dnes je 21.9.2020

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

15.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.2 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners

§ 117 – znenie účinné do 31.12.2018

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ustanovenie § 108 ods. 2 sa použije rovnako.

(2) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 EUR za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

(3) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

(4) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak; § 24 sa nepoužije.


§ 117 ods. 1

Komentované ustanovenie zakotvuje právny rámec, ktorý upravuje zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Podobný postup bol vymedzený v predchádzajúcom zákone, konkrétne v rámci ustanovenia § 9 ods. 9 predchádzajúceho zákona.

Ústredným a najhlavnejším pravidlom pri zákazkách s nízkou hodnotou je efektívne vynakladanie verejných prostriedkov s poukazom na vyvážený pomer medzi kvalitou a cenou.

Ustanovenie § 5 ods. 4 ZVO opisuje zákazky, ktorých hodnota je nižšia ako podlimitná zákazka, a preto sa na nich uplatňuje zjednodušený proces, t. z. zákazky s nízkou hodnotou. Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený pre podlimitné zákazky v § 5 ods. 3 ZVO v priebehu kalendárneho roku alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

V súvislosti s komentovaným ustanovením je relevantná nasledujúca prehľadová tabuľka (Všeobecné metodické usmernenie ÚVO 4-2018):

Zákazka s nízkou hodnotouVerejný obstarávateľ 
BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 
 PHZ Postup 
Tovar (okrem potravín)Služba Stavebné práce ˂ 15 000 eur  § 117 ZVO 
INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 
 PHZ Postup 
Tovar (okrem potravín)Služba ˂ 50 000 eur  § 117 ZVO 
Stavebné práce ˂ 150 000 eur  
POTRAVINY 
 PHZ Postup 
Potraviny ˂ 200 000 eur  § 117 ZVO 
SLUŽBA uvedená v prílohe č. 1 ZVO 
 PHZ Postup 
Služba uvedená v prílohe č. 1 zákona ˂ 200 000 eur  § 117 ZVO 

Príloha č. 1 zákona obsahuje zoznam služieb, spolu s kódom CPV, ktoré sa zaraďujú medzi sociálne služby a iné osobitné služby.

Zakotvuje sa postup pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, kedy môže verejný obstarávateľ vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre špecifické subjekty:

a) registrovaný sociálny podnik,

b) fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo

c) chránené dielne alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.


Registrovaný sociálny podnik je v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch definovaný ako sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku. Na to, aby bol subjekt sociálnej ekonomiky považovaný za sociálny podnik musí spĺňať v zmysle zákona č. 112/2018 Z. z. nasledovné podmienky:

a) vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť,

b) ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,

c) v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,

d) ktorý, ak:

1. zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa podľa písmena b),

2. časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ podľa písmena b),

e) ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.

Pojem chránená dielňa a chránené pracovisko sú definované v rámci ustanovenia § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, podľa ktorého sú to pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím. Za chránenú dielňu sa na účely tohto zákona považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím. Za chránené pracovisko sa na účely tohto zákona považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť. Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím.

V zmysle § 2 ods. 5 zákona č. 112/2018 Z. z. sa na účely tohto zákona pojem osoba so zdravotným postihnutím zaraďuje pod širší pojem tzv. zraniteľná osoba. Zároveň zákon č. 112/2018 Z. z. stanovuje aj pojem znevýhodnená osoba v rámci ustanovenia § 2 ods. 6.


§ 117 ods. 2

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5.000,- EUR za obdobie kalendárneho štvrťroka v lehote 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.

Súhrnná správa obsahuje každú takúto realizovanú zákazku spolu s uvedením hodnoty zákazky, predmetu zákazky a identifikácie dodávateľa (úspešného uchádzača/záujemcu). Komentované ustanovenie upravuje obsahové náležitosti správy iba demonštratívne a verejný obstarávateľ si môže stanoviť ďalšie informácie, ktoré bude súhrnná správa zahŕňať, ako napr. označenie služby, tovaru alebo stavebných prác kódom podľa CPV.


Úrad v rámci metodického usmernenia č. 10331-5000/2016 zo dňa 20. 6. 2016 odporúča verejným obstarávateľom a obstarávateľom podrobne špecifikovať pravidlá, ktoré budú uplatňovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou, napr. vo svojich interných predpisoch alebo riadiacich aktoch (smernice, odporúčania, pokyny). Pri úprave pravidiel zadávania zákaziek s nízkou hodnotou je vhodné okrem zásad stanovených zákonom zohľadniť aj predpokladanú hodnotu zákazky. Pri zákazke, ktorej predpokladaná hodnota sa pohybuje v spodnej hranici finančného limitu pre daný typ zákazky, je vhodné zohľadniť aj vedľajšie náklady, ktoré by pri nastavení príliš formalizovaných pravidiel mohli viesť k predraženiu zákazky. Naopak, ak ide o zákazku s vyššou predpokladanou hodnotou, je vhodné, aby verejný obstarávateľ prijal aspoň elementárne pravidlá zadávania s prihliadnutím na princípy verejného obstarávania.


Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty, ktoré sú obsiahnuté v § 6 ods. 1 ZVO, sú jedným z najdôležitejších ustanovení zákona. Správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky a koncesie je jedným z najdôležitejších krokov vo verejnom obstarávaní. Od správneho určenia predpokladanej hodnoty zákazky je závislý celý nasledujúci postup, ktorý sa bude v rámci verejného obstarávania uplatňovať. Nesprávne určenie predpokladanej hodnoty zákazky a koncesie môže mať za následok zvolenie nesprávneho postupu zadávania zákazky a koncesie a následne aj riziko verejného obstarávateľa a obstarávateľa, že mu bude uložená pokuta za správny delikt.

Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty v plánovacej etape procesu verejného obstarávania, pričom podmienkou je, že predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z predošlých skúseností verejného obstarávateľa a obstarávateľa alebo na údajoch získaných prieskumom trhu v čase pred samotným odoslaním oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo v čase začatia postupu zadávania zákazky, ak sa publikácia oznámenia nevyžaduje.


Verejný obstarávateľ si v rámci internej smernice stanovil, že potraviny, ktoré nedosahujú finančný limit nad 50.000,- EUR bez DPH, bude obstarávať prostredníctvom elektronického trhoviska. Je takýto postup správny?

Zákon v zmysle ustanovenia § 117 ZVO a ani v rámci iného ustanovenia zákona neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ dodržať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Postup verejného obstarávateľa by mal reflektovať princíp hospodárnosti a efektívnosti, a teda vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Verejný obstarávateľ má k dispozícii možnosť upraviť prostredníctvom vnútorných predpisov (napr. v smerniciach alebo iných riadiacich aktoch) vlastné pravidlá zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, a tým pádom si môže zvoliť aj použitie systému EKS.


§ 117 ods. 3 a 4

Zákon nevyžaduje písomnú formu zmluvy pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Výnimkou z požiadavky na formu zmluvy sú zmluvy, pri ktorých to vyžadujú osobitné predpisy, príp. vnútorné predpisy verejného obstarávateľa.

Napriek absencii podrobnejších pravidiel postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, zákon ustanovuje pravidlo, podľa ktorého je verejný obstarávateľ povinný evidovať všetky doklady a dokumenty v súvislosti s týmito zákazkami a uchovávať ich 5 rokov od uzavretia zmluvy (či už ide o písomnú zmluvu alebo ústne dohodnutú zmluvu).

Výnimku z päťročnej lehoty zaviedla novela ZVO účinná od 1. 6. 2017 (zákon 93/2017) doplnením odkazu 46a na ustanovenie § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z., ktorý okrem iného upravuje povinnosť prijímateľa, v tomto prípade verejného obstarávateľa, archivovať kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu do 31. 12. 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. 12. 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom. V prípade, že sa na konkrétne verejné obstarávanie vzťahuje predmetné ustanovenie zákona č. 292/2014 Z. z., dochádza automaticky k predĺženiu lehoty na archiváciu dokumentácie k verejnému obstarávaniu. Účelom predĺženia lehoty v takýchto prípadoch je zabezpečenie výkonu kontroly a auditu vo vzťahu k zákazkám financovaným z fondov EÚ aj po uplynutí všeobecnej päťročnej lehoty na archiváciu podľa ZVO.

Nakoľko sa pri zákazkách s nízkou hodnotou nezasiela oznámenie o výsledku a nevypracúva sa správa o výsledku verejného obstarávania, neaplikuje sa na tieto zákazky ustanovenie § 24 ZVO týkajúce sa dokumentácie vo verejnom obstarávaní.


Nie je možné podanie námietok voči postupu verejného obstarávateľa pri zákazkách s nízkou hodnotou, príp. proti výsledku tohto procesu. Na tento postup sa vzťahuje vnútorná kontrola realizovaná orgánom vnútornej kontroly verejného obstarávateľa alebo kontrola vykonávaná Úradom po uzatvorení zmluvy, tzv. kontrola o preskúmanie úkonov kontrolovaného v zmysle § 169 ZVO (na základe podnetu Úradu, podnetu orgánu štátnej správy alebo podnetu inej osoby v zmysle § 169 ods. 3 ZVO).


Vzhľadom na časté využívanie prieskumu trhu a priameho oslovenia dodávateľov sa zmluva realizuje na základe jednotlivých objednávok a za týmto účelom nie je napr. pri každej objednávke samostatne uzatvorená zmluva.

§ 117 – znenie účinné od 1.1.2019

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

(1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov za účelom zadania zákazky je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.

(2) Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 20, § 24§ 25 ods. 3.

(3) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2.

(4) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 až 111, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu.

(5) Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 týmto nie je dotknuté.

(6) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. To neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami8).

(7) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

(8) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak.


§ 117

Novelou účinnou od 1.1.2019 došlo navrhuje upresneniu právnej úpravy zadávania zákaziek s nízkou hodnotou v rámci nového znenia 117 ZVO. Zmena úpravy zákaziek s nízkou hodnotou vyplynula z aplikačnej praxe.

Nová úprava aj s ohľadom na doterajšiu úpravu § 117 nestanovuje podrobný postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou. Výber spôsobu ako dosiahnuť hospodárnosť a aké priority si nastaviť je ponechaný na verejnom obstarávateľovi.

Komentované ustanovenie verejným obstarávateľom nediktuje koľko hospodárskych subjektov má byť oslovených, koľko ponúk má byť predložených a pod. Zákonodarca zvolil podobný prístup ako pri úprave priamych rokovacích konaní, v rámci ktorej sa vynucuje povinnosť dodržiavania princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie vo vzťahu k hospodárskym subjektom, ktoré verejný obstarávateľ osloví za účelom predloženia ponúk.

V súvislosti s komentovaným ustanovením je relevantná nasledujúca prehľadová tabuľka:


Novelou č. 345/2018 Z.z. účinnou od 1.1.2019 sa do zákona zaviedol nový druh zákaziek, a to zákazky ”malého rozsahu“. Zákazky malého rozsahu sú upravené v rámci výnimiek zo zákona, a to v rámci ustanovenia § 1 ods. 14 ZVO.

Zákon výslovne neupravuje inštitút „zákaziek malého rozsahu”, vo všeobecnosti však platí, že zákazky s hodnotami do 5.000,- Eur nespadajú do pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ môže zvážiť či verejné obstarávanie uskutoční.

Výnimka podľa § 1 ods. 14 ZVO sa vzťahuje na zadávanie zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5.000,- Eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Ak teda predpokladaná hodnota zákazky/zákaziek, ktoré sa zadávajú v priebehu kalendárneho roka, resp. počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, je kumulatívne nižšia ako 5.000,- Eur, verejný obstarávateľ môže uplatniť výnimku z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní. Výnimka sa nevzťahuje na opakované zadávanie zákaziek na rovnaký predmet zákazky, ak by celková predpokladaná hodnota za tieto zákazky bola rovnaká alebo vyššia ako 5.000,- Eur.


Verejný obstarávateľ, ktorý na základe spracovaného plánu verejného obstarávania na rok 2019 zistí, že na jeden kalendárny rok potrebuje napríklad kancelársky nábytok, ktorého predpokladaná hodnota je 15.000,- Eur. Verejný obstarávateľ bude pri zadávaní zákazky postupovať podľa § 117 ZVO – zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou. Uplatnenie výnimky podľa § 1 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní v tomto prípade neprichádza do úvahy (zákazka nad 5.000,- Eur).

§ 117 ods. 1 a 7

V rámci odseku 1 sa upravuje previazanie so základnými princípmi verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ je pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou obdobne ako aj pri iných druhoch zákaziek v každom prípade povinný postupovať tak, aby dochádzalo k účelnému a hospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov.

Povinnosť vynakladať finančné prostriedky účelné a hospodárne nepredstavuje hľadanie výlučne najnižšej ceny, ale snahu o to, aby sa za vynaložené náklady a úsilie dosiahol prinajmenšom primeraný a podľa možností čo najlepší výsledok, a to s ohľadom na kvalitu plnenia, reálne potreby verejného obstarávateľa, sociálne alebo environmentálne hľadiská a ďalšie faktory.

Podľa novej úpravy § 117 v odseku 1 by nemalo dochádzať ku kúpe, resp. objednávaniu služieb a stavebných prác, ktoré sa bezdôvodne vymykajú rámcu bežných trhových podmienok v danom čase, a teda sú napr. neprimerane predražené, alebo o zastarané technické riešenie, prípadne naopak, ide o riešenie, ktoré nie je v danom prípade adekvátne.

Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Zároveň však podľa ods. 7 sa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.

V súlade s princípom