dnes je 8.8.2020

Input:

Nové pravidlá pri tvorbe daňovo uznaných opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam

10.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.69 Nové pravidlá pri tvorbe daňovo uznaných opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam

Ing. Michaela Vidová

Tvorbu daňovo uznaných opravných položiek upravuje § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. K pohľadávkam je možné v súlade s § 20 ods. 14 ZDP tvoriť daňovo uznané opravné položky, ak pohľadávka spĺňa nasledovné podmienky:

- ide o vlastnú pohľadávku – k pohľadávke nadobudnutej postúpením nie je možné tvoriť opravnú položku s výnimkou situácie, ak ide o pohľadávku voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a pohľadávku voči dlžníkom, ktorým bol súdom určený splátkový kalendár,

- ide o nepremlčanú pohľadávku – do 31. 12. 2019 bolo možné tvoriť daňovo uznanú opravnú položku za podmienky, že bola účtovne vytvorená do dňa premlčania pohľadávky,

- existuje riziko, že dlžník pohľadávku úplne alebo čiastočne neuhradí,

- pohľadávka bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov – v prípade subjektov verejnej správy ide o pohľadávky z podnikateľskej (vedľajšej) činnosti a pohľadávky z hlavnej činnosti, ktoré sa v súlade s § 12 ods. 2 a v nadväznosti na § 13 ZDP zahŕňajú do základu dane. Pohľadávky, ktoré daňovníkovi vznikajú v rámci hlavnej (nezdaňovanej) činnosti a sú podľa § 13 oslobodené od dane, sa nezahŕňajú do základu dane a je pri nich potrebné aplikovať § 21 ods. 1 písm. j) ZDP.

Ak pohľadávka spĺňa vyššie uvedené kritériá, daňovník má možnosť tvoriť daňovo uznanú opravnú položku na základe splnenia časového testu, ktorý sa odvíja od doby, ktorá uplynula od doby splatnosti pohľadávky, a to do výšky 20 % (po 360 dňoch od splatnosti), do výšky 50 % (po 720 dňoch od splatnosti) a do výšky 100 % (po 1 080 dňoch od splatnosti) menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej nesplatenej časti bez príslušenstva.

Zákonom č. 301/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2020 bola sa na účely ZDP doplnená do § 20 ods. 3 ZDP definícia nepremlčanosti pohľadávky. Vzhľadom na praktické problémy pri uplatnení daňového výdavku pri odpise pohľadávky, resp. pri tvorbe opravnej položky k pohľadávke sa zaviedlo pravidlo, podľa ktorého sa posudzuje nepremlčanosť nie ku dňu tvorby opravnej položky alebo ku dňu odpisu, alebo postúpenia pohľadávky, ale k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, v ktorom dochádza k tvorbe opravnej položky, postúpeniu pohľadávky alebo odpisu pohľadávky. Pohľadávka sa v tomto prípade považuje za nepremlčanú, ak v príslušnom zdaňovacom období bola aspoň 1 kalendárny deň nepremlčaná. Možnosť tvorby daňovo uznanej opravnej položky k pohľadávke na základe doplnenia definície nepremlčanosti je možné najskôr použiť v zdaňovacom období začínajúcom od 1. 1. 2020.

Ďalšia zmena v tvorbe daňovo uznanej opravnej položky súvisí so zavedením statusu mikrodaňovníka do ZDP, t. j. daňovníka, ktorého celkového príjmy (výnosy) za príslušné zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu do 49 790,- eur. Takýto daňovník má možnosť najskôr v zdaňovacom období, ktoré začína od 1. 1. 2021, rozhodnúť sa uplatňovať zahrnovanie tvorby opravnej položky k pohľadávkam do základu dane v