dnes je 29.3.2023

Input:

Komentár k ZP § 251 - § 256 Prechodné a záverečné ustanovenia

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1.1 Komentár k ZP § 251 - § 256 Prechodné a záverečné ustanovenia

JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., JUDr. Katarína Liebscherová

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia


§ 251

(1) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. aprílom 2002, ak nie je ďalej ustanovené inak. Nároky, ktoré z nich vznikli, a právne úkony urobené pred 1. aprílom 2002 sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

(2) Úprava náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity (§ 201 ods. 1) a úprava náhrady nákladov na výživu pozostalých (§ 207) sa uskutoční aj u zamestnancov a pozostalých, ktorým náhrada patrila do 31. marca 2002; to platí aj pre náhrady, o ktorých bolo do 31. marca 2002 právoplatne rozhodnuté alebo ktorých výška bola