dnes je 13.7.2020

Input:

Komentár k ZDP § 15 - Sadzba dane

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.1 Komentár k ZDP § 15 - Sadzba dane

Ing. Peter Horniaček


§ 15

Sadzba dane je, okrem § 15a, § 43 a 44, pre

a) fyzickú osobu

1. zo základu dane zisteného podľa § 4

1a. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,

1b. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,

2. 19 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 7,

3. 7 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 2 písm. a),

4. 35 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 2 písm. b),

b) právnickú osobu

1. 21 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu,

2. 35 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3.


Písm. a)

Od 1. 1. 2013 bola zavedená progresívna sadzba dane z príjmov fyzických osôb (§15 ZDP) – a to sadzba vo výške:

  • 19 % - použije sa na zdanenie základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok platného životného minima (ďalej len „ŽM”),

  • 25 % - sa použije na zdanie tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného ŽM (za zdaňovacie obdobie r. 2013 sumu 34 401,74 eura).


Za r. 2012 mal pán Miro Koš základ dane z príjmov vo výške 40 000 eur. Za rok 2012 z tohto základu dane zaplatil daň 7 600 eur.

Výpočet:

40 000 / 100 x 19 = 7 600 eur.

Za r. 2013 mal p. Koš rovnaký základ dane, tzn. 40 000 eur. Za rok 2013 z tohto základu dane zaplatí daň 7 935,89 eura.

Výpočet:

176,8-násobok platného ŽM = 176,8 x 194,58 = 34 401,74 eura.

Keďže základ dane p. Koša presahuje 176,8-násobok platného životného minima, pre zdanenie sa použijú 2 sadzby dane:

  • jedna časť základu dane vo výške 34 401,74 eura sa zdaní sadzbou dane 19 %,

  • druhá časť základu dane vo výške 5 598,26 eura (40 000 - 34 401,74 = 5 598,26) sa zdaní sadzbou dane 25 %.

34 401,74 / 100 x 19 = 6 536,3306

5 598,26 / 100 x 25 = 1 399,565

6 536,3306 + 1 399,565 = 7 935,8956

Daň po zaokrúhlení na celé eurocenty smerom nadol = 7 935,89 eura.

Rovnakým spôsobom sa tieto sadzby uplatňujú na príjem zo závislej činnosti, ktorý plynie zamestnancom za kalendárny mesiac. Ak zdaniteľná mzda zamestnanca presiahne sa kalendárny mesiac jednu dvanástinu 176,8-násoboku platného životného minima (v r. 2014, 2015 a 2016 to je suma 2 918,53 eura), z presahujúcej sumy zdaniteľnej mzdy sa vyberie preddavok na daň vo výške 25 %.


Pán Jaro Taraba dostal vo výplate za december 2012 celoročnú odmenu, pričom príjem bol vyplatený 15. januára 2013. Jeho zdaniteľná mzda predstavovala 3 886 eur. Z výplaty za december 2012 zamestnávateľ p. Tarabovi zrazil preddavok na daň vo výške 738,34 eura.

Výpočet preddavku na daň:

3 886 / 100 x 19 = 738,34

Pán Taraba dostal celoročnú odmenu aj za r. 2013, dostal ju vo výplate za december 2013, vyplatená mu bola v januári 2014 a jeho zdaniteľná mzda bola opäť 3 886 eura. Zamestnávateľ mu zrazil preddavok na daň vo výške799,49 eura.

Výpočet preddavku na daň:

1/12 zo 176,8-násoboku platného ŽM = 2 866,81 eura

Keďže zdaniteľná mzda p. Tarabu presiahla 1/12 zo 176,8-násobok platného životného minima, pri výpočte preddavku na daň sa použili 2 sadzby dane:

  • časť zdaniteľnej mzdy vo výške 2 866,81 eura sa zdanila sadzbou dane 19 % a

  • druhá časť zdaniteľnej mzdy vo výške 1 019,19 eura (3886 – 2866,81= 1019,19) sa zdanila sadzbou dane 25 %.

Výpočet:

2 866,81 / 100 x 19 = 544,6939

1 019,19 / 100 x 25 = 254,7975

Preddavok na daň = 544,6939 + 254,7975 = 799,4914 ~ 799,49 eura.


Okrem vyššie uvedených sadzieb dane sa pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb uplatňujú aj sadzby dane ustanovené v:

§ 15a ZDP – osobitná sadzba dane vo výške 5 %,

§ 43 ZDP – sadzba dane vyberanej zrážkou vo výške 19 %, resp. 35 %,

§ 44 ZDP – sadzba uplatňovaná pri zabezpečení dane vo výške 19 % alebo 35 %.

Od roku 2016 sa príjmy podľa § 7 ZDP zdaňujú ako súčasť samostatného základu dane, t. j. tie príjmy z kapitálového majetku, pri ktorých nie je vybratím dane zrážkou (§ 43 ZDP) daň vysporiadaná sa nebudú zahrnovať do