Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nárok na odchodné a odstupné podľa Zákonníka práce v roku 2018

8.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1: Zamestnanec má priznanú invaliditu od 40-70%, ak s ním zamestnávateľ skončí pracovný pomer zo zdravotných dôvodov, má zamestnanec nárok na odstupné?

Odpoveď č. 1: Pre danie výpovede zamestnávateľ musí mať daný výpovedný dôvod, ktorým ale nie je invalidita zamestnanca. Ak by zamestnávateľ chcel použiť výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce, musela by byť splnená podmienka, že zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu (pracovný pomer možno z tohto dôvodu skončiť aj dohodou). Podľa § 76 Zákonníka práce zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo b) ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné. V dohode o skončení pracovného pomeru musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce. Ak by sa pracovný pomer skončil dohodou z dôvodu invalidity zamestnanca, zamestnanec by nemal zákonný nárok na odstupné.

Otázka č. 2: Za akých podmienok môžeme poskytovať zvýšené odstupné?

Odpoveď č. 2: Konkrétna výška odstupného alebo odchodného a podmienky jeho poskytovania môžu byť dohodnuté v kolektívnej zmluve, vnútornom predpise zamestnávateľa, v pracovnej zmluve alebo vo výpovedi či dohode o skončení pracovného pomeru z organizačných, zdravotných alebo iných dôvodov. V kolektívnej zmluve je možné stanoviť vlastné kritériá pre vyplácanie zvýšeného odstupného alebo odchodného, horná hranica pre výšku odstupného nie je stanovená. Odstupné je určitá satisfakcia za stratu práce a vzniknuté sociálne riziko.

Otázka č. 3: Platia sa z odstupného odvody?

Odpoveď č. 3: Z hľadiska platenia odvodov je odstupné súčasťou vymeriavacieho základu pre poistné.

Otázka č. 4: Je možný súbeh odstupného a odchodného?

Odpoveď č. 4: Nárok na odstupné patrí aj zamestnancovi, ktorý je poberateľom dôchodku, ak končí pracovný pomer z organizačných dôvodov alebo zdravotných. Je teda možný súbeh odstupného a odchodného.

Otázka č. 5: V dohode o skončení pracovného pomeru nie je uvedený organizačný dôvod, mám

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: