dnes je 17.1.2021

Input:

Metodické usmernenie č. MF/007793/2020-352 o účtovaní položiek štátnozamestnaneckého platu v zmysle novely zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnej od 1.1.2020

21.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.41 Metodické usmernenie č. MF/007793/2020-352 o účtovaní položiek štátnozamestnaneckého platu v zmysle novely zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnej od 1.1.2020

Miisterstvo financií SR

Rozpočtové organizácie štátu, príspevkové organizácie štátu, štátne fondy, obce (vrátane ich rozpočtových a príspevkových organizácií) a vyššie územné celky (vrátane ich rozpočtových a príspevkových organizácií) vedú účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na základe Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Opatrenie”).

Od 1. januára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej „zákon o štátnej službe”). Novelou bolo zo zákona o štátnej službe vypustené ustanovenie § 143 o príplatku k náhrade príjmu pri dočasnej práceneschopnosti štátneho zamestnanca, a bol vložený nový, obsahovo identický § 150a.

Zároveň bolo zmenené ustanovenie § 124 zákona o štátnej službe, ktoré vymenúva zložky platu štátneho zamestnanca. V znení platnom do 31.12.2019 bol podľa § 124 písm. h) súčas ťou platu štátneho zamestnanca aj príplatok k náhrade príjmu pri pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca. V znení zákona o štátnej službe s účinnosťou od 1.1.2020 je ustanovenie § 124 písm. h) vypustené, a náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti štátneho zamestnanca už nie je zložkou platu štátneho zamestnanca.

Podľa § 124 zákona o štátnej službe plat štátneho zamestnanca tvorí :

a) funkčný plat,

b) plat za štátnu službu nadčas,

c) plat za neaktívnu časť služobnej pohotovosti v mieste vykonávania štátnej služby,

d) príplatok za štátnu službu v noci,

e) príplatok za štátnu službu v sobotu a v nedeľu,

f) príplatok za štátnu službu vo sviatok,

g) odmena.

Okrem uvedených zložiek platu štátnemu zamestnancovi patrí za podmienok uvedených v zákone o štátnej službe aj:

a) náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti mimo miesta vykonávania štátnej služby,

b) náhrada za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie,

c) náhrada za sťažené životné podmienky.

Podľa § 126 zákona o štátnej službe funkčný plat štátneho zamestnanca tvorí mesačne súčet tarifného platu a

a)príplatku za riadenie,

b) príplatku za zastupovanie,

c) osobného príplatku,

d) príplatku za zmennosť,

e) príplatku za štátnu službu v krízovej oblasti,

f) platovej kompenzácie za sťažené vykonávanie štátnej služby,

g) príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a príplatku za starostlivosť o služobné motorové vozidlo,

h) príplatku za výkon činnosti mentora,

i) doplatku podľa 6 zákona o štátnej službe,

j) vyrovnania podľa § 185 ods. 3 zákona o štátnej službe,

k) rozdielu podľa § 186 ods. 2 zákona o štátnej službe.

Štátny zamestnanec má nárok za podmienok stanovených zákonom o štátnej službe na osobný plat podľa § 129 zákona

o štátnej službe.

Všetky vyššie uvedené zložky platu štátneho zamestnanca, príplatky a náhrady sa v súlade s § 59 Opatrenia účtujú na ťarchu účtu 521 – Mzdové náklady a v prospech účtu