Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Finančné výnosy

13.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.4 Finančné výnosy

Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Finančné výnosy

Účtová skupina 66 – Finančné výnosy zaznamenáva tržby z predaja cenných papierov a podielov dlhodobého aj krátkodobého charakteru. Účtujú sa tu aj úroky od bánk a od iných dlžníkov a obdobné plnenia.

Účtujú sa tu kurzové zisky, výnosy z precenenia cenných papierov, výnosy z dlhodobého finančného majetku napríklad dividendy, podiely na zisku, úroky a nájomné vyplývajúce z vlastníctva tohto majetku a tiež výnosy z krátkodobého finančného majetku.

Vo výkaze ziskov a strát sa vykazujú na riadkoch 100 až 108.


Vyšší územný celok predal dlhodobé aj krátkodobé cenné papiere v nižšie uvedených sumách z dôvodu nutnosti získať finančné prostriedky ako doplňujúce zdroje rozpočtovaných príjmov.

 Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.  Tržby z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov  
a) vyúčtované ako pohľadávka  600  378  661  
b) inkasované v hotovosti  600  211  661  
2.  Tržby z predaja krátkodobých cenných papierov 
a) vyúčtované ako pohľadávka  400  378  661  
b) inkasované v hotovosti  400  211  661  
3.  Prevod konečného stavu účtu 661 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710  1 000  661  710  


Rozpočtová organizácia účtuje kurzový zisk.

   Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
1.  Účtovanie kurzového zisku v priebehu roka napr.  
- pri úhrade krátkodobého záväzku voči dodávateľom  50  321  663  
- pri úhrade dlhodobého záväzku voči dodávateľom  50  479  663  
2.  Účtovanie kurzového zisku v priebehu roka napr.  
- pri inkase pohľadávky z obchodného styku  20  311  663  
 Prevod konečného stavu účtu 663 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710  xxx  663  710  


Obec zaúčtovala zvýšenie reálnej hodnoty majetkových cenných papierov.

   Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
1.   Zvýšenie reálnej hodnoty realizovateľných cenných papierov a podielov a majetkových cenných papierov určených na obchodovanie ku dňu zostavenia účtovnej závierky  200  251  664  
 Prevod konečného stavu účtu 664 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710  xxx  664  710  


Príspevková organizácia účtuje prijaté úroky

   Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
1.  Prijaté úroky na bankový účet  50  221  662  
2.  Bankové úroky, ktoré neboli zahrnuté do bankového vyúčtovania bežného roka do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  10  384  662  
 Prevod konečného stavu účtu 662 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710  xxx  662  710  


Obec účtuje výnosy z dlhodobého finančného majetku

   Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
1.  Výnosy z dlhodobého finančného majetku napr. dividendy, podiely na zisku … v obchodnej spoločnosti účtované ako pohľadávka  100  378  665  
2.  Výnosy z dlhodobého finančného majetku napr. dividendy, podiely na zisku … v obchodnej spoločnosti inkasované na bankový účet  500  221  665  
3.  Úroky z dlhových cenných papierov držaných do splatnosti – úrokový výnos  50  065  665  
   Prevod konečného stavu účtu 665 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710  xxx  665  710  


Obec účtuje výnosy z krátkodobého finančného majetku

   Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
1.  Výnosy z krátkodobého finančného majetku napr. úroky z nakúpených dlhopisov účtované ako pohľadávka  100  378  666  
2.  Výnosy z krátkodobého finančného majetku napr. úroky z nakúpených dlhopisov inkasované na bankový účet  50  221  666  
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: