Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Odvody zamestnávateľa za nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnancovi zo sociálneho fondu

5.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Aplikačná prax z oblati sociálneho fondu signalizuje problém, resp. neistotu rozpočtových organizácií pri riešení otázky Z čoho sa uhradia náklady na mimorozpočtové príjmy zo sociálneho fondu - či ich uhradí zamestnávateľ alebo sa uhradia tiež zo sociálneho fondu? Ide o prípad, v ktorom zamestnanec dostane zo sociálneho fondu nepeňažný príjem, pričom zamestnávateľovi vzniká povinnosť nielen tento nepeňažný príjem zdaniť, ale i zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne ako i do zdravotnej poisťovne. Napr. zamestnanec dostane nepeňažný príjem zo sociálneho fondu vo výške 100 , pričom zamestnávateľ musí platiť odvody vo výške 35,20 . Otázkou je, či s cieľom uhradiť odvody ich zamestnávateľ bude čerpať tiež zo sociálneho fondu (zo SF sa bude čerpať 135,20 ) alebo sa uhradia z rozpočtu rozpočtovej organizácie (uhradí sa 35,20 ).

Pred riešením tohto problému si pripomeňme, že sociálny fond slúži na realizáciu sociálnej politiky aj subjektu verejnej správy v oblasti starostlivosti o zamestnancov a predstavuje dlhodobý záväzok voči jeho zamestnancom. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.

Je potrebné si uvedomiť, že všetky plnenia zo sociálneho fondu sú rovnocenné s ostatnými príjmami zo závislej činnosti, a to tak pre daňové účely, ako aj pre účely platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Od začiatku roku 2011 sú zjednotené daňové zákony so zákonmi o sociálnom a zdravotnom poistení. V dôsledku tejto skutočnosti sa vymeriavacím základom na platenie sociálnych a zdravotných odvodov stal príjem zamestnanca zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti. Vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie pre zamestnancov a zamestnávateľov sa teda rozšíril o príjmy zdaňované podľa zákona o dani z príjmov, medzi ktoré patria najmä odstupné a odchodné, plnenia poskytnuté po skončení pracovného pomeru, odmeny pri jubilejnom výročí, náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť; príspevok zo sociálneho fondu, príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné a súkromné účely, iné nepeňažné benefity zamestnanca.

Nepeňažné plnenia zo sociálneho fondu oslobodené od dane z príjmov:

Pripomíname, že niektoré nepeňažné plneniaoslobodené od dane z príjmov, napríklad:

  • hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,

  • hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,

  • použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom, manželovi (manželke) zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za vyživované osoby (§ 33) tohto zamestnanca alebo jeho manželky (manžela).

Tieto nepeňažné plnenia sú oslobodené od dane z príjmov, t. j. nevstupujú tak do základu dane z príjmov. Keďže vymeriavacím základom na platenie sociálnych a zdravotných odvodov sa stal príjem zamestnanca zdaňovaný ako príjem zo závislej činnosti, nepodliehajú od dane z príjmov oslobodené nepeňažné plnenia ani

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: