dnes je 27.10.2020

Input:

Neplatené voľno zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce v roku 2018

12.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.07.1.2 Neplatené voľno zamestnanca z pohľadu Zákonníka práce v roku 2018

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, zamestnávateľ je povinný podľa § 47 ZP prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou a pracovnou zmluvou. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak zamestnávateľ neplní svoju základnú povinnosť a neprideľuje zamestnancovi prácu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa.

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prechodný nedostatok spôsobený poruchou na strojovom zariadení, v dodávke surovín alebo pohonnej sily, chybnými pracovnými podkladmi alebo inými podobnými prevádzkovými príčinami (prestoj) alebo pre iné prekážky na strane zamestnávateľa  a nebol po dohode preradený na inú prácu, patrí mu náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Zamestnávateľ nemôže zamestnancovi nariadiť neplatené voľno, teda voľno bez náhrady mzdy, ale môže ho so zamestnancom dohodnúť. Zákonník práce neobmedzuje dobu trvania dohodnutého neplateného voľna.

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme. Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak ZP, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak. Prekážky v práci sú založené na povinnosti poskytnúť zamestnancovi voľno bez náhrady mzdy, ak právny predpis nestanovuje povinnosť poskytnúť náhradu mzdy.

Podľa § 141 ZP zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z  dôvodov a v rozsahu stanovenom v Zákonníku práce pri prekážkach v práci na strane zamestnanca. Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi pracovné voľno z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy podľa ustanovení ZP. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Ak zamestnanec čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy (neplatené voľno) jeden a viac dní, za toto obdobie sa mu prerušuje povinné sociálne poistenie a na účely zdravotného poistenia sa za zamestnanca nepovažuje.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci popri pracovnom voľne s náhradou mzdy pracovné voľno bez náhrady mzdy z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení, ďalšie pracovné voľno nad rámec pracovného voľna s náhradou mzdy bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b) svadba, pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca,

c) nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy, pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak nemohol zamestnanec dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným spôsobom,

d) presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie, pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac na dva dni,

e) vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru, pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby,

f) zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho účasti na štrajku v súvislosti s uplatnením