dnes je 25.1.2021

Input:

Nové pravidlá uplatňovania daňového bonusu

11.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.187 Nové pravidlá uplatňovania daňového bonusu

Ing. Michaela Vidová

V súlade s § 33 súčasne platného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom a to vo výške:

a) 22,72 € mesačne alebo

b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.

Podľa § 52zd ods. 7 ZDP daňový bonus podľa § 33 sa zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšuje suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Suma minimálnej mzdy za príslušný kalendárny rok sa oznamuje v Zbierke zákonov SR a to prostredníctvom zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, pričom suma minimálnej mzdy je ustanovená na základe nariadenia vlády SR.

Novelou ZDP schválenou Národnou radou SR dňa 2. 12. 2020 došlo k rozšíreniu vekového pásma pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa, a to konkrétne na deti vo veku od 6 do 15 rokov, na ktoré sa zároveň umožňuje uplatniť daňový bonus vo vyššej výške nasledovne:

- 1,7-násobok základnej výšky daňového bonusu – s účinnosťou od 1. 7. 2021 sa toto zvýšenie možnosti uplatnenia daňového bonusu uplatňuje pri splnení ostatných ZDP vymedzených podmienok za kalendárne mesiace júl 2021 až december 2021,

- 1,85-násobok základnej výšky daňového bonusu – s účinnosťou od 1. 1. 2022 sa toto zvýšenie bude uplatňovať na daňový bonus na vyživované dieťa počnúc mesiacom január 2022.

S účinnosťou od 1. 7. 2021 sa bude daňový bonus na vyživované dieťa uplatňovať v 3 vekových pásmach nasledovne:

- deti od 0 do 6 rokov – dvojnásobok základnej výšky daňového bonusu – poslednýkrát je možno uplatniť daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov,

- deti od 6 do 15 rokov – 1,7-násobok (od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021) a 1,85-násobok (od 1. 1. 2022) základnej výšky daňového bonusu - poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov,

- deti od 15 najviac do 25 rokov – základná výška daňového bonusu.

Prehľad výšky daňového bonusu na vyživované deti 
vek vyživovaného dieťaťa 2020 2021 2022** 
  1. 1.1. – 30.6.
 
1.7. – 31.12. 
do 6 rokov  2-násobok ZV45,44 €  2-násobok ZV46,44  2-násobok ZV46,44  2-násobok ZV