Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Lízing vo verejnej správe

7.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Lízing je jedným zo spôsobov obstarania majetku s využitím cudzích zdrojov, ktorý sa s obľubou využíva v podnikateľskej sfére, ale jeho použitie je možné aj vo verejnej správe. Základnou črtou lízingu je nájom, pričom lízingový nájomca platí prenajímateľovi lízingové splátky podľa splátkového kalendára v dohodnutých časových termínoch. Predmet lízingovej zmluvy je v priebehu trvania lízingového vzťahu vo vlastníctve prenajímateľa. Podľa ukončenia lízingu sa v aplikačnej praxi využíva buď operatívny lízing alebo finančný lízing.

Operatívnym lízingom sa rozumie prenájom, po ukončení ktorého sa prenajatá vec vracia späť prenajímateľovi, pričom nedochádza k zmene vlastníka. Obdobie prenajímania je kratšie ako predpokladaná doba životnosti prenajatej veci. Použitie prostriedkov štátneho rozpočtu na obstaranie majetku formou operatívneho lízingu rozpočtové pravidlá VS neupravujú a tým aj neumožňujú jeho aplikáciu, t. j. takýto účel použitia prostriedkov štátneho rozpočtu nie je ustanovený. V prípade ostatných druhov verejných prostriedkov je rozhodujúca legislatívna úprava použitia operatívneho lízingu v jednotlivých osobitných zákonoch (v prípade, ak je v osobitnom zákone zákaz použitia operatívneho lízingu na obstaranie majetku z verejných prostriedkov, nie je možné majetok týmto spôsobom obstarávať).

Finančným lízingom sa rozumie obstaranie majetku na základe nájomnej zmluvy s dohodnutým právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu tohto majetku.

Finančný lízing je teda prenájom, po ukončení ktorého, po zaplatení poslednej splátky a kúpnej ceny, dochádza k prevodu vlastníckeho práva z prenajímateľa na nájomcu a to na základe zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci.

Finančný lízing vo VS

Subjekty verejnej správy definujú rozpočtové pravidlá VS v ustanoveniach § 3. Tak ako v podnikateľskej sfére je obľúbenou formou obstarania majetku finančný lízing, sú zrejmé snahy použiť túto formu obstarávania majetku aj vo verejnej správe - predovšetkým pri prostriedkoch štátneho rozpočtu.

V ustanovení § 19 ods. 1 rozpočtových pravidiel VS je upravené nadobúdanie majetku formou finančného lízingu vo verejnej správe, podľa ktorého prostriedky štátneho rozpočtu nemožno použiť na úhradu nájomného podľa zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci (§ 489 až § 496 Obchodného zákonníka) okrem úhrady tohto nájomného z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.

Uvedené obmedzenie sa zaviedlo preto, že subjekty verejnej správy pri zabezpečovaní zverených úloh a pri svojom hospodárení nakladajú s verejnými prostriedkami vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu a nie so súkromnými zdrojmi. Pretože sa z verejných prostriedkov a to hlavne z prostriedkov štátneho rozpočtu týmto spôsobom obstarávali predovšetkým automobily a takáto forma obstarávania automobilov z prostriedkov štátneho rozpočtu je nehospodárna, tak sa zákonným spôsobom obmedzuje. Prostriedky štátneho rozpočtu ale nemožno použiť na úhradu nájomného podľa zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci (§ 489 až § 496 Obchodného zákonníka) v takomto alebo obdobnom prípade (automobily a iný majetok) okrem úhrady tohto nájomného z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (spolufinancovanie). Z uvedeného vyplýva, že jedine v prípade obstarávania

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: