dnes je 6.8.2020

Input:

Osobitné uplatňovanie odpočtu daňovej straty za roky 2015 až 2018 po zmene zákona č. 67/2020 Z. z.

28.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.139 Osobitné uplatňovanie odpočtu daňovej straty za roky 2015 až 2018 po zmene zákona č. 67/2020 Z. z.

Ing. Michaela Vidová

Podľa § 30 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ”zákon o dani z príjmov“) je možné pri daňových stratách vykázaných za zdaňovacie obdobia 2015 až 2018 uplatňovať odpočet rovnomerne počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach a to počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom bola daňová strata vykázaná, t.j. takúto daňovú stratu je možné v príslušnom zdaňovacom období zahrnúť maximálne vo výške ¼ zo sumy vykázanej daňovej straty.

Z dôvodu zmiernenia ekonomických následkov vyvolaných koronavírusom sa zákonom č. 96/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 zaviedla v § 24b možnosť osobitného uplatňovania odpočtu daňovej straty za roky 2015 až 2018 a to za splnenia týchto podmienok:

  • - ide o neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia 2015 až 2018, t.j. zostatok daňových strát za roky 2015 až 2018, ktoré by si daňovník mohol uplatniť v zdaňovacom období 2019 a v nasledujúcich zdaňovacích obdobia. Za neuplatnené daňové straty sa nepovažujú daňové straty, ktoré si daňovník v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach neuplatnil z dôvodu vykázania nedostatočného základu dane alebo z dôvodu vykázania daňovej straty,
  • - neuplatnené daňové straty možno uplatniť v maximálnej výške 1 mil. Eur,
  • - osobitný spôsob možno uplatniť v zdaňovacom období, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Zákon č. 96/2020 Z. z. osobitne riešil situáciu uplatnenia osobitného odpočtu daňovej straty u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok a to tak, že tento odpočet bol umožnený iba za zdaňovacie obdobie, ktoré končí najskôr 31. 10. 2019 a to z dôvodu aby si tento daňovník mohol uplatniť osobitný odpočet daňovej straty iba jeden krát.

Zákonom č. 198/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 došlo aj k novelizácii § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.

Zmenou ustanovenia § 24b ods. 2 nedochádza k zmene pôvodného zámeru pri odpočte neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, pri ktorých má daňovník nárok uplatniť ich v roku 2019 a nasledujúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 30 ZDP zákona o dani z príjmov. Touto zmenou dochádza k zmene okolnosti, na základe ktorej je možné uplatniť odpočty daňových strát za roky 2015 až 2018 u daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, a to z lehoty ukončenia zdaňovacieho obdobia na uplynutie lehoty na podanie daňového priznania. Na základe uvedenej zmeny teda