dnes je 30.5.2020

Input:

Komentár k ZDP § 16 - Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

3.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3 Komentár k ZDP § 16 - Zdroj príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

Ing. Peter Horniaček


§ 16

(1) Príjmom zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem

a) z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne,

b) zo závislej činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky alebo na palubách lietadiel alebo lodí, ktoré sú prevádzkované daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou,

c) zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti, zo stavebných a montážnych činností a projektov a podobných činností poskytovaných na území Slovenskej republiky, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne,

d) z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto osobám priamo alebo cez sprostredkujúcu osobu,

e) z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou a od stálych prevádzkarní daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorými sú

1. odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how),

2. odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu,

3. úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a z vkladov na vkladných knižkách, z vkladov peňažných prostriedkov na bežných účtoch a vkladových účtoch, z výnosov z majetku v podielovom fonde,74b) z príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia), z výnosov z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných poukážok, vkladových listov a z iných cenných papierov im na roveň postavených a z derivátov podľa osobitného predpisu,76) okrem výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok,

4. nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia hnuteľných vecí umiestnených na území Slovenskej republiky; hnuteľnou vecou umiestnenou na území Slovenskej republiky sú aj motorové vozidlá a ostatné dopravné zariadenia uvedené v prílohe č. 1 využívané daňovníkom podľa § 2 písm. d) alebo stálou prevádzkarňou daňovníka podľa § 2 písm. e) v medzinárodnej doprave,

5. príjmy z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo členského práva v družstve so sídlom na území Slovenskej republiky, ak tieto príjmy plynú daňovníkovi podľa § 2 písm. t), príjmy z prevodu hnuteľných vecí umiestnených na území Slovenskej republiky, z prevodu majetkových práv registrovaných na území Slovenskej republiky a z prevodu cenných papierov emitovaných daňovníkmi so sídlom na území Slovenskej republiky okrem príjmov z prevodu štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,

6. odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie,

7. výhry v lotériách a iných podobných hrách, výhry z reklamných súťaží a zo žrebovania, ceny z verejných súťaží a zo športových súťaží,

8. výživné, dôchodky, renty a podobné plnenia,

f) z prevodu, nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky,

g) z prevodu účasti alebo podielu na obchodnej spoločnosti alebo z prevodu členského práva v družstve so sídlom na území Slovenskej republiky okrem takýchto príjmov plynúcich daňovníkovi podľa § 2 písm. t) uvedených v odseku 1 písm. e) piatom bode,

h) z prevodu akcií, účastí alebo podielov na spoločnosti alebo z prevodu členského práva v družstve, ak táto spoločnosť alebo toto družstvo vlastní nehnuteľný majetok nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky, ktorého účtovná hodnota vyplývajúca z účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie predchádzajúce prevodu je viac ako 50 % hodnoty vlastného imania tejto spoločnosti alebo tohto družstva,

i) z rozdielu medzi vyššou hodnotou nepeňažného vkladu do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva so sídlom na území Slovenskej republiky započítanou na vklad spoločníka a hodnotou vkladaného majetku (§ 8 ods. 2) alebo hodnotou nepeňažného vkladu zistenou v účtovníctve [§ 17b ods. 1 písm. b)],

j) z peňažných plnení a nepeňažných plnení, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky organizačnú zložku alebo stálu prevádzkareň, ak sú tieto plnenia poskytnuté v súvislosti s aktivitami na území Slovenskej republiky.

(2) Stálou prevádzkarňou sa na účely tohto zákona rozumie trvalé miesto alebo zariadenie na výkon činností, ktorého prostredníctvom daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou vykonávajú úplne alebo sčasti svoju činnosť na území Slovenskej republiky, a to najmä miesto, z ktorého je činnosť daňovníka organizovaná, pobočka, kancelária, dielňa, pracovisko, miesto predaja, technické zariadenie alebo miesto prieskumu a ťažby prírodných zdrojov. Miesto alebo zariadenie na výkon činností je považované za trvalé, ak sa na výkon činnosti využíva sústavne alebo opakovane. Ak ide o jednorazovo vykonávanú činnosť, miesto alebo zariadenie, v ktorom je činnosť vykonávaná, sa považuje za trvalé, ak doba výkonu činnosti presiahne šesť mesiacov, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov. Stavenisko, miesto vykonávania stavebných projektov a montážnych projektov sa považuje za stálu prevádzkareň, len ak výkon činnosti na nich presiahne šesť mesiacov. Za činnosť vykonávanú prostredníctvom stálej prevádzkarne sa považuje aj činnosť vykonávaná na území Slovenskej republiky pri poskytovaní služieb daňovníkom alebo osobami pre neho pracujúcimi, ak doba výkonu tejto činnosti presiahne 183 dní, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach v akomkoľvek období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov. Stálou prevádzkarňou je aj osoba, ktorá koná v mene daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou a sústavne alebo opakovane prerokováva alebo uzatvára v jeho mene zmluvy na základe splnomocnenia. Osoba koná v mene daňovníka, ak koná na základe jeho pokynov, pričom daňovník výsledky jej činnosti kontroluje a nesie za ne podnikateľské riziko.

(3) Príjem dosahovaný v stálej prevádzkarni je aj príjem spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti, ktorí sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou a ktorý im plynie z účasti v týchto spoločnostiach a z úverov a pôžičiek poskytnutých týmto spoločnostiam. Na zabezpečenie dane z uvedených príjmov sa použije § 44 ods. 2.

(4) Príjem dosahovaný v stálej prevádzkarni je aj príjem členov európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorí sú daňovníkmi s obmedzenou daňovou povinnosťou, a ktorý im plynie z členstva v tomto zoskupení, ako aj z úverov a pôžičiek poskytnutých tomuto zoskupeniu. Na zabezpečenie dane z uvedených príjmov sa použije ustanovenie § 44 ods. 2.


Dňom 1. 1. 2014 nadobudli účinnosť zmeny a doplnky § 16 (novela ZDP realizovaná zákonom č. 463/2013 Z. z.), ktoré sa týkajú:

 • príjmu daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou - ods. 1 písm. c),

 • zdroja príjmu pri prevode účasti alebo obchodného podielu na spoločnosti so sídlom na území SR – ods. 1 písm. e) a g),

 • zdroja príjmu pri prevode štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok – ods. 1 písm. e) piaty bod,

 • zdroja príjmu pri predaji účasti na obchodnej spoločnosti so sídlom mimo územia SR – ods. 1 písm. h) a i),

 • definície stálej prevádzkarne – ods. 2.

Odsek 1

Znenie ods. 1 písm. c) bolo s účinnosťou od 1. 1. 2014 zmenené. Podľa tohto novelizovaného ustanovenia platí, že príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (ďalej len „daňovník s ODP“), ktorý mu plynie:

 • z poskytovania služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva,

 • z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti,

 • zo stavebných a montážnych činností a projektov a

 • podobných činností,

je považovaný za príjem zo zdrojov na území SR – a to aj vtedy, keď uvedené služby a činnosti nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne tohto daňovníka (teda aj vtedy, ak tento daňovník službu alebo činnosť poskytne mimo územia SR). Platí to však, samozrejme, len vtedy, ak predmetný príjem plynie od:

 • daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou (ďalej len „daňovník s NDP“) a

 • stálych prevádzkarní daňovníkov s ODP.

Praktická aplikácia tohto ustanovenia sa bude vzťahovať voči daňovníkom zo štátov, s ktorými SR nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (ZZDZ). V prípade štátov, s ktorými má SR uzatvorenú ZZDZ sa postupuje podľa pravidla, že právo na zdanenie má štát, kde bola služba vykonaná.


Keďže s účinnosťou od 1. 1. 2014 sa z § 43 ods. 2 ZDP vypustilo písm. c), príjmy za poskytovanie služieb vymedzené v § 16 ods. 1 písm. c) ZDP sa v roku 2014 nezdaňovali zrážkovou daňou, ale platiteľ dane bol povinný vykonať zabezpečenie dane podľa § 44 ZDP. V roku 2014 zdrojovosť a zdaniteľnosť príjmov daňovníkov s ODP zo služieb podľa § 16 ods. 1 písm. c) ZDP nebola podmienená ich poskytovaním na území SR.

S účinnosťou od 1. 1. 2015 bolo opätovne do § 43 ods. 2 ZDP vložené písm. c) z § 16 ods. 1 ZDP, a teda z týchto zdaniteľných príjmov daňovníka s ODP vyplatených po 31. 12. 2014 sa daň vyberá zrážkou, ktorú vykoná platiteľ dane. Vykonaním zrážky je daňová povinnosť vysporiadaná. Zdrojovosť a zdaniteľnosť príjmov daňovníkov s ODP zo služieb podľa § 16