Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. júna 2017

1.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.3.3 Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1. júna 2017

Mgr. Tomáš Šlachta

Zákon 93/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol schválený dňa 29.03.2017. Týmto zákonom bol zároveň novelizovaný zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).

Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní sa dajú začleniť do troch oblastí:

1. Zvýšenie finančných limitov pre zákazky s nízkou hodnotou

Horná hranica finančného limitu zákazky s nízkou hodnotou sa pri tovare (okrem potravín), službách a stavebných prácach bežne dostupných na trhu posúva z 5 000 EUR na 15 000 EUR, a pri tovare (okrem potravín) a službách nie bežne dostupných na trhu z 20 000 EUR na 50 000 EUR. Pri stavebných prácach nie bežne dostupných na trhu sa hranica zákaziek s nízkou hodnotou, stanovená doteraz na 70 000 EUR posúva na 150 000 EUR. Ide teda o výrazné zvýšenie finančného limitu pri zákazkách s nízkou hodnotou, ktoré bude mať za následok masívne zvýšenie podielu zákaziek s nízkou hodnotou na úkor podlimitných zákaziek. Táto zmena bude zároveň znamenať vypadnutie značnej časti zákaziek spod povinného používania elektronického trhoviska.

Podlimitná civilná zákazkaVerejný obstarávateľ 
BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 
Typ zákazky PHZ do 31.05.2017 PHZ od 01.06.2017 
Tovar (okrem potravín)
Služba
Stavebné práce
 
≥ 5 000 eur
< 135 000 eur
< 209 000 eur  
≥ 15 000 eur
< 135 000 eur
< 209 000 eur  
INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 
Tovar (okrem potravín)
Služba
 
≥ 20 000 eur
< 135 000 eur
< 209 000 eur  
≥ 50 000 eur
< 135 000 eur
< 209 000 eur  
Stavebné práce ≥ 70 000 eur
< 5 225 000 eur  
≥ 150 000 eur
< 5 225 000 eur  
POTRAVINY 
Potraviny ≥ 40 000 eur
< 135 000 eur
< 209 000 eur  
≥ 40 000 eur
< 135 000 eur
< 209 000 eur  
SLUŽBA uvedená v prílohe č. 1 zákona 
Služba uvedenáv prílohe č. 1 zákona o verejnom obstarávaní ≥ 200 000 eur
< 750 000 eur  
≥ 200 000 eur
< 750 000 eur  

Tieto zvýšené finančné limity sa vzťahujú len na verejného obstarávateľa. Znamená to, že finančné limity pre osobu podľa § 8 ZVO - zákona o verejnom obstarávaní (dotovaný verejný obstarávateľ) zostávajú bezo zmeny.

2. Evidovanie dokumentácie z verejného obstarávania

Doterajšia povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov evidovať kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania a uchovávať ju po dobu päť rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania bola špecificky modifikovaná pri zákazkách financovaných z finančných prostriedkov EÚ. Pri týchto zákazkách sa musí kompletná dokumentácia z verejného obstarávania uchovávať v origináli do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31. decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom finančných prostriedkov (verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom). Táto povinnosť sa týka všetkých zákaziek, financovaných z finančných prostriedkov EÚ z hľadiska limitu, teda tak nadlimitných, ako aj podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou.

3. Zmeny týkajúce sa rady Úradu pre verejné obstarávanie

Prvá zmena sa týka vylúčenia člena rady Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len “rady“) v prípade, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti alebo ak sa v tej istej veci zúčastnil na konaní na inom stupni. Neplatí to v prípade, ak sa člen rady zúčastnil na konaní o odvolaní v tej istej veci, pričom konanie o tomto odvolaní bolo zastavené, a ani vtedy, keď rada preskúmala oneskorene podané odvolanie podľa § 177 ods. 15 ZVO.

Mení sa rozsah preskúmavania napadnutých rozhodnutí radou tak, že okrem preskúmania samotného napadnutého rozhodnutia v celom rozsahu rada preskúma aj postup zadávania zákazky alebo koncesie, ktorého sa predmetné rozhodnutie týka. Uvedené platí len ak ide o rozhodnutie vydané v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) ZVO alebo § 169 ods. 2 a 3 ZVO, t.j. pokiaľ ide o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred podpisom zmluvy a po podpise zmluvy (netýka sa preskúmania úkonov kontrolovaného na základe námietok).

Zavádza sa nový inštitút preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania na základe podnetu oprávneného orgánu. Ide o nové oprávnenie rady, dopĺňajúce už existujúce právo rady preskúmať rozhodnutie mimo odvolacieho konania. Orgánmi oprávnenými podať podnet sú riadiaci orgán, certifikačný orgán a orgán auditu podľa osobitného predpisu (zákon č. 292/2014 Z. z. o

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: