Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Obchodné podmienky elektronického trhoviska a zmluva

5.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6 Obchodné podmienky elektronického trhoviska a zmluva

Mgr. Martina Galabová

Predmetom tohto článku budú Obchodné podmienky elektronického trhoviska (OPET) a všeobecné informácie o zmluve ako výsledku zadávania zákazky na Elektronickom trhovisku (ET).

OPET upravujú základné pravidlá fungovania ET a boli vypracované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako správcom ET, v zmysle ustanovení § 13 ods. 7 až 12 zákona. OPET sú dostupné na portáli EKS, v module ET, v sekcii „Informácie a podpora“. OPET sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

OPET pozostávajú z dvoch hlavných častí - 1. časť „Trhový poriadok“ a 2. časť „Všeobecné zmluvné podmienky“.

Prvá časť OPET s názvom „Trhový poriadok“ upravuje a vymedzuje:

- základné pojmy v rámci ET,

- podmienky používania ET a typy používateľov,

- vzory formulárov, ich použitie a účel,

- postupy pri zadávaní zákaziek a uzatváranie zmlúv,

- postupy po uzatvorení zmluvy.

Druhá časť OPET s názvom „Všeobecné zmluvné podmienky“ (VZP) upravuje a vymedzuje náležitosti zmluvy uzatvorenej medzi Objednávateľom a Dodávateľom ako výsledok zadávania zákazky na ET nasledovne:

- pojmy VZP,

- vznik zmluvy, nadobudnutie je platnosti a účinnosti,

- predmet zmluvy, jeho plnenie a preberanie (v rámci týchto ustanovení VZP sa nachádzajú spoločné ustanovenia týkajúce sa všetkých typov plnení ako aj špecifické ustanovenia týkajúce sa jednotlivých typov plnení, teda samostatne tovarov a služieb),

- miesto a čas plnenia zmluvy,

- vlastnícke práva a nebezpečenstvo škody, zodpovednosť za chyby a záruky,

- cena a platobné podmienky,

- sankcie,

- osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ,

- ochrana dôverných informácií, komunikácia, riešenie sporov a rozhodné právo,

- ukončenie zmluvy.

V zmysle prvej časti OPET je druhá časť OPET súčasťou zmluvy uzatvorenej na základe výsledku zadávania zákazky na ET.

OPET môžu byť predmetom zmeny zo strany správcu ET (MV SR), pričom o ich zmene systém upovedomí všetkých používateľov. Zmena OPET nemá vplyv na už zverejnené obchodné ponuky alebo zadané zákazky.

Zmluva je výsledok

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: