania.

EKS bol zriadený ku dňu 1. 7. 2014 a obsahuje tri hlavné funkcionality:

1. Elektronické trhovisko (ET) je systém plne elektronizovaného zadávania zákaziek a predkladania ponúk pre predmety plnenia bežne dostupné na trhu. To znamená, že v súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) je ET informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov (T) alebo služieb (S), bežne dostupných na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom ET je MV SR.

2. Dynamický nákupný systém je elektronický nástroj pre realizáciu otvorených dodávateľských kvalifikačných systémov.

3. Elektronická podpora procesov predstavuje elektronickú podporu procesov verejného obstarávania v oblastiach poskytovania informácií, komunikácie, vysvetľovania, elektronického doručovania.

EKS a jeho funkcionalita ET sú pre všetkých používateľov dostupné na internetových adresách www.eks.sk a www.minv.sk.

Ostrá prevádzka ET, a tým povinnosť zadávať zákazky prostredníctvom tohto nástroja, bola spustená k 1. 2. 2015.

Vzhľadom na prijatie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (zákon) došlo s účinnosťou od 18. 4. 2016 k úprave postupov zadávania podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska oproti predchádzajúcej právnej úprave, t. j. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spôsob zadávania zákaziek prostredníctvom elektronického trhoviska je upravený v ustanoveniach § 109 a 110 ZVO (zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.).

S účinnosťou od 1. 11. 2017 sa verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, či pri zadávaní podlimitných zákaziek na dodanie tovarov a poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu bude postupovať s využitím elektronického trhoviska (postup podľa § 109 až 112 ZVO) alebo bez využitia elektronického trhoviska, teda prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania (postup podľa § 112 až 116 ZVO).

Bežná dostupnosť na trhu

Podľa § 2 ods. 5 písm. o) ZVO bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré:

a) nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek,

b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené a zároveň

c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované pre verejného obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

V zmysle § 2 ods. 6 a 7 ZVO bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a tovary a služby spotrebného charakteru.

Finančné limity pre podlimitné zákazky:

Predmet zákazky  Postup zadávania podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska  
Tovary (okrem potravín) Služby ≥ 70 000 EUR< 144 000 / 221 000 EUR  
Služby podľa prílohy č. 1 ZVO ≥ 260 000 EUR< 750 000 EUR  

Ciele a prínosy ET:

Cieľom zavedenia ET je zvýšenie transparentnosti a verejnej kontroly pri zadávaní zákaziek, odstránenie administratívnej záťaže a finančnej náročnosti spojených s uskutočňovaním procesu verejného obstarávania, minimalizácia diskriminačného konania ako aj eliminácia korupčného správania sa pri zadávaní zákaziek. Medzi očakávané prínosy tiež patrí očakávané zlepšenie hospodárskej súťaže, podpora hospodárskeho rastu a zamestnanosti a to najmä prostredníctvom zapojenia sa vyššieho počtu malých a stredných podnikateľov do procesu obstarávania.

Výhody ET:

ET prináša svojim používateľom niekoľko výhod. Pre používateľov, ktorí budú prostredníctvom ET zabezpečovať nákup svojich potrieb ako objednávatelia, nimi budú najmä zníženie nákladov na zabezpečenie zadávania zákaziek ako aj administratívne zrýchlenie a zjednodušenie procesu zadávania zákaziek. Pre používateľov, ktorí sa budú prostredníctvom ET zúčastňovať na zadávaní zákaziek ako dodávatelia, to budú najmä zjednodušenie prístupu k zákazkám a zníženie náročnosti predkladania ponúk. Významnou výhodou, ktorú ET pre dodávateľov prináša, je odstránenie možného ovplyvňovania procesu zadávania zákaziek resp. iných zásahov do tohto procesu.

Používatelia EKS a ET

Používateľom EKS a ET môže byť akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá pri ich používaní vystupuje ako Objednávateľ, Dodávateľ alebo Verejnosť (odborná i laická). EKS zároveň umožňuje, aby jedna osoba bola registrovaná ako viacero typov používateľov. EKS

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: