Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Oddlženie nemocníc s právnou formou nezisková organizácia

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.25 Oddlženie nemocníc s právnou formou nezisková organizácia

Ing. Michaela Vidová

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 425/2017 bola schválená koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení, v zmysle ktorej oddlženie predstavuje mimoriadny nástroj štátu, ktorý zabezpečuje stabilizáciu verejného záujmu v oblasti dostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti svojim občanom. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR”) spolu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vytvorilo v tejto súvislosti finančný mechanizmus, v rámci ktorého budú mať veritelia možnosť uspokojiť svoje pohľadávky voči nemocniciam za stanovených podmienok. Možnosť zapojiť sa do uvedeného mechanizmu za uvedených podmienok budú mať všetky nemocnice pôsobiace v Slovenskej republike bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo.

Proces oddlženia zahŕňa uzavretie nasledovných zmlúv:

- mandátna zmluva, ktorá je uzatvorená medzi MZ SR a jednotlivými nemocnicami. Jej obsahom je mandát a splnomocnenie od nemocníc pre MZ SR na realizáciu oddlženia a všetky právne a skutkové úkony s tým spojené. Zároveň v nej sú upravené povinnosti nemocníc, ktoré musia počas určeného časového obdobia po oddlžení dodržiavať. Tiež obsahuje sankcie. Súčasťou mandátnej zmluvy je splnomocnenie od príslušnej nemocnice pre MZ SR, aby mohlo konať v jej mene a na jej účet;

- dohoda o novácii záväzku, ktorá je uzatvorená medzi nemocnicami zastúpenými MZ SR a jednotlivými veriteľmi nemocníc. Touto dohodou dochádza k zmene pôvodných pohľadávok veriteľov voči nemocniciam, ktorá bude výsledkom účasti v elektronickej aukcii alebo na základe fixného diskontu. Výsledkom tejto dohody je, že pôvodná istina s príslušenstvom sa zmení na určitú percentuálnu hodnotu istiny (bez príslušenstva) s novou splatnosťou;

- dohoda o pristúpení k záväzku, na základe ktorej MZ SR pristupuje k novým záväzkom dlžníka – nemocnice, ktoré vzišli z dohody o novácii záväzku medzi veriteľom a nemocnicou. MZ SR sa tak stáva solidárnym dlžníkom veriteľov, na základe čoho uhradí dlžnú sumu veriteľom a MZ SR vznikne regresný nárok vo vzťahu k nemocniciam;

- dohoda o odpustení dlhu alebo druhotná dohoda o novácii záväzku, ktorá je uzatvorená medzi MZ SR a nemocnicou, a to k záväzku, ktorý vznikol z regresného nároku MZ SR v dôsledku pristúpenia MZ SR k záväzku nemocnice a následnej úhrade tohto záväzku veriteľovi. Predmetom tejto dohody je aj určenie osobitných podmienok odpustenia dlhu (plnenie podmienok ozdravného plánu). Odpustením dlh príslušnej nemocnice trvale zanikne.

Nemocnica s právnou formou nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na základe opatrenia MF SR č. 24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov. Náklady a výnosy, ktoré vzniknú z predmetných zmlúv týkajúcich sa oddlženia nemocníc, sú nákladmi a výnosmi vyplývajúcimi z hlavnej činnosti neziskovej účtovnej jednotky. Pri odpustení záväzku

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: