dnes je 13.7.2020

Input:

Komentár k ZDP § 15 - Sadzba dane

12.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.1 Komentár k ZDP § 15 - Sadzba dane

Ing. Peter Horniaček


§ 15

Sadzba dane je, okrem § 15a, § 43 a 44, pre

a) fyzickú osobu

1. zo základu dane zisteného podľa § 4

1a. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane,

1b. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima,

2. 19 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 7,

3. 7 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. a),

4. 35 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 3 písm. b),

b) právnickú osobu

1. 21 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu,

2. 35 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 51e ods. 4,

3. 21 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 17f ods. 1 a 2.


Písm. a)

Od 1. 1. 2013 bola zavedená progresívna sadzba dane z príjmov fyzických osôb (§15 ZDP) – a to sadzba vo výške:

  • 19 % - použije sa na zdanenie základu dane, ktorý nepresiahne 176,8-násobok platného životného minima (ďalej len „ŽM”),

  • 25 % - sa použije na zdanie tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného ŽM (za zdaňovacie obdobie r. 2013 sumu 34 401,74 eura).


Za r. 2012 mal pán Miro Koš základ dane z príjmov vo výške 40 000 eur. Za rok 2012 z tohto základu dane zaplatil daň 7 600 eur.

Výpočet:

40 000 / 100 x 19 = 7 600 eur.

Za r. 2013 mal p. Koš rovnaký základ dane, tzn. 40 000 eur. Za rok 2013 z tohto základu dane zaplatí daň 7 935,89 eura.

Výpočet:

176,8-násobok platného ŽM = 176,8 x 194,58 = 34 401,74 eura.

Keďže základ dane p. Koša presahuje 176,8-násobok platného životného minima, pre zdanenie sa použijú 2 sadzby dane:

  • jedna časť základu dane vo výške 34 401,74 eura sa zdaní sadzbou dane 19 %,

  • druhá časť základu dane vo výške 5 598,26 eura (40 000 - 34 401,74 = 5 598,26) sa zdaní sadzbou dane 25 %.

34 401,74 / 100 x 19 = 6 536,3306

5 598,26 / 100 x 25 = 1 399,565

6 536,3306 + 1 399,565 = 7 935,8956

Daň po zaokrúhlení na celé eurocenty smerom nadol = 7 935,89 eura.

Rovnakým spôsobom sa tieto sadzby uplatňujú na príjem zo závislej činnosti, ktorý plynie zamestnancom za kalendárny mesiac. Ak zdaniteľná mzda zamestnanca presiahne sa kalendárny mesiac jednu dvanástinu 176,8-násoboku platného životného minima (v r. 2014, 2015 a 2016 to je suma 2 918,53 eura), z presahujúcej sumy zdaniteľnej mzdy sa vyberie preddavok na daň vo výške 25 %.


Pán Jaro Taraba dostal vo výplate za december 2012 celoročnú odmenu, pričom príjem bol vyplatený 15. januára 2013. Jeho zdaniteľná mzda predstavovala 3 886 eur. Z výplaty za december 2012 zamestnávateľ p. Tarabovi zrazil preddavok na daň vo výške 738,34 eura.

Výpočet preddavku na daň:

3 886 / 100 x 19 = 738,34

Pán Taraba dostal celoročnú odmenu aj za r. 2013, dostal ju vo výplate za december 2013, vyplatená mu bola v januári 2014 a jeho zdaniteľná mzda bola opäť 3 886 eura. Zamestnávateľ mu zrazil preddavok na daň vo výške799,49 eura.

Výpočet preddavku na daň:

1/12 zo 176,8-násoboku platného ŽM = 2 866,81 eura

Keďže zdaniteľná mzda p. Tarabu presiahla 1/12 zo 176,8-násobok platného životného minima, pri výpočte preddavku na daň sa použili 2 sadzby dane:

  • časť zdaniteľnej mzdy vo výške 2 866,81 eura sa zdanila sadzbou dane 19 % a

  • druhá časť zdaniteľnej mzdy vo výške 1 019,19 eura (3886 – 2866,81= 1019,19) sa zdanila sadzbou dane 25 %.

Výpočet:

2 866,81 / 100 x 19 = 544,6939

1 019,19 / 100 x 25 = 254,7975

Preddavok na daň = 544,6939 + 254,7975 = 799,4914 ~ 799,49 eura.


Okrem vyššie uvedených sadzieb dane sa pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb uplatňujú aj sadzby dane ustanovené v:

§ 15a ZDP – osobitná sadzba dane vo výške 5 %,

§ 43 ZDP – sadzba dane vyberanej zrážkou vo výške 19 %, resp. 35 %,

§ 44 ZDP – sadzba uplatňovaná pri zabezpečení dane vo výške 19 % alebo 35 %.

Od roku 2016 sa príjmy podľa § 7 ZDP zdaňujú ako súčasť samostatného základu dane, t. j. tie príjmy z kapitálového majetku, pri ktorých nie je vybratím dane zrážkou (§ 43 ZDP) daň vysporiadaná sa nebudú zahrnovať do celkového základu dane FO, ale sa budú ako osobitný základ dane zdaňovať sadzbou 19 % bez ohľadu na skutočnosť, či plynú daňovníkovi zo zdrojov na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí.

Písm. b)

S účinnosťou od 1. 1. 2017 sa sadzba dane z príjmov právnických osôb znižuje z doteraz platných 22 % na 21 %.