Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novely zákonov o rozpočtových pravidlách schválené a účinné od 1. 1. 2019

23.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.4 Novely zákonov o rozpočtových pravidlách schválené a účinné od 1. 1. 2019

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok je venovaný schváleným novelám normatívneho právneho aktu – zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obe novely zákona boli schválené v predošlých mesiacoch a sú účinné od 1. januára 2019. Čo všetko sa mení? V nasledujúcej časti stručného príspevku si tieto zmeny a novelizácie oboch zákonov objasníme nasledovne:

Schválená novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - definícia návratných zdrojov

Od roku 2019 je v texte zákona priamo charakterizovaný pojem návratné zdroje. Návratnými zdrojmi financovania prostriedky rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku z prijatých úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, zo zmeniek a z komunálnych obligácií vydaných obcou alebo vyšším územným celkom. Rovnako sa za návratné zdroje financovania považujú aj dodávateľské úvery prijaté obcou alebo vyšším územným celkom.

Schválená novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - rozpočtovanie podnikateľskej činnosti v obci a vyššom územnom celku

Rovnako ako v prípade rozpočtovania stravného uhrádzaného zákonnými zástupcami detí do rozpočtu školy (pozn. autora: táto skutočnosť nadobudla účinnosť 1. januára 2018), tak aj podnikateľská činnosť je o rok neskôr povinne rozpočtovaná. Novela zákona uvádza, že ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky na túto činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi po zdanení používa obec alebo vyšší územný celok ako doplnkový zdroj financovania.


Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti obce a vyššieho územného celku k 30. septembru rozpočtového roku strata, obec alebo vyšší územný celok sú povinní zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.

Schválená novela zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - dotácie zo štátneho rozpočtu a výpis z registra trestov

Súčasťou novely je skutočnosť (od roku 2019), podľa

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: