dnes je 6.7.2020

Input:

Obsah výročnej správy miest a obcí

29.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.3 Obsah výročnej správy miest a obcí

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Po schválení záverečných účtov, majú v súvislosti s predchádzajúcim rokom (rokom 2018) samosprávy ešte povinnosť zostavenia výročnej správy za účtovné obdobie roku 2018.

Zákon o účtovníctve stanovuje povinnosť zverejniť výročnú správu v Registri účtovných závierok do konca roka 2019.

Povinnosť zostaviť výročnú správu má účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. V podmienkach samosprávy musí mať obec/mesto/samosprávny kraj overenú audítorom individuálnu účtovnú závierku a taktiež konsolidovanú účtovnú závierku. Výročnú správu má teda povinnosť zostaviť každá obec, resp. mesto a každý vyšší územný celok, a to individuálnu a v prípade, že má povinnosť zostaviť aj konsolidovanú účtovnú závierku, tak aj konsolidovanú výročnú správu.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v § 22b ods. 2 však umožňuje účtovným jednotkám samosprávy, ktoré majú povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, aby údaje z individuálnej výročnej správy uviedli v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu výročnú správu nezostavovali ako samostatný dokument.

Výročná správa a konsolidovaná výročná správa v zmysle zákona o účtovníctve obsahuje účtovnú závierku za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, správu audítora k tejto účtovnej závierke a informácie najmä o:

 • obci, vyššom územnom celku alebo o organizáciách konsolidovaného celku,

 • geografických údajoch, demografických údajoch, histórii, pamiatkach a symboloch obce alebo o symboloch vyššieho územného celku,

 • plnení úloh obce alebo vyššieho územného celku v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, kultúry a hospodárstva.

Zákon o účtovníctve stanovuje teda uvedený rámcový obsah výročnej správy, pričom nie je predpísaný záväzný formát, resp. formulár tohto dokumentu.

Podrobnosti, ktoré odporúčame uvádzať vo výročnej správe za konsolidovaný celok, resp. za jednu samostatnú účtovnú jednotku samosprávy:

 • určenie, za aký celok sa výročná správa zostavuje, t. j., či ide o výročnú správu obce/mesta/vyššieho územného celku nadväzujúcu na individuálnu účtovnú závierku alebo o výročnú správu obce/mesta/vyššieho územného celku nadväzujúcu na konsolidovanú účtovnú závierku (odporúčame uviesť aj zákonnú definíciu celku, za ktorý sa výročná správa zostavuje vrátane úloh samosprávy),

 • všeobecné informácie vzťahujúce sa k celku, za ktorý sa výročná správa zostavuje, napr. začlenenie v rámci územnosprávneho členenia krajiny, identifikačné číslo, počet obyvateľov, rozloha,

 • história celku, za ktorý sa zostavuje výročná správa vrátane historických pamätihodností vrátane významných osobností regiónu, symboly samosprávy (erb, vlajka, pečať),

 • súčasné organizačné usporiadanie celku, za ktorý sa výročná správa zostavuje napr. informácie o primátorovi/starostovi/predsedovi samosprávneho kraja vrátane mestského zastupiteľstva a fungujúcich komisií, resp. iných orgánoch,

 • ak sa výročná správa zostavuje za konsolidovaný celok, tak informácie o všetkých súčastiach konsolidovaného celku,

 • rámcové informácie o rozpočtovom hospodárení, napr., aký rozpočet bol schválený a následne prípadne upravovaný zastupiteľstvom a aké bolo jeho plnenie (nie je potrebné podrobné rozoberanie rozpočtového hospodárenia, pretože to má obsahovať iný dokument – Záverečný účet),

 • informácie o plnení úloh obce alebo vyššieho územného celku v oblasti výchovy a vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, kultúry a hospodárstva,

 • sumárny prehľad aktív a pasív celku, za ktorý sa výročná správa zostavuje, ak ide o konsolidovaný celok, tak samostatne