Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komentár k zákonu o štátnej službe - § 1

14.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1 Komentár k zákonu o štátnej službe - § 1

JUDr. Jana Kovácsová

§ 1

(1) Tento zákon upravuje štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami.

(2) Štátna služba podľa tohto zákona je budovaná na princípe

a) profesionality,

b) politickej neutrality,

c) nestrannosti,

d) efektivity,

e) stability štátnozamestnaneckého pomeru,

f) etiky.

(3) Štátna služba sa vykonáva v štátnozamestnaneckom pomere k štátu.

(4) Na štátnozamestnanecké vzťahy sa vzťahuje Zákonník práce, len ak to ustanovuje tento zákon.


Komentár k § 1

V ustanovení § 1 ods. 1 zákonodarca normatívne reguluje predmet vecnej pôsobnosti zákona o štátnej službe. Týmto predmetom právnej úpravy sú právne vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami. Z hľadiska obsahového sú obsahom štátnozamestnaneckých vzťahov práva ako aj povinnosti štátnych zamestnancov pri vykonávaní činností, ktorými plnia úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí.Štátnozamestnanecký vzťah je vo svojej podstate právnym vzťahom medzi štátnym zamestnancom a štátom, pričom štát je reprezentovaný služobným úradom. Zamestnávajúcim subjektom tak nie je služobný úrad, ale je ním štát. Služobný úrad v rámci týchto vzťahov má len postavenie subjektu, ktorým je štát v rámci týchto vzťahov reprezentovaný. Pod predmet právnej regulácie zákona o štátnej službe je možné okrem úpravy štátnozamestnaneckých vzťahov subsumovať aj právne vzťahy, ktoré bez existencie primárnych štátnozamestnaneckých vzťahov nemôžu existovať. Ide najmä o vzťahy vznikajúce v rámci kolektívneho vyjednávania v podmienkach štátnej služby, vzťahy, ktoré vznikajú pri zodpovednosti štátneho zamestnanca alebo štátu reprezentovaného služobným úradom za škodu, atď.

V odseku 2 zákonodarca deklaruje základné princípy, na ktorých je štátna služba budovaná, a ktoré sa majú prelínať celou štátnou službou, a ktoré sú vo svojej podstate nosným pilierom, na ktorých má byť štátna služba ako taká postavená. Ide o základné idey, ktoré slúžia aj ako podporný prostriedok pri interpretácii jednotlivých ustanovení právnych predpisov, ktoré majú súvis so štátnozamestnaneckými vzťahmi.

Princíp profesionality vo svojej podstate je možné ponímať ako požiadavku, aby štátni zamestnanci pri vykonávaní činností, ktorými plnia úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí konali odborne, t. j., aby disponovali vyžadovanými odbornými znalosťami, ktoré sú nevyhnutné na riadne vykonávanie štátnej služby.


Princíp profesionality zákonodarca premietol napríklad do ustanovení, predmetom ktorých je úprava podmienok prijatia do štátnej služby (napr. spĺňanie predpokladu vzdelania, osobitného kvalifikačného predpokladu, znalosti cudzích jazykov, atď.), pravidiel obsadzovania štátnozamestnaneckých miest výberovým konaním alebo výberom a v neposlednom rade i v ustanoveniach upravujúcich povinnosť služobného úradu zabezpečovať štátnym zamestnancom prehlbovanie kvalifikácie, ako aj umožňovaniu jej zvyšovania.

Princípom politickej neutrality je vyjadrená požiadavka zákonodarcu, aby štátni zamestnanci pri vykonávaní štátnej služby konali politicky neutrálne a nestranne, pri vykonávaní štátnej služby sa musia zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania ako aj rozhodovania, nesmú vyvíjať činnosti, ktoré by slúžili záujmom politickej strany alebo politického hnutia.

Princíp nestrannosti je vyjadrením požiadavky, aby štátny zamestnanec pri vykonávaní štátnej služby, resp. pri plnení uložených služobných úloh dodržiaval právne predpisy Slovenskej republiky, právne záväzné akty Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie štátnej služby ako aj služobné predpisy. Musí sa zdržať konania, ktoré by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania.

Podstatou princípu efektivity je kvalitné, včasné a hospodárne plnenie služobných úloh.


Tento princíp je premietnutý napríklad v povinnosti štátneho zamestnanca chrániť zverený majetok štátu pred poškodením, stratou alebo zničením, ako aj povinnosť nakladať s ním účelne a využívať ho iba na oprávnené účely.

Stabilita štátnozamestnaneckého pomeru je vyjadrením ochrany štátneho zamestnanca ako slabšieho subjektu štátnozamestnaneckých vzťahov, pričom spočíva v ponuke práce v prípadoch skončenia štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca jednostranne zo strany služobného úradu. Z princípu stability vychádza i možnosť trvalého preloženia štátneho zamestnanca v služobnom úrade alebo do iného služobného úradu počas plynutia výpovednej doby štátneho zamestnanca, ktorému dal služobný úrad výpoveď.

Princíp etiky je vyjadrením požiadavky zákonodarcu riadiť sa pri vykonávaní štátnej služby všeobecne uznávanými etickými a morálnymi pravidlami správania s cieľom zabezpečiť vysoký štandard princípov profesionality, politickej neutrality, nestrannosti,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: