Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k zákonu o RPVS - § 1 - Predmet a rozsah úpravy

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1.1 Komentár k zákonu o RPVS - § 1 - Predmet a rozsah úpravy

Mgr. Jozef Sýkora

MBA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) rozpočet sektora verejnej správy (ďalej len verejná správa ), osobitne štátny rozpočet, vzájomné finančné a s nimi súvisiace vzťahy v rámci verejnej správy a tieto vzťahy k ostatným subjektom,

b) rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, funkciu a zostavovanie štátneho záverečného účtu, a súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „súhrnná výročná správa“),

c) postavenie Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo financií ), ďalších ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy1) a iných právnických osôb verejnej správy v rozpočtovom procese,

d) zriaďovanie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií.

(2) Tento zákon sa vzťahuje na prostriedky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi a na postupy, právne vzťahy, práva a povinnosti osôb vo vzťahu k týmto prostriedkom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.1a)


Komentár k § 1

Zákon o rozpočtových pravidlách v prvom ustanovení definuje pôsobnosť, pričom tá sa vzťahuje na subjekty verejnej správy, ako aj na subjekty územnej samosprávy, kde sú zaradené rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov. V texte komentáru sa bude objavovať pojem subjekt verejnej správy, pričom tým je myslený i subjekt územnej samosprávy, kde v prípade odlišností alebo príkladu z praxe bude uvedený s piktogramom. Novelou účinnou od roku 2016 zákon stanovil, že jeho platnosť sa rozšíri i na prostriedky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.


Je

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: