Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Plánovaná novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. februára 2018

14.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.104 Plánovaná novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. februára 2018

JUDr. Simona Laktišová

Po pomerne krátkom čase od ostatnej zmeny je v rámci legislatívneho procesu znovu predložený nový návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.

Cieľom navrhovanej rozsiahlej novely, ktorá je aktuálne v štádiu medzirezortného pripomienkového konania, je podľa dôvodovej správy zefektívnenie, zjednodušenie a sprofesionalizovanie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov ako i pre hospodárske subjekty.

Od účinnosti zákona o verejnom obstarávaní sa na základe aplikačnej praxe objavilo viacero problémov, ktorých odstráneniu by mala napomôcť predmetná novela. Návrh novely upravuje najmä nasledovné:

  • - posilnenie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní,
  • - vypustenie konceptu dvojobálkového predkladania ponúk,
  • - úprava revíznych postupov,
  • - vypustenie možnosti obstarať stavebné práce prostredníctvom elektronického trhoviska,
  • - revízia finančných limitov pri tzv. dotovaných subjektoch,
  • - zavedenie odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie.

Sociálne hľadisko verejného obstarávania

Navrhovaná úprava sa zavádza výnimku z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní pri podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby dodávanej subjektom sociálnej ekonomiky, pričom dodávateľom je chránená dielňa, chránené pracovisko alebo hospodársky subjekt a program chránených pracovných miest, ktorý tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby. Zároveň návrh novely špecifikuje pojem sociálne hľadisko resp. sociálny aspekt verejného obstarávania.

Zrušenie tzv. dvojobálkového systému

Nakoľko sa tento systém v praxi verejného obstarávania neosvedčil, a to najmä z dôvodu zvýšenej administratívnej záťaže pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov a zbytočného predlžovanie procesu verejného obstarávania, návrh novely ráta s jeho vypustením zo zákona o verejnom obstarávaní. Navrhovaná zmena zároveň mení aj systém predkladania a otvárania ponúk výlučne na jednoobálkový a z tohto dôvodu dochádza k úprave postupu v zmysle § 52 ZVO (zákona o verejnom obstarávaní).

Finančné limity

Návrh novely zjednocuje finančné limity uplatňujúce sa pre zákazky na dodanie potravín so zákazkami na dodanie tovarov a služieb, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe má navrhovaná úprava zaviesť stav, v ktorom budú finančné limity uplatňujúce sa pre dotované subjekty stanovené celkovo benevolentnejším spôsobom ako tie, ktoré sa týkajú verejných obstarávateľov.

Zároveň sa navrhuje zjednotiť finančné limity uplatňujúce sa pre zákazky na dodanie potravín so zákazkami na dodanie tovarov a služieb, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu, a to na 50.000,- EUR.

Oznámenie

Z dôvodu obmedzenej kapacity formulárov slúžiacich na uverejňovanie oznámení v procese verejného obstarávania sa v zmysle navrhovanej novely zavádza alternatívne uvedenie podmienky účasti a dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch.

Referencia

Návrh novely upravuje obsahové náležitosti referencií tak, aby korešpondovali s náležitosťami potvrdení o dodaní tovaru, poskytnutí služieb alebo uskutočnení stavebných prác v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) a b) ZVO. Účelom je dosiahnutie väčšej využiteľnosti referencií na účely vyhodnocovania technickej alebo odbornej spôsobilosti ale aj na účely osobného postavenia. Navrhuje sa tiež zaviesť povinnosť vydávať referencie aj v prípade zákaziek na ktoré sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní na základe žiadosti dodávateľa, keďže pri uplatňovaní podlimitných výnimiek môžu byť poskytnuté plnenia, ktoré môžu mať referenčný význam pri zadávaní nadlimitných zákaziek, na ktoré sa nevzťahujú podlimitné výnimky.

Systém elektronického verejného obstarávania

Novinkou, s ktorou ráta navrhovaná novela, je systém elektronického verejného obstarávania, ktorého správcom bude Úrad. Upravujú sa konkrétne prípady, kedy je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný uskutočňovať elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania, a to pri (i) zadávaní nadlimitnej civilnej zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nepostupuje podľa § 66 ods. 8 ZVO (nadlimitná zákazka na bežné tovary a služby obstarávaná cez elektronické trhovisko), (ii) zadávaní nadlimitnej civilnej koncesie a (iii) súťaži návrhov.

Elektronické trhovisko

Ďalšou novinkou, ktorú by mala zaviesť práve navrhovaná novela, je úprava podmienok používania elektronického trhoviska. Ide najmä o vypustenie možnosti zadávať zákazky na uskutočnenie stavebných prác prostredníctvom elektronického trhoviska. Zároveň by sa pri podlimitných zákazkách na bežne dostupné tovary a služby malo zaviesť dobrovoľné použitie elektronického trhoviska bez automatickej povinnosti obstarávať cez elektronické trhovisko.

Vyhradené zákazky

Návrh novely zavádza inštitút tzv. vyhradených zákaziek, ktorý súvisí so snahou o posilnenie sociálneho aspektu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ by novelou získali možnosť vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre chránené dielne a chránené pracoviská a špecifické hospodárske subjekty za predpokladu, že aspoň 30% zamestnancov týchto vymenovaných subjektov tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.

Zoznam odborne spôsobilých osôb

Veľmi významnou zmenou v zmysle navrhovanej novely je zavedenie zoznamu odborne spôsobilých osôb (ďalej len „ZOSO”), ktorý má byť vedený Úradom, s cieľom sprofesionalizovania procesu verejného obstarávania s dôrazom na odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ a osoba podľa § 8 ZVO by podľa navrhovanej úpravy mali zabezpečovať činnosti spojené s verejným obstarávaním prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré sú zapísané v ZOSO. Uvedené sa netýka zákaziek s nízkou hodnotou. Predpoklady pre získanie odbornej spôsobilosti, sú bezúhonnosť, dosiahnuté

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: