Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Oprávnené výdavky projektu (7. časť)

5.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.3.1 Oprávnené výdavky projektu (7. časť)

Ing. Jozef Nemec


Zjednodušené vykazovanie výdavkov - štandardné stupnice jednotkových nákladov

Zjednodušené vykazovanie výdavkov je zjednodušeným preto, lebo upúšťa od klasického „účtovníckeho” preukazovania výdavkov, t. j. od absolutistického preukazovania vzniku každého výdavku formou účtovných dokladov (faktúr, bločkov, cestovných príkazov, vyúčtovaním pracovných ciest, režijných výdavkov, výpisov z bankových účtov a pod.).

Zjednodušené vykazovanie výdavkov formou štandardných stupníc jednotkových nákladov vedie k výsledkovo orientovanému poskytovaniu príspevku. Inak povedané, výdavky sa vypočítajú na základe kvantifikovaných činností, vstupov, výstupov alebo výsledkov, ktoré predstavujú jasne definovanú „jednotku výkonu”, ktorá sa vynásobí vopred stanovenou jednotkovou cenou.

Pri oprávnených výdavkoch vykazovaných zjednodušenou formou sa predkladajú/dokladujú podklady, ktoré preukazujú, že „jednotky výkonu”, ktoré sú uvedené v zmluve o NFP, boli riadne vykonané.

Zjednodušené vykazovanie výdavkov sa môže použiť pre akýkoľvek typ projektu alebo časť projektu, keď je možné jasne vymedziť množstvá a definíciu „jednotku výkonu” a štandardnú stupnicu jednotkových nákladov.

Nastavenie štandardnej stupnice jednotkových nákladov by malo byť primerané, a teda by malo pokryť skutočné náklady projektu, čo tiež predpokladá správne určenie jednotkovej ceny tak, aby sa táto čo najlepšie blížila skutočným výdavkom.

Štandardne sa stupnica jednotkových nákladov využíva pri tých typoch projektov, kde je možné napr. na základe historickej skúsenosti, alebo vhodných štatistických údajov, vypočítať primeranú jednotkovú cenu za jednotku výkonu. Štandardné stupnice jednotkových nákladov sa zvyčajne uplatňujú na ľahko identifikovateľné množstvá.

Poskytovateľ môže stanoviť rôzne stupnice jednotkových nákladov uplatniteľné na rôzne jednotky výkonu v rámci jedného projektu.

Praktický príklad

Prijímateľ organizuje poradenské služby pre malých podnikateľov v regióne. Túto službu poskytuje prijímateľ už dlhé roky. Na základe štatistického spracovania údajov z účtovníctva prijímateľa za činnosť „poradenského” oddelenia z minulosti sa deň poradenstva odhaduje na 350 EUR/deň.

Podpora sa vypočíta na základe tohto vzorca: počet dní x 350 EUR.

Na preukázanie oprávnených výdavkov však bude potrebné preukázať počet dní, počas ktorých reálne dochádzalo k poskytovaniu poradenskej činnosti (napr. zápisnicami zo stretnutí alebo prezenčnými listinami zo školení, vydanými certifikátmi a pod.).

S ohľadom na zameranie projektu poskytovateľ určí dokumenty, ktorými sa preukáže

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: