dnes je 13.7.2020

Input:

Komentár k ZDP § 13c

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.2.3 Komentár k ZDP § 13c

Ing. Peter Horniaček


§ 13c

(1) Od dane je oslobodený príjem z predaja akcií akciovej spoločnosti alebo predaja obchodného podielu u spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným alebo u komanditistu komanditnej spoločnosti alebo obdobnej spoločnosti v zahraničí po splnení podmienok podľa odseku 2, u daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého bodu a § 2 písm. e) tretieho bodu so stálou prevádzkarňou (§ 16 ods. 2) okrem daňovníka, ktorý vykonáva obchodovanie s cennými papiermi podľa osobitného predpisu.88)

(2) Oslobodenie podľa odseku 1 sa uplatní, ak

a) príjem z predaja akcií a predaja obchodného podielu plynie najskôr po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia priameho podielu najmenej 10 % na základnom imaní obchodnej spoločnosti podľa odseku 1 a

b) daňovník na území Slovenskej republiky vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií alebo obchodného podielu, pričom disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií a pri vyčíslení základu dane postupuje podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c).

(3) Od dane nie je oslobodený príjem z predaja akcií akciovej spoločnosti a predaja obchodného podielu na spoločnosti podľa odseku 1, ktorá je v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizácii. Od dane nie je oslobodený príjem z predaja akcií a predaja obchodného podielu, ak je daňovník podľa odseku 1 v likvidácii.

(4) Podľa odseku 2 písm. a) sa za deň nadobudnutia priameho podielu na základnom imaní obchodnej spoločnosti podľa odseku 1 považuje deň

a) splatenia peňažného vkladu,

b) splatenia nepeňažného vkladu, ktorý nesmie byť skorší ako deň zápisu do Obchodného registra; rovnako sa postupuje u prijímateľa nepeňažného vkladu, ak predáva akcie alebo obchodný podiel, ktoré nadobudol ako individuálne vložený finančný majetok1) alebo ako súčasť vkladu podniku alebo jeho časti,

c) ukončenia obstarávania, ktorým je

1. deň zaregistrovania akcií v evidencii centrálneho depozitára alebo člena centrálneho depozitára,74bf)

2. deň prevodu rubopisom a odovzdania listinnej akcie,74bg)

3. deň účinnosti písomnej zmluvy o prevode podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditnej spoločnosti,74bh)

d) zápisu do obchodného registra, ktorým nastávajú účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia obchodných spoločností podľa osobitného predpisu74bi) u právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie, ak predáva akcie alebo obchodný podiel, ktoré nadobudol daňovník zrušený bez likvidácie; rovnako sa postupuje u daňovníka, ktorý zrušením daňovníka bez likvidácie nadobúda akcie alebo obchodný podiel u právneho nástupcu,

e) zápisu do Obchodného registra pri premiestnení sídla spoločnosti na územie Slovenskej republiky.74bj)

(5) Podľa odseku 2 písm. a) sa za deň nadobudnutia priameho podielu na základnom imaní obchodnej spoločnosti podľa odseku 1 nepovažuje

a) uzatvorenie zmluvy, na základe ktorej dochádza k prevodu akcií alebo obchodného podielu v budúcnosti alebo po splnení dohodnutých iných odkladacích podmienok, alebo uzatvorenie inej obdobnej dohody alebo zmluvy,

b) kúpa opcie, alebo

c) získanie predkupného práva na podiel.


§ 13c (novela č. 344/2017 Z. z.)

ZDP je od 1.1.2018 ustanovené oslobodenie príjmov (výnosov) z predaja akcií (obchodného podielu) u právnických osôb alebo stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou umiestnenou na území SR, a to za splnenia určitých podmienok.

K ods. 1

V ods. 1 sa definuje predmet oslobodenia. Podľa tohto ustanovenia sú po splnení podmienok podľa ods. 2 oslobodené príjmy (výnosy) plynúce z predaja

  • - akcií a. s.,
  • - obchodného podielu u spoločníka s. r. o. alebo komanditistu k. s.,

a to vrátane obdobnej spoločnosti v zahraničí. Takisto v tomto odseku je stanovené, že oslobodenie sa uplatní u:

  • - daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou – právnickej osoby,
  • - stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou umiestnenou na území SR.

Oslobodenie sa neuplatní u obchodníka s cennými papiermi, u ktorého je táto činnosť hlavným predmetom podnikania.

K ods. 2

Oslobodenie príjmov z predaja akcií (obchodného podielu) u daňovníka vymedzeného v ods. 1 je možné uplatniť len po splnení podmienok podľa ods. 2, a to:

  • - príjem plynie najskôr po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia akcií (obchodného podielu), pričom moment nadobudnutia je definovaný v ods. 4,
  • - sa jedná o držbu priameho podielu na základnom imaní najmenej 10 % po stanovenú dobu 24 mesiacov,
  • - daňovník na území SR vykonáva podstatné funkcie, riadi a znáša riziká spojené s vlastníctvom akcií alebo obchodného podielu a disponuje potrebným personálnym a materiálnym vybavením potrebným na výkon týchto funkcií a pri zisťovaní základu dane vychádza z podvojného účtovníctva alebo IFRS.

Ide teda o tri testy, a to časový test, test minimálnej držby podielu na základnom imaní a test znášania funkcií a rizík spojených s vlastníctvom finančnej investície.

K ods. 3

Ods. 3 definuje situácia, kedy príjem z predaja akcií (obchodného podielu) nie je oslobodený od dane, a to ak ide o predaj:

  • - na spoločnosti, ktorá je v likvidácii, konkurze alebo reštrukturalizácii v čase predaja,
  • - daňovníkom podľa ods. 1, ktorý je v likvidácii.

K ods. 4

Definuje deň nadobudnutia akcií (obchodného podielu), a to pri vzniku spoločnosti, splatení nepeňažného vkladu, kúpe, podnikovej kombinácii, premiestnení