Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Ostatné výnosy

14.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.3 Ostatné výnosy

Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Ostatné výnosy

Účtová skupina 64 – Ostatné výnosy predstavujú tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku a tržby z predaja materiálu. Účtujú sa tu aj zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania, ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania, napríklad suma sankcií na základe príslušných zmlúv, dokladov, bez ohľadu či boli zaplatené alebo nie. Účtujú sa tu aj inkasá pohľadávok, ktoré sa v minulosti odpísali na ťarchu nákladov, nároky na náhradu škody alebo manka voči zodpovednej osobe a voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa inventarizačné rozdiely materiálu a tovaru účtujú v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti, ak ide o prebytky.

Vo výkaze ziskov a strát sa vykazujú na riadkoch 083 až 089.


Obecná rozpočtová organizácia predala dlhodobý hmotný majetok (automobil) neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Úhrada vystavenej faktúry sa uskutočnila v hotovosti.

   Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.  Tržby z predaja DHM (automobil) účtované ako pohľadávka na základe FA  2 000  318  641  
2.   Tržby z predaja DNM a DHM inkasované v hotovosti bez predpisu  2 000  211  641  
3.  Prevod konečného stavu účtu 641 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710  2 000  641  710  


Rozpočtová organizácia zaúčtovala úroky z omeškania za oneskorenú úhradu pohľadávky.

 Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
1.  Zmluvné pokuty, penále, úroky z omeškania na základe zmluvných podmienok  20  316  644  
 Prevod konečného stavu účtu 644 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710  xxx  644  710  


Rozpočtová organizácia zaúčtovala úroky z omeškania (s výnimkou zmluvných).

 Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
1.  Pokuty, penále, úroky z omeškania okrem zmluvných  20  378  645  
   Prevod konečného stavu účtu 645 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710  xxx  645  710  


Obec fakturuje predaj materiálu

   Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
1.  Tržby z predaja materiálu účtované ako pohľadávka na základe FA  20  318  642  
2.  Tržby z predaja materiálu inkasované v hotovosti bez predpisu  25  211  642  
 Prevod konečného stavu účtu 642 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710  xxx  642  710  


Rozpočtová organizácia prijala úhradu v minulosti odpísanej pohľadávky

   Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
1.  Prijaté úhrady pohľadávok, ktoré boli v minulosti odpísané do nákladov  100  224  646  
   Prevod konečného stavu účtu 646 pri uzavieraní účtovných kníh na účet 710  xxx  646  710  


Príspevková organizácia účtuje

   Popis účtovného prípadu  Suma v € MD D 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: