Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Formulár vzájomných vzťahov pre obce a ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zaradené do konsolidácie za rok 2012

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.15 Formulár vzájomných vzťahov pre obce a ich rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zaradené do konsolidácie za rok 2012

Ing. Peter Ivánek

Úvod

Obce a účtovné jednotky územnej samosprávy zahrnuté do súhrnného celku sú povinné aj za rok 2012 vypracovať formulár vzájomných vzťahov. Deje sa tak na základe platného metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky pre obce pre účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy zo dňa 30. januára 2012 č. MF/008924/2012-312. Tento pokyn nahradil pokyn z 11. marca 2011, bližšie ustanovuje termíny na predloženie formulára vzájomných vzťahov.

Formulár vzájomných vzťahov sa predkladá, za každú obec, rozpočtovú organizáciu obce, príspevkovú organizáciu obce a obchodnú spoločnosť, ktorá bola zahrnutá do konsolidovaného celku obce za príslušný rok konsolidácie. Jeho cieľom je aj od účtovných jednotiek samosprávy získať údaje potrebné pre zostavenie súhrnnej účtovnej závierky. Inými slovami by sa dal tento proces opísať, že každý subjekt zahrnutý do súhrnného celku musí prispieť k účtovnej konsolidácii nejakými údajmi. Za samosprávu sú týmito údajmi účtovné výkazy a formulár vzájomných vzťahov.

Účtovné výkazy (individuálne resp. konsolidované) obce predkladajú podľa príslušných opatrení Ministerstva financií SR. Ale pre účely konsolidácie, je potrebné identifikovať vzájomné vzťahy, ktoré sa majú na najvyššej úrovni konsolidácie vylúčiť. Tie nie sú vykazované samostatne v účtovnej závierke a preto je ich potrebné identifikovať pomocou tohto formulára.

Ak sme spomenuli, že každý subjekt samosprávy musí prispieť údajmi do konsolidácie týka sa to aj obcí, ktoré zostavujú svoju konsolidovanú účtovnú závierku. V rámci nej sú vykonsolidované vzťahy v danom celku obce, ale nie vzťahy pre súhrnnú účtovnú závierku. Preto obce, ako zriaďovatelia rozpočtových a príspevkových organizácií a vlastníci obchodných spoločností, by mali aktívne dohliadať na to, aby si ich organizácie splnili povinnosť predloženia formulára za príslušný rok.

Formulár nepredkladajú neziskové organizácie, spoločné účtovné jednotky a pridružené účtovné jednotky obcí, rozpočtová a príspevková organizácia obce, ktorá nebola predmetom konsolidácie za rok 2012.

Formuláre sa po prvýkrát zbierali koncom roka 2011 s údajmi za rok 2010. Bolo to z dôvodu, že Ministerstvo financií SR podľa zákona o účtovníctve zostavovalo za rok 2010 po prvýkrát súhrnnú účtovnú závierku. Preto bolo potrebné vyzbierať od obcí formuláre ešte do konca roku 2011. Výsledkom prvého zberu údajov bolo 5 734 formulárov (približne 99 % počtu zapojených organizácií) s úspešnosťou nahratia 94 %. Popri tom bolo odovzdaných 5 360 súborov s výkazmi individuálnej účtovnej závierky za obce a ich rozpočtové a príspevkové organizácie a 1 125 súborov s výkazmi konsolidovanej účtovnej závierky obcí SR.

Z výsledkov porovnania týchto formulárov bolo vyše 140 651 vzťahov, najmä voči Ministerstvu financií SR, Všeobecnej zdravotnej poisťovni, Slovenskej pošte, a. s. a podobne. Je to pochopiteľné, keďže najviac vzťahov bolo voči ústrednej správe (70 % celkových vzťahov) najmä z dôvodu poskytovaných transferov zo štátneho rozpočtu a daní. Hodnota vzájomne vykázaných vzťahov bola približne 2,2 mld. eur.

Za rok 2011 bolo vyzbieraných 5 704 formulárov. Počet vzájomných vzťahov však zaradením ďalších subjektov verejnej správy vzrástol na 235 tisíc. Nové vzťahy boli vykázané najmä voči Sociálnej poisťovni, štátnym fondom, Ministerstvu financií SR a podobne. Úspešnosť nahratia ostala na približne rovnakej úrovni ako v roku 2010.

Zmenami vo formulári vzájomných vzťahov by sa malo jeho vypĺňanie zjednodušiť a zrýchliť aj čas jeho spracovania (bližšie popísané v časti Zmeny vo formulári pre rok 2012).

Termíny a spôsob predloženia formulára vzájomných vzťahov

Formulár sa predkladá Ministerstvu financií SR za subjekty územnej samosprávy prostredníctvom metodikov obcí na daňových úradoch do 25. marca 2013. Predpísanú štruktúru na prenos údajov organizácie dosiahnu vložením údajov do programu AZUV (Automatizovaný zber účtovných výkazov) pre obce a vygenerovaním súboru vo formáte DBF. Po kontrole údajov v Centrálnom konsolidačnom systéme predložia obce a organizácie zaradené do konsolidovaného celku obce opravený formulár vzájomných vzťahov a to do 25. apríla 2013.

Obce si verziu AZUV môžu stiahnuť z portálu DataCentra ako bežne dostupnú aplikáciu, podobne ako pre zber finančných a účtovných výkazov. Údaje je možné do AZUV-u vložiť manuálne, a vyexportovať súbor.dbf, ktorý sa následne odošle metodikovi obce na príslušnom daňovom úrade.

Druhým spôsobom je vyexportovanie súboru vo formáte.dbf z účtovného systému obce resp. organizácie, a jeho zaslanie metodikovi obce na príslušnom daňovom úrade.

Obchodné spoločnosti, ktoré nemajú k dispozícii program AZUV, ho môžu dostať od obce resp. na základe informácie poskytnutej metodikom obce príslušného daňového úradu si môžu aplikáciu stiahnuť z portálu DataCentra.

Zmeny vo formulári pre rok 2012

Ministerstvo financií SR pre rok 2012 mierne pozmenilo štruktúru formulára vzájomných vzťahov a upravilo číselníky pre vzájomné vzťahy. Cieľom bolo zjednodušiť vypĺňanie formulára, odstrániť účty zo zoznamu účtov, ktoré boli uvedené pre úplnosť, a zamerať sa na vykazovanie vzťahov najmä voči štátnemu rozpočtu, na hodnotovo najvýznamnejšie transakcie.

 • Z tabuľky pre vzájomné pohľadávky a záväzky boli odstránené niektoré účty účtovnej triedy 0 a 2. Počet účtov, ktoré je možné použiť sa znížil na polovicu oproti roku 2011.

 • Z tabuľky pre vzájomné náklady a výnosy boli odstránené niektoré účty účtovej skupiny 50, 60, 61. Počet účtov, ktoré je možné použiť sa znížil viac ako o polovicu oproti roku 2011.

 • V tabuľke pre rozpis transferov sa doplnili 2 stĺpce do zvýšenia záväzku z transferu (Prijatý bežný transfer v roku 20xx a spotrebovaný do výnosov 20xx, Inventarizačný majetok a majetok nadobudnutý bezodplatne). V rámci zníženia transferov pribudol jeden stĺpec (Prijatý bežný transfer v roku 20xx a spotrebovaný do výnosov 20xx).

 • V poslednej tabuľke transferov sa aj naďalej vykazuje len pohyb prijatých transferov účtovaných na účtoch 357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku a 384 - Výnosy budúcich období.

Najčastejšie možné vzťahy obcí s ostatnými subjektmi súhrnného celku

Formulár má teda obsahovať len vzťahy v rámci subjektov zaradených do súhrnného celku. Obce môžu vykazovať vzťahy voči štátnym organizáciám, ale aj ostatným obciam, vyšším územným celkom, štátnym obchodným spoločnostiam a podobne. Najčastejšie sa jedná o:

 • vzťahy so štátnym rozpočtom z titulu prijatých transferov,

 • dotácie, príspevky a iné finančné a nefinančné transakcie (napríklad nepeňažné dary, granty účtované do výnosov alebo na účte 384),

 • výnosy z bežných a kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu,

 • pohľadávky a záväzky z daní platených do štátneho rozpočtu,

 • pohľadávky a záväzky z dodávateľsko - odberateľských vzťahov s inými obcami,

 • výnosy a náklady z miestnych daní,

 • záväzky voči Štátnemu fondu rozvoja bývania z pôžičiek a úrokov,

 • poplatky voči RTVS za rozhlas a televíziu (voči RTVS, nie voči obchodnej spoločnosti RTVS, s. r. o.).

 • záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia za zamestnávateľa a zamestnanca,

 • náklady na sociálne a zdravotné poistenie vo výške hradenej za zamestnávateľa.

Vzťahy, ktoré sa nevykazujú vo formulári:

 • vzťahy, ktoré boli predmetom konsolidácie na úrovni danej obce - náklady a výnosy z transferov z rozpočtu obce do zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií,

 • zúčtovacie vzťahy s organizáciami v konsolidovanom celku,

 • pohľadávky a záväzky voči organizáciám v konsolidovanom celku,

 • rezervy a opravné položky,

 • majetkové účasti v dcérskych účtovných jednotkách, spoločných účtovných jednotkách a pridružených účtovných jednotkách,

 • vzťahy organizácie voči zamestnancom a obyvateľstvu,

 • vzťahy so zahraničnými organizáciami ako napr. cezhraničná spolupráca, podnikateľské subjekty, vládne organizácie iných krajín,

 • vzťahy so Slovenskou poštou z titulu platených poštových služieb v hotovosti (formou poštových známok),

 • vzťahy s Národnou diaľničnou spoločnosťou z titulu mýtneho plateného hotovostne (formou diaľničnej známky nakúpenej od sprostredkovateľov),

 • náklady na zdravotné a sociálne poistenie za zamestnanca vypočítané zamestnávateľom a strhnuté zo mzdy,

 • daň z pridanej hodnoty v nákladoch,

 • záporné zostatky súvahových a výsledkových účtov, ktoré vznikli napr. nesprávnym účtovaním, účtovaním pohľadávok a záväzkov bez predpisu, účtovaním refundácií nákladov a podobne,

 • refundované náklady na služby.

Vykazovanie vzájomných vzťahov podľa účtov

Ak by sa mali vzťahy premietnuť do účtovej osnovy, dá sa povedať, že vo formulári vzájomných vzťahov sa vykazujú najmä vzťahy z daní na účtoch 341, 342, 343, 591 a 595 voči štátnemu rozpočtu (Ministerstvo financií SR), vzťahy z transferov zo štátneho rozpočtu na účtoch 357, 384, 693 a 694 (Ministerstvo financií SR), vzťahy s ostanými subjektmi súhrnného celku napríklad na účtoch účtovej skupiny 31, 32, 37, 38, 47, 50, 51, 54, 56, 63, 64, 65, 69.

Postup pre vyplnenie Formulára vzájomných vzťahov

Tabuľka č. 1 - Pohľadávky a záväzky voči účtovným jednotkám patriacim do súhrnnému celku

V tabuľke sa vykazujú vzájomné pohľadávky a záväzky, ktoré majú konečný zostatok k 31.12.2012, voči organizáciám v súhrnnom celku. Nevykazujú sa tu uhradené záväzky a inkasované pohľadávky v priebehu roka, ktoré nemajú konečný zostatok.

Stĺpce Názov a IČO

V prípade použitia programu AZUV sa názov a IČO organizácie, voči ktorej sa vzťah vykazuje vyberá z číselníka. Pokiaľ nie je IČO v zozname účtovných jednotiek, je nutné preveriť, či má byť predmetom vykazovania. Ak áno, doplnenie je nutné hlásiť metodikovi obce na príslušnom daňovom úrade.

Stĺpec Druh pohľadávky/záväzku

V prípade použitia programu AZUV sa číslo účtu a príslušná analytika vyberá z číselníka. Samotný číselník je zverejnený spolu s formulárom na web sídle Ministerstva financií SR.

Stĺpec Zostatok brutto v roku 20xx

Uvádza sa hodnota pohľadávky alebo záväzku k 31.12.2012 v eurách, zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

Stĺpec Časový rozdiel a Iný rozdiel (nepovinné)

Uvádza sa hodnota rozdielu, ktorý vznikol pri vzájomnom odsúhlasení si pohľadávok a záväzkov, ktoré obec resp. daná organizácia vykonala pred vypĺňaním údajov. Ak rozdiel nebol zistený alebo organizácia nemá informáciu o výške vzťahu vykazovaným protistranou (nebolo vykonané odsúhlasovanie), rozdiely sa neuvádzajú. Rozdiel vykazuje každá účtovná jednotka, medzi ktorými vzájomný vzťah nie je vyrovnaný.

Stĺpec Vysvetlenie časového rozdielu a Vysvetlenie iného rozdielu (nepovinné)

V prípade použitia programu AZUV sa vysvetlenia vyberajú z číselníka. Stĺpce sa povinne vypĺňajú, ak sú vyplnené aj hodnoty v stĺpcoch časový alebo iný rozdiel.

Stĺpec Krátky popis transakcie (nepovinné)

Stĺpec slúži na krátky popis transakcie na priblíženie účtovného prípadu protistrane. Tento stĺpec bude využívaný najmä pri vzájomnom odsúhlasení si vzťahov medzi obcami v druhom kole spracovania formulárov.

Tabuľka č. 2 - Náklady a výnosy voči súhrnnému celku

V tabuľke sa vykazujú náklady a výnosy, ktoré boli dosiahnuté v priebehu roka 2012 bez ohľadu na to, či boli uhradené alebo vyinkasované k 31.12.2012, voči organizáciám v súhrnnom celku. Náklady a výnosy je možné sumarizovať len za daný druh nákladu a výnosu (daný nákladový alebo výnosový účet) a za tú istú organizáciu, voči ktorej sa náklad alebo výnos vykazuje.

Stĺpce Názov a IČO

V prípade použitia programu AZUV sa názov a IČO organizácie, voči ktorej sa vzťah vykazuje vyberá z číselníka. Pokiaľ nie je IČO v zozname účtovných jednotiek, je nutné preveriť, či má byť predmetom vykazovania. Ak áno, doplnenie je nutné hlásiť metodikovi obce na príslušnom daňovom úrade.

Stĺpec Druh nákladu/výnosu

V prípade použitia programu AZUV sa číslo účtu a príslušná analytika vyberá z číselníka.

Stĺpec Zostatok v roku 20xx

Uvádza sa hodnota nákladu alebo výnosu k 31.12.2012 v eurách, zaokrúhlene na dve desatinné miesta.

Stĺpec Druh činnosti

V prípade použitia programu AZUV sa číslo účtu a príslušná analytika vyberá z číselníka.

Náklady a výnosy sa delia podľa druhu činnosti - hlavná činnosť, podnikateľská činnosť. Obchodné spoločnosti obcí vykazujú vzájomné náklady a výnosy všetky v rámci podnikateľskej činnosti.

Stĺpec Rozdiel (nepovinné)

Uvádza sa hodnota rozdielu, ktorý vznikol pri vzájomnom odsúhlasení si nákladov a výnosov, ktoré obec resp. daná organizácia vykonala pred vypĺňaním údajov. Ak rozdiel nebol zistený alebo organizácia nemá informáciu o výške protistrany (nebolo vykonané odsúhlasovanie), rozdiel sa neuvádza. Rozdiel vykazuje každá účtovná jednotka, medzi ktorými vzájomný vzťah nie je vyrovnaný.

Stĺpec Vysvetlenie rozdielu (nepovinné)

V prípade použitia programu AZUV sa vysvetlenie vyberá z číselníka. Stĺpec sa povinne vypĺňa ak je vyplnená aj hodnota v stĺpci rozdiel.

Stĺpec Krátky popis transakcie (nepovinné)

Stĺpec slúži na krátky popis transakcie na priblíženie účtovného prípadu protistrane. Tento stĺpec bude využívaný najmä pri vzájomnom odsúhlasení si vzťahov medzi obcami v druhom kole spracovania formulárov.

V rámci vzájomných nákladov a výnosov sa nevykazuje daň z pridanej hodnoty. O hodnotu DPH je potrebné príslušný náklad v tabuľke č. 2 ponížiť.

Tabuľka č. 3 - Pohyby na účte 357 a 384 za prijaté bežné a kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu

V tabuľke sa vykazujú len bežné a kapitálové transfery, ktoré sú zo štátneho rozpočtu. V tabuľke sa vykazujú len transfery, ktoré mali zostatok k decembru predchádzajúceho účtovného obdobia a boli spotrebované do výnosov bežného obdobia alebo boli prijaté v bežnom období a majú zostatok k decembru bežného roka (nepoužité a nespotrebované transfery).

V tabuľke sa vykazuje účet 357 pokiaľ má pasívny zostatok z titulu prijatých transferov zo štátneho rozpočtu.

Pre prírastky a úbytky na účte 357, ktoré boli účtované z titulu prevodu transferu zo štátneho rozpočtu z obce na rozpočtové a príspevkové organizácie v jednom účtovnom období, úbytok z titulu vráteného transferu v jednom účtovnom období, prevod transferu z rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie na obec, ktorý bol prijatý a odvedený v jednom účtovnom období sa použijú pohyby iné zvýšenie a iné zníženie.

Najčastejšie príklady transferov, ktoré sú predmetom vykazovania v tabuľke č. 3

 1. prijatý bežný transfer v bežnom období a z časti spotrebovaný do výnosov bežného obdobia a z časti ako zostatok na účte 357 (nepoužitý transfer) alebo na účte 384 (nespotrebovaný transfer),

 2. prijatý bežný transfer v predchádzajúcom období a spotrebovaný do výnosov v bežnom období,

 3. prijatý bežný transfer v predchádzajúcom období, ale nepoužitý alebo nespotrebovaný do výnosov v bežnom období so zostatkom na účte 357 alebo 384,

 4. prijatý bežný transfer v predchádzajúcom období a vrátený resp. prevedený transfer v bežnom období (nezúčtovaný do výnosov),

 5. prijatý kapitálový transfer v bežnom období a z časti spotrebovaný do výnosov bežného obdobia a z časti ako zostatok na účte 357 (nepoužitý transfer) alebo na účte 384 (nespotrebovaný transfer),

 6. prijatý kapitálový transfer v predchádzajúcom období a spotrebovaný do výnosov v bežnom období,

 7. prijatý kapitálový transfer v predchádzajúcom období, ale nepoužitý alebo nespotrebovaný do výnosov v bežnom období so zostatkom na účte 357 alebo 384,

 8. prijatý kapitálový transfer v predchádzajúcom období a vrátený do štátneho rozpočtu resp. prevedený transfer v bežnom období na podriadené organizácie (nezúčtovaný do výnosov).

Stĺpce Názov a IČO

V prípade použitia programu AZUV sa názov a IČO organizácie, voči ktorej sa vzťah vykazuje vyberá z číselníka. Pokiaľ nie je IČO v zozname účtovných jednotiek, je nutné preveriť, či má byť predmetom vykazovania. Ak áno, doplnenie je nutné hlásiť metodikovi obce na príslušnom daňovom úrade.

Stĺpec Transfer

V prípade použitia programu AZUV sa číslo účtu a príslušná analytika vyberá z číselníka. Je možné vybrať buď účet 357 alebo 384.

Stĺpec Zostatok v roku 20xx-1

V tomto stĺpci sa vykazuje hodnota zostatku bežného alebo kapitálového transferu k 31.12. predchádzajúceho obdobia. Transfer prijatý v bežnom roku sa vykazuje v príslušnom stĺpci pohybu Zvýšenie záväzku v roku 20xx.

Pohyby v

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: